Menu
assorted books on shelf

Boekje Pienter

Militaire afkortingen zijn bedoeld om te gebruiken in het geschreven
berichtenverkeer van commandanten te velde en op burelen. De toepassing
van afgekorte woorden leidt tot kort, zakelijk berichtenverkeer,
vergelijkbaar met de radiotelefonieprocedure.

Veel van de onderstaande afkortingen worden zowel in schrijf- als (soms
ook) in spreektaal dagelijks gebruikt. Houd er in het gebruik echter
rekening mee dat burgers en personeel dat (nog) niet is ingevoerd in
het juiste begrippenkader, afkortingen als jargon zien – als vreemd.

Vermeld altijd eerst de uitgeschreven of –gesproken betekenis.

Onderstaande lijst met afkortingen is gebaseerd op een groot aantal bronnen.

Belangrijk
bronmateriaal is de laatst geredigeerde maar niet gepubliceerde
versie van het Militair Woordenboek (VS 2-7200) zoals dat is
samengesteld door de kolonel der artillerie b.d. Leo J.J. Dorrestijn.

Daarnaast
mogen de NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-06), de NATO
Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications
(AAP-15) en het voorschrift Velddienst deel 2, Militaire tekens en
afkortingen (VS 2-1120/2) niet onvermeld blijven.

Onderstaande lijst bevat specifiek militaire afkortingen, zowel formele als informele.

Bijzonder woord van dank aan Marcel van Hemert met wie ik ook een gedrukte versie op de KMS heb uitgegeven.

Ook worden afkortingen aangehaald die in de
Engelse taal of in het Angelsaksische taalgebied (Australië,
Groot-Brittannië, Verenigde Staten) in gebruik zijn en/of in de loop
der jaren zijn ingemilitaird binnen de Nederlandse krijgsmacht – onder
andere dankzij de internationalisering en de buitenlandse missies.

Dit is een ARCHIEFVERSIE tot we het helemaal hebben overgezet en aangevuld.  

1-IWK Instructie Werk Kaart op het niveau eigen onderhoud; bijgenaamd Roze Lijst
1ste lijns Persoonsgebonden uitrusting; worn equipment; kleding op de man (broek, smockjas, opsvest, chestrig), persoonlijk wapen, vechtmes en zaken om te kunnen overleven wanneer een militair er alleen voor staat en contact met eenheid of voertuig is verbroken; BGU gaat uit van persoonlijk wapen, NBC-masker en helm:
aansteker/lucifers
bestek/spork
breaklights/hoofdlamp/zaklamp met filters
camouflagedoosje
contant geld
flashcard/visibilitycard
gevechts- en noodrantsoen
handdoek/tandenborstel
handschoenen/muts
isolatiedeken
kaart/kaarthoekmeter/kompas
klapmokje/veldfles opgetopt
naaigarnituur
noodverband
patroonhouders/handgranaten
poncho/poncholiner/spanhaken/spinnen
papier/potlood/schrijfgerei
seinspiegel
ondergoed/shirt/sokken
vechtmes/zakmes
wapenonderhoudsmiddelen
waterzuiveringstabletten/-pompje
101 CBRN-Verdedigingscompagnie Eenheid voor het verkennen, detecteren en uitvoeren van ontsmettingen van personeel, materieel, voertuigen en terrein. Ondergebracht bij 11 Pagnbat (43X).
101 Gevstbrig 101 Gevechtssteunbrigade; opvolger vh Divisie Gevechtssteun Commando (DGC); in 2009 samen met 1 Logistieke Brigade gefuseerd tot OOCL
101 Mipel 101 Militaire Inlichtingen Peloton.
103 ISTARbat 103 Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance bataljon; nu JISTARC.
105 FHEsk 105 Field Human Intelligence Eskadron. Onderdeel vh JISTARC.
107 ASBt 107 Aerial Systembatterij. Onderdeel vh JISTARC. Houdt zich bezig met alle activiteiten m.b.t. vliegen met onbemande vliegtuigen, zoals Raven en ScanEagle.
1 Logbrig 1 Logistieke Brigade; opvolger van DLC; vervolgens samen met 101 GSB in 2009 gefuseerd tot OOCL
1 UP Één niveau hoger; one echelon up; missie en commander's intent vd commandant en hoe hij van plan is dit te bereiken (voor compagnie bataljonsniveau)
2 / 2 / 4 / 20 Voorbeeld. Generieke schrijfwijze voor de behandelcapaciteit in een geneeskundige installatie role 2 en hoger. Beschrijft, in volgorde van behandeling in de geneeskundige installatie, het aantal: spoedeisende hulp (SEH)-punten (aankomst), operatiekamers (OK’s), Intensive Care-bedden en verpleegbedden.
24/7 Klokrond; de klok rond; onafgebroken; non-stop
2D Tweedimensionaal; zonder het luchtruim
2de lijns Gedragen uitrusting; carried equipment; uitrustingsstukken die belangrijk zijn om het gevecht te kunnen voeren én essentieel om te kunnen overleven, zoals grabbag, radio en trauma medickit
2E Role 2 Enhanced; vgl. ziekenhuisachtige omgeving van een Hospitaalcompagnie; in tenten.
2IC Second in command; plaatsvervanger
2LM Role 2 Light Maneuver; vgl. ziekenhuisachtige omgeving van een MOGOScompagnie; gecontaineriseerd.
2 UP Twee niveaus hoger; two echelons up; missie en commander's intent vd commandant vd commandant en hoe hij van plan is dit te bereiken (voor compagnie brigadeniveau)
3 Block War Full spectrum militaire operatie, waarbij humanitaire hulpverlening, NFO/PSO en gevechtsacties naast elkaar voorkomen.
3D Driedimensionaal; met inbegrip vd derde dimensie (luchtruim).
3D 3D-benadering. Comprehensive approach. Geïntegreerde benadering:
Diplomacy Diplomatie > Good Governance
Defense Defensie > Enhancement of Security
Development Ontwikkeling > Economical and Social Progress
3de lijns Bepakking; packed equipment; luxere artikelen die in een noodsituatie het eerst worden achtergelaten; voorbeelden zijn 120-liter rugzak, matje en slaapzak
3PL 3th Party Logistics
300 Matlogcie 300 Materieellogistieke compagnie. Bestaat uit vier pelotons: 301 t/m 303 Matlogpel en 304 Munpel.
320 Matlogpel 320 Materieellogistiek peloton; onderdeel vh OOCL, geloceerd op het militair complex Coevorden; verzorgt o.a. de degroupage van teruggekeerd materieel en beheert de landsvoorraad van Defensie
360 Rondombeveiliging; cirkelvormige beveiliging van een (onder)eenheid om verrassing door de vijand te voorkomen
10-4 Roger
4 C's Confirm, Clear, Cordon, Control; veiligheidsmaatregelen
41 Afdva 41 Afdeling Veldartillerie
414 CBRN-Verdedigingscompagnie Eenheid voor het verkennen, detecteren en uitvoeren van ontsmettingen van personeel, materieel, voertuigen en terrein. Ondergebracht bij 41 Pagnbat (13X).
4de lijns Verplaatsingsuitrusting; driven equipment; woodlandtas (wolata)
5-25 meter check Snelle controle op 5 en 25 meter afstand i.h.k.v. search op de aanwezigheid van IED na het uitstijgen van een voertuig
5W's Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom; Who, What, When, Where, Why
7P Prior Planning and Preparation Prevents a Pretty Poor Performance
a Terug naar Boven
A-10 Fairchild Republic A-10 Thunderbolt gevechtsvliegtuig; wordt gebruikt door de United States Air Force; bijnaam Warthog (Wrattenzwijn).
A400M Airbus A400 M; tactisch militair transportvliegtuig dat op termijn de C-130 Hercules zal vervangen
A&A Advice & Assist; Advies & Assistentie.
AA Automatic Ambush; Alfa-Alfa
AA Anti Aircraft.
AA Assembly Area; verzamelgebied.
AA Avenue of Approach; naderingsweg; naderingsroute
AAA Anti-Aircraft Artillery; luchtafweergeschut
AAC Aanstellings- en Adviescommissie
AAGD(V) Algemene Aanwijzingen Geneeskundige Dienst (Vredestijd)
Aal Aalmoezenier
AAM Air-to-Air Missile
Aanschrijving Schriftelijke bevelsuitgifte; ambtshalve toezenden van een schriftelijk bevel; schriftelijke bekendmaking van een opdracht
Aanv Aanvullen; aanvulling
Aanwijzing CDS A-1103 Operationeel-juridische voorbereidingen op uitzendingen; geeft aan dat militairen altijd voldoende worden geïnformeerd over de context waarin ze opereren en de mogelijke juridische gevolgen van hun doen en laten
Aanwijzing CDS A-700 Aanwijzing die bepaalt dat elke militair moet beschikken over negen vaardigheden: Ammunition awareness & Search, Brandbestrijding en –preventie, CBRN, HPG, humanitair oorlogsrecht, militaire veiligheid, persoonlijke uitrusting, schietvaardigheid en ZHKH
Aanwijzing CDS A-700a Opleiding en training voor de individuele militair voor (vredes)operaties
Aanwijzing CDS A-700b Training en oefening voor eenheden bij (vredes)operaties
Aanwijzing SG A/963 Melding voorval. Elke calamiteit moet worden gemeld met de PeopleSoft-applicatie ‘Melding Voorvallen’. Meldingsplicht kent géén uitzonderingen. Zo wordt na de melding van een ongeval of incident op een schiet- of handgranaatbaan vd baancommandant aan de hulpverlener(s) en de beheerder een ‘Melding voorval’ opgemaakt.
AAOT Algemene Adviezen Opleiding en Training
AAP Allied Administrative Publication; publicatie vd NAVO.
AAR After Action Report; After Action Review.
AAR After Action Review; product van de O/T-organisatie; wanneer tijdens een oefening géén ruimte wordt ingeruimd voor (in)formele AAR’s, zullen géén O/T’s worden ingezet; eerste bekende AAR was die van Julius Caesar, ‘Commentarii de Bello Gallico’ (58-52 voor Christus), over de oorlog in Gallië
AAR Air-to-Air Refuel(ling); bijtanken in de lucht
AASLT Air Assault; luchtlandingsstorm(optreden).
AAT Afstand, Afscherming, Tijd; ezelsbruggetje vd afschermingsfactoren i.h.k.v. de persoonlijke reactie bij een radiologische aanval of incident. AAT vergroot de afstand, benut de best afschermingsplaatsen en zorgt voor een zo kort mogelijke blootstelling.
AAT Aan- en afvoertroepen; opgeheven op 20-10-2000, toen alle personeel overging naar het nieuw opgerichte Regiment Bevoorrading- en Transporttroepen
AAW Ammunition Awareness; zich bewust worden van de gevaren van munitie om de risico's op een ongeval te minimaliseren
ABA Afstandsbedieningsapparatuur; te plaatsen tot op 5.000 meter van de radio
ABiH Armija Bosna i Hercegovina. Bosnisch regeringsleger.
ABNL Admiraliteit Benelux; Admiraal Benelux; overkoepelende staf van de Belgische Marinecomponent en de Nederlandse Koninklijke Marine; staf gehuisvest in Den Helder
ABOHZIS Algemene fysieke toestand, Bovenste ledematen en nek, Onderste ledematen en rug, Horen, Zien, Intelligentie, Stabiliteit
A-bom Atoombom; kernwapen met een werking gebaseerd op kernsplijting
Abort criteria Afgelastingscriteria; criteria om een operatie af te gelasten, nadat deze is ingezet; in de regel komen abort criteria erop neer dat niet langer een succesvolle uitvoering van de inzet is te verwachten, omdat de voorwaarden voor succes onvoldoende zijn ingevuld; de voorwaarden kunnen betrekking hebben op veranderingen in de beschikbaarheid van troepen, de uitrusting of de veiligheid, voorbereidings- of repetitietijd (rehearsal), de vijand, het weer, (te verwachten) verliezen tijdens de uitvoering of een combinatie van het bovenstaande
Abn Airborne; parachuteerbaar
ABOT Algemeen Beleid Opleiding en Training
AC Aanvulcentrum. Forward Supply Centre. Generieke bevoorradingsschakel in de bevoorradingsketen. Eventueel tijdelijk uit te brengen mobiele inrichting. Van hieruit worden gebruikende eenheden binnen de door hen gestelde eisen beleverd. Zie ook: GE, GP, POD, POE en VC.
AC-130 Spectre Zwaarbewapend gevechtsvlieggtuig gebaseerd op de C-130 Hercules; enige gebruiker is de U.S. Air Force; ingezet voor close air support, onderschepping, luchtmissies, bomaanslagen en het verdedigen van manschappen. Bijnaam: "Spooky".
Acces Toegang die door een inundatie voert, in de vorm van een hoog terreingedeelte, dijk, kade, land-, spoor- of waterweg
Accespost Klein verdedigingswerk, aangelegd met als doel het doordringen van een aanvaller over het acces te beletten
Acclostdet Acclimatimatiseringsondersteuningsdetachement
ACE Allied Command Europe
ACE Ammunition, Casualties and Equipment; statusrapport dat aan het hogere echelon wordt verzonden in de reorganisatiefase na vijandcontact.
ACIV Afdeling Contra-Inlichtingen & Veiligheid vd MIVD
ACLANT Allied Command Atlantic
ACOM Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen; militaire vakbond; maakt deel uit vh Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV); in het SOD vertegenwoordigd door de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP)
ACOS Assistant Chief Of Staff.
ACOTA Africa Contingency Operations Training and Assistance; vervolg vh Africa Crisis Response Initiative (ACRI) dat in 1997 werd opgestart door de VS.
ACP Achterwaartse commandopost (Rear/Rearward). In de regel geloceerd in een non-permissive omgeving, omwille vd logistieke mogelijkheden (RSOM) bij voorkeur bij een (lucht)haven. Statisch.
ACT Algemene Crisis Toestand. Common Crisis Situation. Algemene toestand die wordt geschetst om een tactische situatie te creëren. Zie ook: BCT.
ACT Allied Command Transformation; vd NAVO
ACT Assess; Communicate; Triage; voorheen PAMAN
Actief De militair levert uit eigen beweging een bijdrage aan de uitvoering van de militaire opdracht.
Actor Deelnemer. Zie ook: factor.
ACTORD Activation Order
ACTREQ Activation Request
ACTWARN Activation Warning
ADAMS Allied Deployment and Movement System.
ADC Aide de Camp. Persoonlijke adjudant. Persoonlijke stafofficier die is belast met de persoonlijke ondersteuning (interne dienst) vd commandant.
ADD Audit Dienst Defensie; voorheen DEFAC (Defensie Accountantsdienst).
Adm(in) Administratie
ADMINCON Administrative Control. Administratief onder bevel gesteld. Nader vast te stellen bevoegdheid over eenheden op het gebied van verzorging, zoals personeelsbeheer, personeelszorg, bevoorrading en diensten.
ADR Accord Européen Relatif au Transport international des Marchandises Dangereus par Route.
ADZ Afghan Development Zone; inktvlek; binnen een ADZ geniet de Afghaanse bevolking rust en veiligheid, waardoor de economie er tot bloei komt; safe haven vd Afghaanse oorlog.
AEBV Kodiak Armoured Engineer Breaching Vehicle Kodiak. Pionierpanzer 3 Kodiak.
AED Automatische Externe Defibrillator.
AF Afschermingsfactor.
AFCENT Allied Force Central Europe; geallieerde strijdkrachten Midden-Europa (Brunssum).
Afd Afdeling.
Afdra Afdeling rijdende artillerie.
Afdva Afdeling veldartillerie.
AF Aangewezen functionaris.
AFDOG Afdeling Overige Goederen; onderdeel vh AGB; verzorgt de fysieke distributie van klasse II/IV-goederen met NSN muv KPU-goederen en met inbegrip van militaire kaarten; locaties in Lettele en Steenwijk.
AFG Afghanistan.
Afhangpt Afhangpunt. Locatie waar de uitrusting, die de beweeglijkheid belemmert, wordt afhangen en gecamoufleerd wordt achtergelaten (rugzak, at-wpns). Zie ook: dump.
Aflo Aflossen; aflossing
AFMP Algemene Federatie van Militair Personeel; militaire vakbond; maakt deel uit vd Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV); in het SOD vertegenwoordigd door de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP)
AFNORTH Allied Forces Northern Europe; geallieerde strijdkrachten Noord-Europa (Kolsas, Noorwegen)
AFOR Albania Force; NAVO-missie in Albanië; vanaf 1999 ihkv operatie Allied Harbour
AFRICOM U.S. Africa Command; Amerikaans commando voor het Afrikaanse continent
AFSIS Advanced Fire Support Information System; softwareapplicatie op BMS voor grondgebonden vuursteun (artillerie en mortieren); hiermee worden doelopsporing, doelverwerking, vuurleiding, commandovoering en doelbestrijding met elkaar verbonden in de vuursteunketen; geautomatiseerd vuurleidingssysteem voor mortieren 81 en 120 mm én houwitser 155 mm; zie ook Gunzen
AFSOUTH Allied Forces Southern Europe; geallieerde strijdkrachten Zuid-Europa (Napels, Italië)
Afst Afstand
Afst Afstoting
Afv Afvoer
AFV Armoured Fighting Vehicle
Afvalwater, grijs Alle afvalwater dat geen zwart afvalwater is.
Afvalwater, zwart Afvalwater uit toiletspoeling of medicijnverontreiniging.
Afwageb Afwachtingsgebied
Afwgeb Afwerpgebied; gebied waar door helikopter(s)/vliegtuig(en) voorraden ter bevoorrading van grondeenheden of parachutisten worden afgeworpen.
AGB Algemeen Goederen Bedrijf; onderdeel vh LBB.
AGCDS Aanwijzing Gereedstelling CDS; Aanschrijving Gereedstelling Commdant der Strijdkrachten. Bevat o.a. kaderstellende opdrachten, toewijzing van de vereiste middelen en geldende randvoorwaarden aan de Defensieonderdelen en Operationele Commando’s (OPCO’s) voor de dienstverlening met betrekking tot de gereedstelling en operationele inzet. Onderwerp van studie van M.J.C.M. Houben (Instituut Defensie Leergangen, 2010, 72 pagina's) in ‘De Aanschrijving Gereedstelling van de Commandant der Strijdkrachten (AGCDS): evaluatie vh sturingsdocument’; zie aanschrijving
AGDUS Ausbildungsgerät Duellsimulator. Duitse variant van MILES.
AGL Automatic Grenade Launcher 40mm
AGL Above Ground Level. Synoniem: height. Hoogte boven het aard- of wateroppervlak; absolute of ware hoogte (wanneer de hoogtemeter op de grond is ingesteld op 0). Uitgedrukt in feet: 1 meter = 3,28 feet en 1 feet = 0,3048 meter. Zie ook: AMSL.
AH Attack Helicopter
Ahw Aanhangwagen
AI Area of Interest; gebied van belangstelling; directe operationele omgeving waarin activiteiten plaatsvinden
AIB Aanvullende Instructie Bekwaamheid
AIFV Armoured Infantry Fighting Vehicle
AIH Afdeling Individuele Hulpverlening
AIT Automatische Identificatie Technologie. Zorgt ervoor dat materieel, door constante herkenning, niet in de logistieke keten verloren gaat. In de regel in combinatie met Tracking & Tracing.
AIV Adviesraad Internationale Vraagstukken
AIV Armoured Infantry Vehicle; pantservoertuig
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
AJP Allied Joint Publication.
AK-47 Avtomat Kalashnikova model 1947; Kalasjnikov; Russisch kleinkaliberwapen, munitie 7.62x39mm
AKI Assistent Klimtoren Instructeur
AKO Algemene Kaderopleiding
ALADIN Abbildende Luftgestützte Aufklärungsdrohne im Nächstbereich; mini-UAV
ALARA As Low As Reasonably Achievable; één vd beginselen uit de stralingsbescherming
Alfa Straling met zeer weinig doordringend vermogen
ALK Autolaadkraan; kan worden uitgevoerd op de vrachtauto 165 kN 8 x 8 WLS
ALO Air Liaison Officer.
ALO Algemene Luitenantsopleiding. Militaire opleiding tot officier.
ALOO Aanvraag Logistieke Ondersteuning Oefeningen
Al Qaida Al Qaida en aan Al Qaida gelieerde netwerken, met een wederzijdse ideologische verbondenheid. Deze organisaties voeren en verheerlijken een gewelddadige strijd tegen vermeende vijanden vd islam (gewelddadige jihad; jihadisme), waarbij ter rechtvaardiging een beroep wordt gedaan op de islamitische rechtsleer en de Koran. Leider was tot zijn dood in 2011 Osama bin Laden.
ALT Air Loading Table; helikopterbeladingstabel; voor verplaatsingen door de lucht samen te stellen; tabel waarop de verdeling van pax en externe of interne cargo over de beschikbare helikopters staat vermeld; de basis voor de ALT is de AMT; zie ook: helicopter handling instructor
AM Aide-Mémoire; wordt indien nodig, zulks afhankelijk van de aard van de missie en de complexiteit van de voor de operatie geldende ROE, opgesteld door de CDS; bevat aanvullende informatie voor commandanten en biedt een handvat bij de uitleg van geweldsinstructies
AMA Algemeen Militair Arts
AMA Artillerie Manoeuvre Area
AMAR Algemeen Militair Ambtenaren Reglement
AMB Air Manoeuvre Brigade; Airmobile Brigade
AMCC Allied Movement Coordination Centre; gevestigd in Bergen (Mons), België.
AMDTF Air Missile Defence Taskforce.
AMedP-27 Medical Evaluation Manual.
AMET Aero Medical Evacuation Team
AMF ACE Mobile Forces (NAVO)
Amf Amfibisch
Amfibische operatie Operatie die wordt geïnitieerd door een eenheid van de zeestrijdkrachten, die militair vermogen vanuit zee deëmbarkeert (ontscheept) of vanaf het land embarkeert (inscheept) met behulp van onder andere Landing Platform Docks (LPD’s), landingsvaartuigen, onderzeeërs, vliegdekschepen e.d. Aan land kan de eenheid optreden in een operationele omgeving die varieert van permissive (tolerant) tot hostile (vijandig). Binnen de Nederlandse krijgsmacht is het Korps Mariniers gespecialiseerd in amfibische operaties.
AMIS African Union Mission Sudan
AMISOM African Union Mission Somalia.
AMO Algemene Militaire Opleiding
AMOK Anti-Militaristies Onderzoeks Kollektief.
AMOL Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel
AMovP Allied Movement Publication.
AMR After Mission Report (debriefing)
AMR Air Request Message
AMRAAM Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile; moderne air-to-air missile voor de middellange afstand; maakt met Patriot en Stinger deel uit vd luchtverdedigingscapaciteit vd Nederlandse krijgsmacht
AMSL Above Main Sea Level. Synoniem: altitude. Hoogte zoals die wordt weergegeven ten opzichte van zeeniveau. Uitgedrukt in feet: 1 meter = 3,28 feet en 1 feet = 0,3048 meter. Zie ook: AGL.
AMT Air Movement Table; luchtvervoerschema; brondocument dat aangeeft in welke volgorde, hoe laat en op welke wijze eenheden in de beschikbare transporthelikopters verplaatsen bij een inzet; zie ook: helicopter handling instructor
AMV Algemeen Militair Verpleegkundige
ANA Afghan National Army
ANFO Ammonium Nitrate/Fuel Oil; ammoniumnitraat met benzine, kerosine of een andere brandstof; explosief.
ANP Afghan National Police
Antmil Antilliaanse militie
ANZAC Australian and New Zealand Army Corps; voor de eerste maal ontplooid in de strijd in Gallipoli, Turkije, op 25 april 1915
AO Area of Operations; operatiegebied
AOCC Air Operations Coordination Centre.
AOCS (NM) Air Operations Control Station (Nieuw Milligen).
AOL Area of limitation. Gebied met beperkte troepen en bewapening, b.v. in een bufferzone (interpositie).
Aoo(i) Adjudant onderofficier (instructeur)
AOO Area of Operations
AOR Area of Responsibility
AOR Auxiliary Oiler Replenesher; bevoorradingsschip; schip dat, evenals een fregat of mijnenbestrijdingsvaartuig, kan dienst doen als schip van de wacht ihkv ICMS
AOT Algemene Oorlogs Toestand; ACT
AP Anti-Personeel
AP-mijn Antipersoneelsmijn
APC Armoured Personnel Carrier. Pantservoertuig bedoeld om infanteristen tot bij het gevecht te brengen.
Apl Aanvullingsplaats; locatie waar goederen worden ontvangen, in beperkte hoeveelheden in voorraad worden gehouden en verstrekt
Apo Apotheek, apotheker
APOD Air Point of Debarkation
APOE Air Point of Embarkation
APP Allied Procedures Publication
Apt Aanvangspunt
APZ Adjudant personeelszaken
AR-10 Assault Rifle-10
Arbeidsplaats Voorheen: functie. In een organisatieschema vastgelegde afbakening van taken en verantwoordelijkheden, door één functionaris te vervullen.
ARBO Arbeidsomstandigheden
ARCC ACE (Allied Command Europe) Rapid Reaction Corps
Art Artillerie
AS Algemene Steun; General Support. Steunrelatie. Algemene opdracht aan een eenheid voor het steunen van een organisatie. Komt in de regel overeen met volledige logistieke steun (bevo, gnk, hrst) aan een lager geëchelonneerde eenheid. Zie ook DS.
AS Autorisatiestaat
AS-21 Onderhouds- en schoonmaakmiddelen
AS-32 Basis- of grijp(kast)voorraad (van Hrstpel en Matlogpel)
AS-80 Magazijnvoorraad; éénderde hiervan is in twee gelijke delen aanwezig bij 130 en 230 Clustercompagnie van het 100 en 200 B&T-bataljon
AS-84 Legeringsartikelen; toegewezen extra materiaal
ASAP As Soon As Possible; zo snel mogelijk
ASCON Automatic Switched Communications Network
ASCOPE Ezelsbruggetje dat de civiele kenmerken tijdens een militaire operatie meeweegt:
area gebied
structures structuren
capabilities mogelijkheden
organizations organisaties
people mensen
events gebeurtenissen
Onderkent i.h.k.v. IPB/IPE de verbindingen tussen de fysieke omgeving en de mensen om wie het werkelijk gaat.
ASG Afghan Security Guard; beveiliging van de buitenring van de bases in Deh Rawod en Tarin Kowt in Uruzgan
ASIC All Sources Intelligence Cell; All Source Information Cell; onderdeel van de sectie G2; inlichtingencel waar informatie uit verschillende bronnen wordt verzameld; bestaat uit militaire analisten en inlichtingenverwerkers die alle verkregen ruwe én geanalyseerde informatie met mogelijke inlichtingenwaarde ontvangen en verwerken; o.a. Geospatial analisten en Human Factor analisten; inlichtingenwaarde wordt evt. verrijkt met Open Source informatie (internet, kranten, radio, tv e.d.); voorheen onder 103 ISTAR-bataljon, nu onder JISTARC
ASK Artillerie Schietkamp (Oldebroek)
Asl Aansluiten(d); aansluiting
Aslpt Aansluitingspunt
ASP Autorisatie Staat Publicaties
ASR Alternate Supply Route; deroutering van de MSR
Ass Assistent
Assessment Assessment. Beoordeling (op bekwaamheid, geschiktheid).
Assigned tasks Opgedragen taken. Staan letterlijk in het bevel en de bijlagen vh bevel, niet zijnde de opdracht zelf. Zie ook: implied tasks.
Assignment Opdracht.
Assumption Aanname, hypothese, veronderstelling. Accepteren (voor waar erkennen) van een bewering, idee, mening, opvatting, stelling (die niet vaststaat). Citaat: “Assumption is the mother of all fuck-ups” (“Aanname is de moeder aller blunders”). Zie ook: fact.
AST Advanced Search Team; onderdeel van een geniebataljon of -compagnie; beschikt over geavanceerde apparatuur, zoals grondradar en röntgenapparatuur; getraind voor het doorzoeken van bijzondere objecten en omgevingen, zoals mijnenvelden, riolen, schepen, tunnels, vliegtuigen en infrastructurele objecten
AST Advanced Stinger Trainer; in gebruik genomen door Colua in 2008
AT Adventurous Training; zie ook grensverleggende activiteiten (GVA)
AT Anti-Tank
AT Arrestatieteam
AT Avondtenue
AT-4 Draagbaar anti-tankwapen kaliber 84 mm (terugstootloze vuurmond) voor de korte dracht; 84 mm terugstootloze vuurmond.
ATAF Allied Tactical Air Force.
Atalanta Militaire operatie onder commando vd Europese Unie die sinds 2008 wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) langs de kust van Somalië; bestaat uit het beschermen van voedseltransporten i.h.k.v. het World Food Programme, en andere humanitaire en kwetsbare schepen, alsmede het afschrikken van piraterij en gewapende overvallen op zee; niet te verwarren met Atlanta
ATB Aanvraag Tot Behoeftevervulling.
ATC Air Traffic Control(ler)
ATEV Aanvraag Tot Extra Verstrekking.
ATF Air Task Force
Athena Ongeclassificeerd spreadsheetprogramma (Excel); wordt gebruikt als tool in het besluitvormingsproces; vervaardigd en beheerd door OTC Operatiën en C2SC; genoemd naar de Griekse godin Athena. Beslissingsondersteunend instrument.
ATK Attack. Aanval.
Atlanta Masterplan vh CLAS. Betreft de (bezuinigings)reorganisatie vh CLAS, die het directe gevolg is van de beleidsbrief die Minister van Defensie Hans Hillen op 08-04-2011 bekendmaakte; op een begroting van € 8 miljard moest € 1 miljard worden bezuinigd en zouden bijna 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Niet te verwarren met Atalanta.
ATLAS STG ICT-infrastructuur vd MIVD
ATM All Terrain March; verplaatsing in wedstrijdvorm over ± 20 km door diverse soorten terrein (KMS, Weert)
ATM Air Tasking Message.
AT-mijn Antitankmijn
ATO Air Tasking Order.
Atropine Medicatie in de vorm van een auto-injector die de gevolgen van een zenuwgas deels kan tenietdoen
ATS Amfibisch Transportschip; LDP
ATT At this time; op dit moment
Attitude Het geheel van opvattingen, gevoelens, geneigdheid, bereidheid of gedrevenheid tot handelen ten opzichte van iets of iemand.
Attritie Slijten; slijtage. Vemorzeling vd tegenstander; verpletteren vd opponent. Doel van attritie is het behalen vd overwinning door met superieure vuurkracht vijandelijke middelen cumulatief te vernietigen.
ATW Aanvraag toestemming weggebruik; moet worden aangevraagd bij verplaatsingen in colonneverband, verplaatsingen die niet in colonneverband plaatsvinden maar wel met tien of meer voertuigen, verplaatsingen van buitenprofiel voertuigen en vervoer van gevaarlijke stoffen.
AUSSAS Australian Special Air Service
Autorisatie Formele toestemming
Autoriteit Mate waarin een commandant vrij is om te handelen, en daarmee de reikwijdte van zijn macht en de bronnen die hij beschikbaar heeft, voor het handelen naar zijn wens. Onderscheid tussen:
Formele autoriteit Macht om te handelen is toegewezen door een hogere commandant of een
orgaan buiten de krijgsmacht, in de regel de overheid.
Persoonlijke autoriteit Mate waarin gelijken en ondergeschikten informeel autoriteit aan een individu geven, vaak op basis van reputatie. ervaring en persoonlijkheid.
AUW All Up Weight; totaalgewicht helikopter plus alle pax en cargo
A-verzameling Verzameling militair-historisch erfgoed vd wapens artillerie, cavalerie, genie en infanterie
Av Aanval.
AV-mijn Anti Vehicle-mijn
AVDD Audiovisuele Dienst Defensie (Amsterdam).
Avdl Aanvalsdoel.
AVIB Artikel Veiligheids Informatie Blad
AVNM Algemene Vereniging Nederlandse Militairen; vakbond voor dienstplichtigen, opgericht in 1972 en ter ziele gegaan in 1996
AVO Aanvraag Voeding bij Oefeningen.
AVO Air Vehicle Operator. Bedienaar/vlieger van een onbemand vliegtuig.
AVT Algemene verdedigingstaak
AWACS Airborne Warning and Control System.
Awareness Bewustzijn
AWOL Absent without leave; afwezig zonder verlof; ongeoorloofd afwezig (OA)
B Terug naar Boven
B&T Bevoorrading & Transport
BA Bataljonsadjudant
BA Beveiligingsautoriteit. Beveiligingsambtenaar voor het Ministerie van Defensie. De BA vervult de rol van Defensie Toezichthouder Beveiliging, ontwikkelt en geeft invulling aan integraal beveilingsbeleid, draagt dit over binnen Defensie en ziet toe op de uitvoering hiervan. Daarnaast is de BA voor Defensie het aanspreekpunt voor externe nationale en internationale instanties op het gebied van integrale beveiliging.
BAA Beobachtungs und Aufklärungs Ausstattung; speciale waarnemingsuitrusting van de Fennek; bevindt zich organiek onder pantser in het voertuig; kan elektrisch worden geëleveerd tot 1½ meter boven pantser of uitgestegen op driepootstatief worden geplaatst; hiermee kunnen doelen op grote afstand worden opgespoord en verwerkt.
BABT Behind Armor Blunt Trauma. Stomp trauma achter lichaamsbepantsering. De kinetische energie van een projectiel wordt via het scherfwerend vest overgedragen op het lichaam.
Backbencher Iemand die aanzit bij een bespreking of vergadering om een ander van advies te dienen, maar geen verantwoordelijkheid draagt en geen beslissingsbevoegdheid heeft.
Backbrief Terugkoppeling (aan de commandant); onderverdeeld in Initial, Additional en Final Commander’s Back Brief. Commandant kan zo veelbackbriefs plannen als hij wenst. Zie ook ICBB en FCBB en OATDOEM.
Backfill Vullen van arbeidsplaatsen in Nederland door m.n. reservisten, die vrijkomen wanneer beroepsmilitairen worden uitgezonden of op een andere manier een functie waarnemen; zie ook Frontfill
Ballistische raket Raket die een suborbitale, ballistische baan volgt om een explosieve lading naar een tevoren bepaald doel te brengen; naast de fase vd raketaandrijving, wordt de vlucht voornamelijk bepaald door de wetten van de astrodynamica en ballistiek
BAOL Beleidskader Aansturing Operationele Logistiek
BAOR British Army Of the Rhine
BAP Bridge Adapter Pallet; flatrack op de vrachtauto 165 kN 8 x 8 WLS voor het vervoer van brugdelen van genie-eenheden; opvolger van de YGZ 2300; 48 stuks ingestroomd bij KL
BAPSC British Association of Private Security Companies
BARD Burger Ambtenarenreglement Defensie.
Barrett .50 Antimaterieelgeweer .50
Barrier area Aangegeven gebied aan eigen zijde waar hindernissen mogen worden gelegd om toegang tot dat gebied te voorkomen.
BARV Beach Armoured Recovery Vehicle; voertuig op onderstel Leopard-1 van Korps Mariniers geschikt om tijdens amfibische operaties gestrande of vastgelopen voertuigen vlot te trekken
BAS Boven Autorisatie Sterkte; zie ook BAS-code
BaseCo Base Command(o).
Bat Bataljon
Bataljon Grootte varieert, 500 tot 800 militairen. Gevechts- of gevechts(verzorgings)steuneenheid. Bestaat in de regel uit vier compagnieën. Uitzondering zijn bijvoorbeeld de bataljons vh OOCL: zo telt 400 Gnkbat (2012) 1.050 verdeeld over negen compagnieën. Commandant in de regel een (luitenant-) kolonel. Grootteteken: I I.
Batconet Bataljonscommandonet
BATLS Battlefield Advanced Trauma Life Support; kennis en vaardigheden op het gebied van spoedeisende traumatologische zorg aan (groepen) militaire slachtoffers in nood- en rampomstandigheden
Batonneren Een mes met een stuk hout door een ander stuk hout slaan
Batterij Aantal stukken geschut van gelijk type, samengevoegd in één organisatie en onderling vuurverband; vroeger ook genaamd "beukerij"
Battlefield tour Führerreise; reisje naar een krijgshistorische site dat beoogt te verduidelijken waarom eenheden en individuele militairen toentertijd op die wijze optraden; middel bij opleiden en trainen
Battle group Bataljonstaakgroep.
Battle rhythm Het volgens een vast tijdschema (laten) plaatsvinden. Geldt o.a. besluitvoorbereidende of –vormende stafvergaderingen, maar ook de werking van dienstploegen en shifts.
Batvzgnet Bataljonsverzorgingsnet
BB Bescherming Burgerbevolking; civiele verdedigingsorganisatie die van 1952 tot 1985 (Koude Oorlog) een rol speelde bij het verlenen van steun aan de bevolking onder bijzonder omstandigheden, zoals bij de gevolgen van oorlogshandelingen en rampen; raakvlak met KMC
BBE Bijzondere Bijstands Eenheid
BBIED Body-Borne Improvised Explosive Device; IED om een zelfmoordaanslag mee te plegen
Bbr Baileybrug.
BBR Bericht Beschouwing en Raad.
BBS Bedrijfs Besturings Systeem.
BBT Beroepsmilitair voor Bepaalde Tijd; militair met een contract voor een tevoren vastgestelde periode, vaak 2½ jaar; tot de leeftijd van 26 jaar kon een contract worden aangegaan; na het uitdienen van het initiële contract bestond de mogelijkheid om de contractduur te verlengen; het onderscheid tussen BOT en BBT is afgeschaft m.i.v. de invoering van het FPS
BC Bataljonscommandant
BCP Border Crossing Point
BCT Bijzondere Crisis Toestand. Specific Crisis Situation. Bijzondere informatie die geldt voor een bepaalde tactische situatie. Zie ook: ACT.
Bd Buiten dienst; militair die met functioneel leeftijdsontslag is
BDA Battle Damage Assessment. Registratie vd gevechtsschade tijdens of na een militaire operatie, zoals beschadigde bruggen, commandoposten en militaire voertuigen, gewonde en gedode burgers en militairen en vluchtelingen.
Bde Brigade (UK)
Bdfv Bedrijfsvoering
BDM Brandstofdistributiemiddel; DAF YF-4442
BDR Battle Damage Repair. Bijzondere vorm van correctief onderhoud, waarbij in een operationele omgeving, op geïmproviseerde wijze essentiële herstelreparaties snel plaatsvinden om beschadigd of onbruikbaar materieel – gedeeltelijk en/of tijdelijk – weer inzetbaar te maken.
BDU Battle Dress Uniform
BEF British Expeditionary Force; Britse strijdmacht die in WO I naar het Western Front werd gestuurd
Beïnvloeden Competentie die bestaat uit de deelcompetenties besturen, beheersen en controleren.
BEKAP Beschrijvings Kaart Artillerie Punt; artilleriepunt dat voor militaire doeleinden is vastgelegd
Belt of instability Letterlijk: keten van instabiliteit; gordel van chaotische en fragiele staten (failed states), die voor de wereld- en/of regionale vrede een bedreiging of gevaar zijn; in de regel bezitten deze staten (veel) schaarse grondstoffen en groeit de bevolking er spectaculair; voorbeelden van dergelijke landen zijn Afghanistan, Birma, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Haïti, Irak, Jemen, Noord-Korea, Pakistan, Somalië en Soedan.
Bereden wapens Wapens, of onderdelen daarvan, die vóór 1940 hun hoofdtaak voornamelijk te paard hebben uitgevoerd: cavalerie, Korps Rijdende Artillerie, Korps Veldartillerie en Koninklijke Marechaussee.
Bergen Grote rugzak met een capaciteit van meer dan 50 liter, m.n. in gebruik bij de Britse landmacht
BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Besch Beschieting
Bescherming Functie van militair optreden. Force protection. Bestaat uit – in toenemende intensiteit – beveiligen, bewaken en patrouilleren. Zie ook: force protection.
Beschikbaar Als een persoon of materieel aanwezig is bij en organiek toebehoort aan een eenheid. Kwantitatief element. Zie ook: geschikt.
Besluitvorming Voorbereiding vh tactisch optreden.
Besluitvormingscyclus Decision cycle. Continu proces van observatie, oriëntatie, besluitvorming en actie (OODA-loop). De snelheid waarmee het proces wordt doorlopen – in elk geval: sneller dan de opponent – is in veel gevallen van doorslaggevend belang voor het bereiken van succes.
Besluitvormingsproces Bestaat uit de stappen:
1. analyse vd opdracht
2. richtlijnen vd commandant
3. ontwikkelen eigen mogelijkheden
4. eventueel beperken van eigen/vijandelijke mogelijkheden
5. analyse eigen mogelijkheden
6. besluit
Besm Besmetting; neerslaan, opgenomen of gebonden worden van chemische, biologische, radiologische of nucleaire middelen op of door infrastructuur, materieel, personeel of terrein
Besmettend, grond- In de lucht tot detonatie overgegaan, waardoor besmettelijke vloeistof op het maaiveld neerdruppelt.
Besmettend, lucht- Op het maaiveld tot detonatie overgegaan, waardoor aerosol of damo vrijkomen.
Best Bestuurder
Bestrgeb Bestrijdingsgebied; engagement area
Best value for money (Verkrijgen vd) beste prijs-kwaliteitverhouding.
Bèta Straling met weinig doordringend vermogen
BETER Biologische effecten van traumatische ervaringen,
behandeling en herstel.
Bev Beveiligen; beveiliging
Beveiligingslijn Lijn waarin beveiligende elementen worden uitgebracht ter beveiliging van een eenheid of object; de lijn ligt op een zodanige plaats dat ed vijand wordt gedwongen het gevecht aan te gaan
Bevel Aanschrijving; opdracht; order. Is in elk geval opgebouwd uit de samenhangende elementen missie, taken en opdracht. Onafhankelijk van de bevelsstructuur zal een commandant of eenheid altijd deze drie elementen moeten ontvangen wil hij in staat zijn leiding te geven aan de eigen operatie. Zie ook missie.
Bevelsbevoegdheid Bevelsrelatie. Aan een commandant gegeven bevoegdheid om opdrachten en aanwijzingen te geven aan toegewezen eenheden. Geeft de formele relatie van een onderbevelstelling en tot een onderbevelgestelde aan. Elke bevelsrelatie begrenst de specifieke bevoegdheden van een commandant. Voorbeelden zijn Full Command, Operational Command en Tactical Command.
Bevelsrelatie Bevelsbevoegdheid.
Bevelvoering Bevel geven, uitvoering (laten) geven aan het bevel en het leiding geven aan de uitvoering vh tactisch optreden. In bredere zin: proces waarmee de commandant de activiteiten vd aan hem toegewezen en steunende troepen organiseert, dirigeert en coördineert; hierin wordt hij geassisteerd door zijn staf. Een vd elementen van commandovoering, samen met besluitvorming en leidinggeven. Bestaat uit het geven van opdrachten en bevelen vóór (voorbereiding) en tijdens de uitvoering van de opdracht. Dirigeren, controleren en bijsturen. Actuele informatievoorziening is van essentieel belang.
Bevo Bevoorrading; ontvangen, in voorraad houden, distribueren en ter beschikking stellen van goederen
Bevoegdheid Recht tot het autoriseren of laten uitvoeren van bepaalde handelingen. Bevoegdheid, berustend op wetgeving en richtlijnen, kan worden gemandateerd aan functionarissen lager in de hiërarchie, i.t.t. verantwoordelijkheid.
Bevoorrading Proces gericht op het leveren van de juiste goederen (juiste artikel, aantal en condities, waarbij de verpakking een belangrijke rol speelt) aan de juiste gebruikende eenheid op de juiste plaats en op het juiste moment en het terugnemen van retourgoederen (afval, overtollige goederen, te herstellen defecte goederen, buit, verpakkingsmateriaal en lastdragers zoals containers en flatracks).
Bew Bewaken; bewaking
Bewdet Bewakingsdetachement.
BF Beveiligingsfunctionaris.
BFBKL Beleidsregel Functietoewijzing en Bevordering Koninklijke Landmacht
BFG British Forces in Germany
BFI Bulk Fuel Installation; ± 180.000 liter.
BG Battle Group
Bgen Brigadegeneraal
BGGZ Bedrijfsgroep Gezondheidszorg
BGHW Buitengewoon geoefend handgranaatwerpen
Bgr Burger
BGT Basis Gevechts Techniek. Gestandaardiseerde wijze van optreden, m.n. door een groep of peloton.
BHP Bataljonshulppost
BHT Basis Helikopter Training
BHV'er Bedrijfshulpverlener. Werknemer die is opgeleid om in geval van nood overige werknemers en bezoekers in veiligheid te brengen. Door de bevoegde autoriteit op grond vd Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) met bedrijfshulpverlening belaste militair en burgerlijk Defensieambtenaar. Artikel 15 vd Arbowet omschrijft de taken vd BHV'er.
BICES Battlefield Information, Collection and Exploitation
Systems; samenvoegen van gegevens uit diverse NAVO-bronnen om verkregen inlichtingen ter beschikking te stellen aan de deelnemende legerkorpsen
BICKL Banen Informatie Centrum KL; tegenwoordig banenwinkel
BIDKL Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg; wet die o.a. van toepassing is op AMV
Big Five Model van vijf persoonlijkheidskenmerken: emotioneel stabiel (mate van enthousiast, kalm en zelfverzekerd versus depressief, nerveus en onzeker); extravert (mate van assertief, praatgraag en sociaal); inschikkelijk (mate van coöperatief, goed van vertrouwen en opgeruimd); open voor ervaringen (mate van artistiek, fantasierijk en intellectueel) en plichtsgetrouw (mate van betrouwbaar, verantwoordelijk en volhardend)
BIMS Bureau Internationale Militaire Sport.
Bingham tent Grote, koepelvormige tent, gefabriceerd door gelijknamige producent.
BIU Bureau Individuele Uitzendingen.
BIUPAMA Basiscursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie voor de AMA.
BiZa Binnenlandse Zaken.
Black hole Letterlijk: "zwart gat". Procedure die wordt opgestart direct na het afkondigen van een alarmeringsplan, waarna het personeel verboden is om gebruik te maken van (privé) verbindingsmiddelen.
Blauw Tactische kleur om onderscheid te maken tussen (eenheden, installaties en uitrustingen van) partijen. Eigen troepen. Friend. Zie ook: geel, groen en rood.
BLJ Bataljon Limburgse Jagers; operationeel in 42 Painfbat (Oirschot).
Blocking position Positie innemen en de vijand opvangen.
BLS Bevelhebber der Landstrijdkrachten.
Blue Vriendelijke troepen
BMB Bijzondere Medische Beoordelingen; Defensieorganisatie met expertise op arbeidsdeskundig, psychologisch, verzekeringsgeneeskundig en forensisch sociaal psychiatrisch gebied
BMD Bedrijfs Maatschappelijke Dienst; voorheen Maatschappelijke Dienst Defensie
BMD Besluit Medezeggenschap Defensie
BMDTF (1) NLD Ballistic Missile Defence Task Force. Nederlandse Patriot-eenheid die in 2013 in Turkije opereerde. Twee Patriot-batterijen zijn geplaatst op de Turks-Amerikaanse luchtmachtbasis Incirlik Air Base, oostelijk vd stad Adana.
BME Basis Medische Eenheid; hulppost (role-1) bij Koninklijke Marine of Korps Mariniers
BMNT Beginning Morning Nautical Twilight; Begin Nautische Morgen Schemering (BNMS); zie nautische avondschemering
BMP Bronevaja Masjina Pechoty; pantserrupsvoertuig van Russische makelij
BMR Bof, Mazelen, Rodehond
BMS Battlefield Management System; systeem dat bestaat uit verschillende hardware (computers), software (AFSIS, OSIRIS) en communicatiemiddelen (fastnetradio, FM9000); informatiesysteem ter ondersteuning vd commandovoering en het volgen vh gevecht bij staven op bataljonsniveau en lager
BMW Bedrijfsmaatschappelijk Werk; voorheen MDD
Bn Bataljon (UK)
BND Bundesnachrichtendienst (Duitsland)
BNMO Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
BNP Bedrijfsnoodplan.
BNMS Begin Nautische Morgen Schemering. Tijdstip dat het licht begint te worden.
BOB Beeld-, oordeels- en besluitvorming. Generiek proces van besluitvorming.
Bocage Wallenlandschap. Dichtbegroeid, door de mens gecreëerd coulisselandschap op het dunbevolkte Normandische platteland; bestaat uit bossen, velden en weilanden, doorsneden en omzoomd door legio hagen op brede aarden wallen, waar verzonken wegen tussendoor lopen; terrein bood de Duitse verdedigers veel dekking, waardoor het een sleutelrol vervulde in de eerste twee maanden na de geallieerde invasie (D-Day)
BOCO Begeleidings Organisatie Civiele Opleidingen
BOI Beheer, Onderhoud en Inspectie
BOIS 3D-ARTS Beslissings Ondersteunend Informatie Systeem Defense, Diplomacy & Development-Analysis, Reporting, Topics & Scenarios; leidt tot snelle opbouw van SA en SU bij uit te zenden militairen en burgers. Behoort tot het domein inlichtingen.
Bomvrij Door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een verdedigingswerk tegen vernieling door bommen; is relatief en afhankelijk van het vermogen van
de bewapening in een bepaalde periode; ook gebruikt om aan te geven dat personeel zijn baret kan afzetten omdat het zich in een afgesloten ruimte bevindt
BO(O) Beslissings Ondersteunend Oleaat. Resultante zijn beslispunten, gerelateerd aan geografische locaties, waarin de resultaten van verkenningen en factoren zoals terrein en weer worden meegenomen.
Boots on the ground Troepen op de grond; landstrijdkrachten
BOS Brandstoffen, Oliën, Smeermiddelen
BOSCO Brandstoffen, Oliën, Smeermiddelen, Chemicaliën, Onderhoudsmiddelen
BOSS Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers
BOT Beroepsmilitair voor Onbepaalde Tijd; militair die, in principe, zijn gehele loopbaan aflegde binnen de Koninklijke Landmacht; het onderscheid tussen BOT en BBT is afgeschaft m.i.v. de invoering van het FPS
BOT Bijzondere Oorlogs Toestand; BCT
BOT Bataljonsoefenterrein; terrein voor manoeuvre-eenheden, ± 3.000 ha.
BOTA Bataljonsorder van tijdelijke aard; zie ook POTA, COTA en BROTA
Bp Beslispunt, mijlpaal. Zie verder: decisive point (DP).
BP Bezugspunkt
BP Battle Position; verdedigende opstelling die is georiënteerd op een waarschijnlijke vijandelijke naderingsweg.
BPB-procedure Beleids-, plannings- en begrotingsprocedure. Cyclus van strategisch management Defensieie die leidt tot beleidsvisie, Defensieplan of begroting. Geeft antwoord op de vragen "Wat wil Defensie bereiken?" (beleid maken), "Wat gaat Defensie daarvoor doen?" (plannen) en "Wat mag dat kosten?" (begroten).
BPT Be prepared to. Bereid zijn om.
BPV Beroepspraktijkvorming; Loopbaanlint; MBO-2 en -3 opleidingen die deels op een ROC en deels bij een operationele eenheid worden gevolgd
BPV Grop-pel Beroepspraktijkvorming grondoptreden-peloton; 7 pelotons vd 7 infanteriebataljons (11, 12 en 13 Infbat Lumbl en 17, 42, 44 en 45 Painfbat) die een bijdrage leveren aan het militaire deel vd aan de ROCa gegeven opleiding VeVa door het ondersteunen vd ROCa met militaire instructeurs, het verzorgen vd BPV voor de deelnemers met de uitstroomrichting Grop en het ondersteunen vd proeven van bekwaamheid voor veiligheid en Grop. Pels ressorteren onder de Scholen Noord, Luchtmobiel en Zuid.
Br Brug.
BRA Barrier Restricted Area; gebied met hindernisbeperkingen, m.a.w. waarin géén hindernissen mogen worden gelegd; hierin mag dus niet worden gezorgd voor (contra-)mobiliteit
Brand Vuur dat een directe bedreiging vormt voor mens, have en goed.
BRAVIN Brandstof Voorzienings Installatie
Bravo Terrorist, bekend of vermeend
BRD Brigade Recce Detachment van 11 Luchtmobiele Brigade Air Assault
BRDM Boyevaya Razvedyvatelnaya Dozornaya Mashina
literally; Russisch pantserwielvoertuig t.b.v. patrouilles en verkenningen
Brdwpn Boordwapen
Breachen 1. Aanwenden van alle beschikbare middelen om een doorbraak te forceren in een vijandelijke fortificatie, hindernis, mijnenveld of andersoortige verdediging.
2. Binnendringen van ruimten met behulp van springstoffen teneinde openingen te forceren.
Brhfd Bruggenhoofd
BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China; landen die zich zeer snel economisch ontwikkelen
Brig Brigade
Brigade Grootte varieert, 2.500 tot 3.500 militairen. Zelfstandige gevechtseenheid of eenheid van brigadegrootte die elementen van gevechts(verzorgings)steun bevat (OOCL). Generieke gevechtsbrigade heeft voldoende gevechts(verzorgings)steuneenheden om enige tijd zelfstandig te opereren. Commandant in de regel een brigadegeneraal. Grootteteken: X.
BRIOP Bureau Registratie en Inlichtingen Ontslagen Personeel; tegenwoordig Semi-Statische Archiefdiensten (SSA); beschikt over de archieven van overleden militairen die na 1900 zijn geboren; gevestigd in Kerkrade
BROTA Brigadeorder van tijdelijke aard; zie ook POTA, COTA en BOTA
Brown out Stof opgeblazen door een landende of opstijgende helikopter
Bs Boordschutter
BS Bestuursstaf.
Bsb Besluitvormende stafbespreking. Zie ook RSB. Zie verder OBP.
BSB Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (van de Koninklijke Marechaussee).
Bsm Beveiligende strijdmacht; covering force
Bt Batterij
BTG Batalion Task Group
BTM Brandstoftransportmiddel; DAF YTV-2300
BTR(-60) Pantserwielvoertuig van Russische makelij.
Buddy Groepslid dat voor een medegroepslid zorgt, steun of dekking geeft, een vertrouwensband schept en zich verantwoordelijk voelt voor zijn mede groepslid.
BUFF Big Ugly Fat Fucker; bijnaam vd Boeing B-52 Stratofortress; sinds 1952 in dienst vd U.S. Air Force; blijft tot minimaal 2040 in dienst
Bump plan Ruimte gereserveerd in andere voertuigen voor lading en/of personeel
Bupapo Burgerpaspoort
BUPO Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten; ook afgekort als ICCPR (International Convenant on Civil and Political Rights)
BuZa Buitenlandse Zaken (Ministerie van)
BV Buitengewoon Verlof
BVE Brigadeverkenningseskadron
BVR Beyond visual range; buiten gezichtsbereik; op lange-afstand (m.b.t. luchtverdediging en gevechtsvliegtuigen)
BVT Beoordeling van toestand
BWI Bad- en Wasinstallatie; peloton dat deel uitmaakt van 240 Dncie, onderdeel van 200 B&T-bataljon.
Bwst Bouwsteen
C Terug naar Boven
C Combined; General Staff System-indeling voor een hoofdkwartier dat/staf die door meerdere nationaliteiten wordt gerund; zie secties
C-130 C-130 Hercules tactisch militair transportvliegtuig; van fabrikant Lockheed Martin
C-17 C-17 Globemaster III; strategisch militair transportvliegtuig voor grote en zware vrachten van fabrikant Boeing
C2 Command and Control; commandovoering en de daarbij benodigde informatievoorziening en communicatie.
C2SC Command & Control Support Center; gevestigd op de Bernhardkazerne in Amersfoort
C2OST Command & Control Ondersteuningselementen
C2SC Command and Control Support Centre
C2W Command and Control Warfare
C3I Command, Control, Communications and Intelligence
C4 Composition 4; type uiterst brisant kneedbaar explosief, vooral gebruikt voor militaire demolitietoepassingen
C4I Command, Control, Communication, Computers & Information(systems); militair-operationele informatievoorzieningstaken.
C4I3RS Command and Control, Communications, Computers, Information, Intelligence, Infrastructure, Reconnaissance and Surveillance.
C4ISR Command & Control, Communications, Computers & Information and Intelligence, Surveillance & Reconnaissance.
C7(A1) Diemaco-geweer 5.56 mm x 45 mm NATO dat kan worden voorzien van een granaatwerper
C8(A1) Karabijnversie Diemaco-geweer 5.56 mm x 45 mm NATO met inschuifbare kolf dat kan worden voorzien van zowel geluidsdemper als granaatwerper
C/S Callsign; roepnaam. Op de radio gebruikt om eenheden, subeenheden en bepaalde individuen aan te duiden.
CA Compagniesadjudant; hoogst gegradueerde adjudant binnen een compagnie.
CA Coordinating Authority. Bevoegdheid om namens de hogere commandant (1UP) over vastgelegde activiteiten overleg te voeren. Houdt niet in dat overeenstemming kan worden afgedwongen; bij een verschil van mening zal het hogere niveau worden geïnformeerd.
CA Comprehensive Approach
CA Concentration Area; concentratiegebied; Committal Area (airmanoeuvre optreden).
CA Committal Area (airmanoeuvre optreden); Concentration Area; concentratiegebied. Locatie in het operatietoneel, tussen Staging Area (doorgangsgebied) en Assembly Area (verzamelgebied), waar na een strategische verplaatsing de nationale verantwoordelijkheid eindigt en wordt overgedragen.
CAB Combat Action Badge
CAC Conduct After Capture; cursus in het omgaan met en overleven van vijandelijke gevangenschap en gijzelingen; opvolger vd klassieke ondervraagoefeningen en lessen weerstand bieden tegen ondervragers.
Cache Verborgen locatie van voorraden of wapens.
CAD Concealed Approach and Departure; gevrijwaard van vlakbaanvuur (b.v. landing point); zie ook security
CaDi CantineDienst
CAFT Commissie van Advies inzake Functietoewijzing
CAID Centrale Adviseur Integriteit Defensie
CALFEX Combined Arms Live Fire Exercise
Calhosp Calamiteitenhospitaal
CALL Center for Army Lessons Learned
CALL Ezelsbruggetje, afgeleid van het Amerikaanse Center for Army Lessons Learned, voor de toevoeging van de aanbevelende en concluderende elementen aan
een evaluatief artikel, AAR of FIR: Conclusies, Aanbevelingen, Lessons Learned
Callsign Roepnaam.
Cam Camouflage
CAM Chemical Agent Monitor; apparaat waarmee de aanwezigheid van concentraties van dampen van blaartrekkende en zenuwblokkerende strijdmiddelen kunnen worden gedetecteerd
Camp Marmal Compound waar o.a. Nederlandse militairen verbleven in Mazar-e-Sharif, Afghanistan
Camp Warehouse Compound waar o.a. Nederlandse militairen verbleven in Kabul, Afghanistan
Camp Windmill Compound waar o.a. Nederlandse militairen verbleven in Kunduz-stad, Kunduz, Afghanistan
Canopy Dak van cockpit
CaO Calciumoxide; ongebluste kalk uit MRE
CAOC Combined Air Operations Center.
Capability Kwaliteiten: mogelijkheid om activiteiten te genereren met kwantiteit, i.c. mensen met compententies. Zie ook: capacity.
Capacity Kwantiteiten: volume, omvang, i.c. (personele en materiële) middelen. Zie ook : capability.
CAREN Computer Assisted Rehabilitation Environment; virtual reality-revalidatietrainer op het MRC in Doorn, met een meerwaarde boven conventionele therapieën.
CAS Close Air Support; actie vanuit de lucht tegen vijandelijke doelen die zich gevaarlijk dicht bij eigen troepen bevinden en waarvoor naar aanleiding van uitgebracht verplaatsing en/of vuur van de vijand geïntegreerde luchtsteunmissies vereist zijn; nabije luchtsteun op aanvraag van en ten voordele van grondtroepen
CASEVAC Casualty Evacuation
CAT Combat Application Tourniquet (NSN 6515-01-521-7976)
CAT Combined Arms Team; peloton+; peloton aangevuld met enablers; Smallest Unit of Action; Smallest Unit of Arms (SUA).
Cat A Zeer ernstig gewond; very seriously injured; dusdanig gewond dat leven of ledematen ernstig worden bedreigd.
Cat B Ernstig gewond; seriously injured; dusdanig gewond dat er reden is voor zorg, maar er leven of ledematen worden niet bedreigd.
Cat C Lichtgewond; slightly injured; niet levens- of ledemaatbedreigende gewond.
CATK Counter-Attack. Tegenaanval.
Cav Cavalerie
Cax Casualties; slachtoffers; doden en gewonden
Caveat Nationaal politiek voorbehoud. Verschijnsel in combined militair optreden dat landen gebruik maken vh recht om voorbehouden te hanteren of beperkingen te stellen aan de inzet van het door hen geleverde personeel en/of materieel.
CAVV Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken. Onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer adviseert over vraagstukken van internationaal recht. Ingesteld op 12 maart 1998 met de Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken.
CAX Computer Assisted Exercise
CB Confirmation Brief. Ter afsluiting vd bevelsuitgifte vertellen ondercommandanten de C in eigen woorden, in dialoogvorm, de zojuist ontvangen opdracht(en) en hun rol in het grotere plan. De C controleert hiermee, b.v. aan de hand van controlevragen, of de ontvangen opdracht is begrepen. De ondercommandant vraagt: wat zijn rol is in het grotere plan, wat de C van de te bereiken effecten verwacht en welke situatie hij voor de hogere C (1UP, 2UP) dient te bereiken?
CBO Cursus Bijscholing Onderofficieren, m.n. voor ervaren sergeant-majoors en adjudanten die, 10 jaar of meer na de SV, bijgeschoold willen worden in de laatste relevante ontwikkelingen.
CBO Car Blocking Operation; offensieve actie waarbij een Tango die zich verplaatst in een auto door onderscheppend, op normale wijze uitstijgend helipersoneel wordt opgepakt; één of twee helikopters landen hierdie in front en in de rug van het voertuig; vgl. Heli Vehicle Intercept (fastroping dzv KCT)
CBOPS Crisisbeheersingsoperaties.
CBRNe Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair en (zelfgemaakte) explosieven. Chemical, biological, radiological or nuclear weapons and (self-made) explosives.
CBRN-Threat Levels Nil Nihil
Very low Zeer laag
Low Laag
Medium Matig
High Hoog
Very high Zeer hoog
Actual Actueel
CBRN-Verdedigingscompagnie 101 CBRN-Verdcie (11 Pagnbat, 43 Mechbrig, Wezep) en 414 CBRN-Verdcie (41 Pagnbat, 13 Mechbrig, Oirschot). Elke cie bevat 3 x CBRN-ontsmpel à 2 groepen van elk 12 man en een DIM-pel, uitgerust met 3 x Fuchs-Nucleair-Chemisch (N/C) verkvtg.
CBT Combat Battle Train; gevechtstrein
CC Compagniescommandant
CC Convoy Commander
CCA Close Combat Attack; luchtsteun in noodsituaties
CCA Contamination Control Area; gewondenontsmettingsstation (GOS). Locatie waar, onder CBRN-omstandigheden, ontsmetting plaatsvindt van personeel en materieel, inbegrepen gewonden en zieken. Hier worden procedures toegepast om personele chemische besmetting te verminderen ter verbetering van de gezondheidstoestand van patiënten. Bestaat uit LHA, VHA en TFA. Zie ook: COLPRO.
CCI Crypto Controlled Items; beveiligd telecommunicatie- of informatiemateriaal of bijbehorend cryptografische component met een functie in het kader van verbindingsveiligheid.
CCIR Commanders Critical Information Requirements
CCIRM Collection Coordination Intelligence Requirement Management. Geheel van activiteiten dat zorgt voor het effectief en efficiënt verzamelen van de noodzakelijke informatie. CC is het opstellen vh inlichtingenverzamelplan (ICP), IRM het beheer vd totale informatiebehoefte.
CCIR-manager Functionaris op de sectie 2 (Inlichtingen & Veiligheid)
CCIRS Crypto Controlled Items Registratie Systeem
CCOE CIMIC Centre Of Excellence.
CCP Casualty Collecting Point; gewondennest
CCP Compagnies Commandopost
CCT120 CommuniCase® Technology 120. Modulaire, portable SatCom van Rockwell Collins. Positioneert zich in 10 minuten door GPS, elektronisch kompas en inclinometer. Bijnaam: “Swedish”. 10 stuks ingedeeld bij CLAS (Joint CIS Group).
CDA Commander Digital Assistant. Apparaat vd groeps-, pelotons- of compagniescommandant dat fungeert als schakel tussen eenheid en hogere commandant.
CDC Commando Diensten Centra
CDE Collateral Damage Estimate
CDF Casualty Decontamination Facility; GOS; gewondenontsmettingsstation; MFT die hiervoor onder CBRN-omstandigheden wordt gebruikt.
CdK Commissaris van de Koningin
Cdo Commando
CDOS Centraal Documentatiesysteem
CDPO Centrale Dienst Personeel en Organisatie
Cdr Commandeur; laagste rang onder vlagofficieren bij Koninklijke Marine, tussen kapitein-ter-zee en schout-bij-nacht; komt overeen met commodore bij KLu en brigadegeneraal bij KL en Kmarns
Cdre Commodore; laagste rang onder vlagofficieren bij Koninklijke Luchtmacht; komt overeen met commandeur bij KM en brigadegeneraal bij KL en Kmarns
CDS Commandant der Strijdkrachten. Opperbevelhebber van de operationele commando’s (OpCo’s).
CDS Chef Defensie Staf
Cdt Commandant.
CEAG Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid. Per 1 januari 2012 opvolger vh Coordinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg (CEMG).
CEB Compagnie, Eskadron, Batterij; eenheid op niveau 4 (IV). Bij het CLSK: squadron.
CEMG Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg. Zie ook: CEAG.
CENTCOM U.S. Central Command; Amerikaans commando voor het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië, o.a. ook Afghanistan en Irak; gevestigd in Tampa, Florida
Center mass Borst; thorax; grootste doelgebied van de tegenstander
Centrale van overheidspersoneel Overkoepelende organisaties van belangenverenigingen/vakbonden die namens
de werknemers participeren in het Sector Overleg Defensie (SOD). Er zijn vier centrales tot het overleg toegelaten: ACOP, AC, CCOOP en CMHF.
CEPS Central Europe Pipeline System; zie ook EOP
CET/FIT Combat Enhancement
Training/Familiarisation In Training
CF Covering Force; beveiligende strijdmacht
CF Charlie Foxtrot; clusterfuck. Operatie waarin meerdere zaken fout zijn gegaan. Wanordelijke of chaotische situatie, meestal veroorzaakt door gebrek aan communicatie. Probleem dat wordt vergroot doordat meerdere personen er tegelijk aan werken, vaak omdat de ene niet van de andere op de hoogte is van de acties die worden ondernomen. Gerelateerd aan SNAFU (Situation Normal, All Fucked Up) en FUBAR (Fucked Up Beyond All Repair).
CFE Conventional Forces Europe; CSE; verdrag
CFF Call For Fire; vuuraanvraag
CFR Case Fatality Rate; percentage van de gewonden of zieken dat overlijdt; de ratio geeft de ernst van het gewond-raken of het ziek-zijn in een bepaald gebied onder een bepaalde bevolkingssamenstelling weer
CG Fosgeen (militaire code)
CGN Combattant met geneeskundige neventaak; Combat Life Saver en Medic
Ch Chauffeur
Chalet Aantal gekoppelde dan wel samengestelde prefabs.
Chalk Alle personeel en materieel dat met één helikopter wordt verplaatst; zie ook stick.
Checkpoint Onderdeel van een (permanente of mobiele) controlepost in of op de grens vh operatiegebied waar controle op personen en voertuigen wordt uitgevoerd.
Chem Chemisch
CHIPS Creating Havoc In People's Streets; “ravage scheppen in de straten”; m.n. in combinative met FISH (FISH & CHIPS); FIBUA; OVG
Chir Chirurg, chirurgie, chirurgisch
CHOPS Chief Current Operations; Hoofd vd huidige current/ongoing operaties in de Sectie 3.
CHU Container Handling Unit; kan worden uitgevoerd op de vrachtauto 165 kN 8 x 8 WLS
C-IED Counter – Improvised Explosive Device
CI Counter Intelligence; contra-inlichtingen
CIB Combat Infantry Badge
CID Combat Identification; proces om een accuraat identificatie van waargenomen eenheden te krijgen (vriend, vijand of neutraal/onbekend), zodat veilig tot de juiste actie kan worden besloten, inclusief de beslissing om al dan niet vuur uit te brengen
CIDW Compagnie in de West (Curaçao).
Cie Compagnie
Cieconet Compagniescommandonet
CIED Counter Improvised Explosive Devices
Ciestafpel Compagniesstafpeloton.
CIMIC Civil-Military Cooperation. Coördinatie en samenwerking tussen de NAVO-commandant en civiele actoren, ter ondersteuning vd missie, met nationale bevolking en lokale autoriteiten, (inter)nationale en non-gouvernementele organisaties en agentschappen.
CinC Commander in Chief.
CINCSOUTH Commander-in-Chief Allied Forces Southern Europe.
CIOR Confédération Interalliée des Officiers de Réserve; Interallied Confederation of Reserve Officers; confederatie van reserve-officieren uit NAVO-, geassocieerde en gastlidstaten
CIP Casualty Insertion Plan; inbrengen van oefengewonden in een oefening
CIS Communicatie- en Informatiesystemen
CISCC CIS Control Centre; permanente opsroom die netwerken technisch beheert.
CISD Critical Incident Stress Debriefing. Debriefingsgesprek met de psycholoog na een ernstig incident, zoals aanslag, calamiteit, ongeval. Hierin wordt een inschatting gemaakt van eventueel aanwezige psychische problemen met als doel een verwerkingsproces op gang te brengen zodat op langere termijn klachten worden voorkomen.
CISM Conseil International du Sport Militaire
Civ Civiel
CivCas Civilian Casualties; burgerslachtoffers
CIVPOL Civiele Politie
CivRep Civil Representative; civiel vertegenwoordiger, i.c. v/h Ministerie van Buitenlandse Zaken (in Uruzgan) om tweehoofdige leiding te bewerkstelligen.
CIWS (UK en VS) Close In Weapon System. Bekendste voorbeeld: Goalkeeper (alleen op schepen toegepast).
CJSOR Combined Joint Statement of Requirements; benodigde minimale militaire vereisten om militaire taken te kunnen uitvoeren, die voor elke operatie worden aangegeven
CJSOTF Combined Joint Special Operations Task Force
CJTF Combined Joint Task Force. Gecombineerde gezamenlijke taakgroep; taakgroep die elementen van één of meer krijgsmachtdelen en één of meer landen telt.
CKN Collegiaal Korps Netwerk; netwerk van collega-mariniers die verspreid over de werklocaties in Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba werken en aanwezig zijn tijdens missies; indien een collega behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over werk-/missiegerelateerde ervaringen dan wel na een ingrijpende of traumatische ervaring
CKVF Combi koel-/vriesflattrack
CL Contact Line. Contactlijn. Combinatie van FLOT en FLET. Op het lineaire slagveld de lijn waar eigen troepen en opponent elkaar aangrijpen.
Cl Cluster
C-LAS Commandant Landstrijdkrachten
CLAS Commando der Landstrijdkrachten. Sinds september 2005 formele benaming voor de Koninklijke Landmacht.
Class Classificatie
CLASSINT Classified Intelligence; gerubriceerde informatie, o.a. tbv analisten vd MIVD
Clcie Clustercompagnie. 130 en 230 Clcie, resp. onder 100 en 200 B&Tbat. Gevestigd te Stroe. Beide compagnieën – staflogpel, 124-pel, militaire afvalmiddelenpel, 35-pel en deploymentpel – richten bevooradingslocaties in om andere eenheden logistiek te ondersteunen.
Clear desk-principe Laat na werktijd en na het verlaten vd werkruimte geen documenten slingeren op het bureau. Zie ook: militaire veiligheid.
Close Nabije operatie. Binnen het geografisch operationeel raamwerk. Zie ook: deep en rear.
CLS Combat Life Saver; gewondenhelper binnen een infanteriegroep; niet-geneeskundig personeel dat in een nevenfunctie is opgeleid om onder operationele omstandigheden direct eerstehulpverlening toe te passen.
CLSK Commando der Luchtstrijdkrachten. Sinds september 2005 formele benaming voor de Koninklijke Luchtmacht. Bestaat uit de hoofdwapensystemen commandovoering, jachtvliegtuigen, helikopters, luchttransport en geleide wapens.
CMB Combat Medical Badge
CMBA Civiel-Militaire Bestuursafspraken
CMH Chef Militair Huis; onderhoudt de niet-politieke contacten tussen Koninklijk Huis en Ministerie van Defensie
CMH Centraal Militair Hospitaal (Utrecht)
CMK Centrale Meldkamer. Onderdeel vd Beheerorganisatie Integrale Veiligheid. Gevestigd op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe.
CMM Commandant Militaire Middelen; bij het leveren van militaire bijstand of steun door Defensie aangewezen commandant, die de aansturing over militairen overdraagt aan het civiel gezag; CMM bewaakt dat de militaire inzet binnen het gestelde mandaat plaatsvindt en fungeert hierbij als red card holder
CMP Civiel Medisch Personeel
CMTC Combat Maneuver Training Center (Hohenfels)
CNR Combat Net Radio; FM9000
CO Centrale Organisatie
CO Commanding Officer; bevelvoerend officier, in de regel een luitenant-kolonel (overste)
CO Coördinerend OPCO; OPCO dat leidend is bij een ernstmissie
Co Commando
COA Course of Action; wijze van optreden (eigen mogelijkheden).
Coax Coaxiaal geplaatste mitrailleur
COBIP Comité Beleidsintegratie en Planning.
COBRIS Commander's bright ideas.
CODEMA Commissie Ontwikkeling Defensie Materieel; overeenkomst tussen het Ministerie van
Economische Zaken, een industriële
partner en het Ministerie van Defensie, met als doel werkgelegenheid in Nederland te stimuleren
door financiële bijdrage vanuit de overheid
te leveren aan onderzoek en ontwikkeling
bij Nederlandse bedrijven.
COE Centre of Excellence (vh ACT vd NAVO); kenniscentrum
CoG Centre of Gravity. Zwaartepunt.
Cogp Commandogroep
Cognos Softwareapplicatie van IBM die via gestandaardiseerde rapportages de beschik- en inzetbaarheid van personeel en materieel inzichtelijk maakt; hierdoor kan de Defensieorganisaties haar financiële en operationele prestaties beter plannen, begrijpen en beheren. Cognos is o.a. geïmplementeerd in het personeelsdomein van PeopleSoft HumanResources.
COI Community Of Interest
COID Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Expertisecentrum op het gebied van integriteit en richt zich op het handhaven, behouden en stimuleren van professionele, sociale en ethische normen en waarden bij Defensie. Zie ook: MOAI.
COIN Counter-insurgency
COKL Commando Opleidingen KL; opgericht in 1969; sinds 1 juni 2003 OTCO
Col Colonne
Cold bore shot Eerste schot met een zojuist schoongemaakt vuurwapen, dat een minieme afwijking constateert
Collaborative tools Letterlijk: “meewerkende middelen”. Elektronische hulpmiddelen waarmee tegelijkertijd, over afstand, gezamenlijk aan een eindproduct kan worden gewerkt, zoals centrale database, schetsen, videoconferenties, whiteboardsessies e.d.
ColPro Collective Protection; collectieve bescherming tegen nucleaire, biologische en chemische strijdmiddelen van onderkomens, waarin de lucht wordt gezuiverd en/of behandeld
COLUA Commando Luchtdoelartillerie
COM Change of mission; tijdelijk stilleggen van een door TROST ondersteunde oefening, waarna de oefenende troepen terug naar de uitgangspositie gaan
Combat jump Operationele inzet per parachute.
Comcen Communications Centre; communicatiecentrum.
COMEDS Committee of the Chiefs of the Military Medical Services
COMCJTF Commander Combined Joint Task Force
Command Team Concept Gezamenlijk volgen van een operationele cursus door de commandant en zijn stafadjudant
Commander’s huddle Motorkapoverleg commandant met zijn ondercommandanten; briefing vd commandogroep.
Commander's intent Door de commandant zelf helder en beknopt geformuleerde omschrijving van het hogere doel van de operatie. Daaruit vloeit voert welke gewenste eindsituatie (desired end-state) hij met zijn opdracht wil bereiken – behalve de te bereiken resultaten ook het effect van deze resultaten en de manier waarop deze resultaten bijdragen aan het bereiken van de gewenste eindsituatie – en de daaraan gekoppelde voorwaarden met betrekking tot tegenstander, terrein en civiele aspecten.
Commandovoering Functie van militair optreden. Command & Control. Bestaat uit besluitvorming, bevelvoering en leidinggeven.
Commissie Dapperheidsonderscheidingen Commissie, ingesteld per 16 juni 1999, die de Minister van Defensie adviseert in alle aangelegenheden die verband hebben met dapperheidsonderscheidingen waaronder mede begrepen de vaandel- en standaardopschriften.
Commissie Standaardisatie Vaandels en Standaarden Commissie, onder verantwoordelijkheid van de Traditiecommissie Krijgsmacht, die de Minister van Defensie adviseert in alle aangelegenheden betreffende vaandels, standaarden en toebehoren. Ingesteld per 23 augustus 2000.
Communication Kill Volgens het MCTC van de O/T van de GTS: zenden van radioberichten is niet meer mogelijk, ontvangen wel; de radio dient uitgeluisterd te blijven worden
Compagnie Grootte varieert, 100 tot 200 militairen. Gevechts- of gevechts(verzorgings)steuneenheid. Bestaat in de regel uit drie pelotons en een peloton dat gevechtsverzorgingssteun (gnk, hrst, log) en staf omvat. Bij cavalerie een eskadron, bij artillerie een batterij. Commandant in de regel een kapitein, majoor of luitenant-kolonel (afhankelijk van wapen of dienstvak). Grootteteken: I.
Competenties Aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes.
Onderscheid tussen:
fysieke competenties o.a. kracht, motoriek en gezondheid
intellectuele competenties o.a. planmatigheid, redeneren, creativiteit en flexibiliteit
emotionele competenties o.a. hardheid,
omgaan met stress en gevoel voor humor
Compound Militaire basis in een gastland. Onderscheiden worden:
► Compound met eigen vliegveld of helikopter base.
► Bataljonscompound met o.a. logistieke installaties en HLS op de base (> 750 pax).
► Compagniescompound met o.a. logistieke installaties en HLS buiten de base (>=350 pax).
► (tijdelijke) pelotonscompound, voorpost of verbindingspost.
Comprehensive approach Geïntegreerde aanpak van politieke, civiele en militaire
middelen bij crisisbeheersing
COMPUSEC Computer Security
COMSEC Communications Security; communicatieveiligheid
Comspec Communications specialist; verbindelaar; individuele specialisatie bij het Korps Commandotroepen
Concgeb Concentratiegebied
Condottieri In het Italië vd 13e-17e eeuw aanvoerders van benden huurlingen in dienst van Italiaanse stadsstaten of de paus. Tegenwoordig wordt de naam "condottieri" uit minachting toegepast op officieren die als gelukzoekers van de ene dienst tot de andere overgaan en zich met wervingen belasten voor staten die een gebrek aan soldaten hebben.
Confirmation brief(ing) Controle vd commandant of zijn ondercommandanten de ontvangen opdracht hebben begrepen.
ConOps Concept of Operations. Operatieconcept. Ook genaamd: Commander’s Concept; beknopte omschrijving vd gekozen wijze van optreden door de commandant. Bestaat uit:
plan voor de manoeuvre
zwaartepunt
gebruik vd reserve
plan voor de gevechts(verzorgings)steun
opdrachten en taken aan de eenheden
coördinerend bepalingen
Cons Consolidatie; consolideren
Constant Tactical Factor Bepaalt dat elke verbetering in oorlogvoering wordt gevolgd door een tegenverbetering, elk nieuw wapen door een nieuwer wapen of maatregelen om dat wapen te neutraliseren; haasje-overeffect van de snelle technologische veranderingen, waardoor krijgsmachten almaar in- en externe omgevingsveranderingen moeten beantwoorden; hierdoor verschuiven de voor- en nadelen tussen de eigen troepen en de vijand voortdurend
Constr Constructie
Constraints Opgelegde verplichtingen. Zie ook: restraints (opgelegde beperkingen).
CONTEST UK Counter-Terrorism Strategy
CONTCO Contingentscommando
Contingency plan Eventualiteitenplan. Plan B.
Contramobiliteit Één van de hoofdtaakstellingen van de genie; bestaat onder andere uit zelf gerealiseerde mijnenvelden en vernielingen, afgesloten wegen, hindernissen en waterkeringen
Controlled pair Schietdrill. Double-tap met elk een afzonderlijk richtbeeld; vnl. afgevuurd op 25 tot 50 meter afstand, gericht op de center mass
Coord Coördinaat; coördinatie
Coördinatielijn Lijn die een coördinatiemoment in een operatie aangeeft, waar bij overschrijding dezelfde eenheid dezelfde activiteit laat plaatsvinden; zie ook FASELIJN
COP Common Operational Picture. Voor iedereen in de operationele situatie te velde bij een militaire actie gedeeld beeld vd omgeving. Visueel gepresenteerde selectie van actuele (near real time) en centraal beschikbaar gemaakte gegevens uit digitale systemen (BMS, ISIS), o.a. over eenheden, objecten en terreinkenmerken in het operatiegebied. COP vereenvoudigt en verduidelijkt de planning en besluitvorming. Hierdoor versnelt het C2-proces, worden misverstanden (o.a. blue on blue) voorkomen, blijft het aantal slachtoffers beperkt en worden mensenlevens gered. Zie ook: SU.
COP Community Of Practice
COP Combat Outpost; vooruitgeschoven post; FOB; klein militair kampement
COP Contingency Plan
CORAD Commando Rampbestrijding (CORAD); indertijd opvolger van het KMC
Cordon and search Afsluiten en doorzoeken van een gebieden, gebouw of voertuig op b.v. ongewenste personen (infiltranten), aanwezigheid van explosieven, wapens en in sommige gevallen drugs of andere verboden middelen, de aanwezigheid van personen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, maar ook het ontzetten van gijzelaars en het verzamelen van informatie t.b.v. inlichtingen.
Corr Correctie; corrigeren
COS Chief of staff; chef-staf
COS Commander on Scene; On-scene commander (OSC). Tevoren of ter plaatse aangewezen leidinggevende over een reddingsoperatie op locatie. Is ervoor verantwoordelijk is  dat alles in goede banen wordt geleid, bewaart overzicht en onderhoudt contact met de Ops Room. Wordt geadviseerd door reddingsfunctionarissen ter plaatse, zoals genie- en geneeskundig personeel. Zie ook QRF
Cospecops Commando speciale operaties
COT Compagniesoefenterrein; terrein voor teams en compagnieën/eskadrons; ongeveer 150
militairen en 20 tot 30 voertuigen; ± 1.000 ha; o.a. Marnewaard en Oirschot.
COTA Compagniesorder van tijdelijke aard: zie ook POTA, BOTA en BROTA
Cotrcie Commandotroepencompagnie
COTS Commercial Off The Shelf; van de plank kopen van civiele producten; zie ook FTP en MOTS
Counter-RAM Counter Rocket, Artillery and Mortar; systeem tegen inkomende raketten, artillerie- en mortiergranaten
Coverstory Dekmantel
CoVo Commandovoering. Besluitvorming en bevelvoering bij tactisch optreden.
Coy Compagnie (UK, VS)
CP Command Post. Commandopost. Inrichting waarin een commandant en zijn staf zijn ondergebracht om het commandovoeringproces te faciliteren.
CP Close Protection
Cplx Complex; kazernecomplex
CPOK Commissie Positie Onderofficieren Krijgsmacht; volgens principes ‘oon leiden oon op’ en ‘oo naast de cdt’
CPUVOS Centraal Publicatie Voorzieningen Systeem
CPX Command Post Exercise; oefening waarin de troepen worden gesimuleerd, opdat commandant, staf en onderlinge communicatie optimaal worden getraind
CQB Close Quarter Battle
C-RAM Counter-RAM; Counter Rocket, Artillery and Mortar; systeem voor het detecteren en/of vernietigen van inkomende raketten, artillerie- en mortiergranaten voordat deze inslaan; geproduceerd door het Duitse Rheinmetall; radargeleid, 6-loops snelvuurkanon dat automatisch vuur afgeeft met een barrage aan 35 mm-granaten; o.a. gebruikt door Amerikanen, Britten en Duitsers in Afghanistan en Irak
CR Combat Ready; FAC die geautoriseerd is zonder supervisie te werken
C-RAM Counter Rocket Artillery and Mortar.
CRC Crowd and Riot Control
CRE Casualty Rate Estimate
CREVAL Combat Readiness Evaluation; inzetbaarheidsevaluatie.
CRO Crisis Response Operations; alle militaire operaties vd NAVO in een non-Article 5 situatie. Zie ook: NA5CRO.
CROP Container Roll in and Out Platform; flatrack die in een 20-voet-container past
Crossing Locatie waar een rivier kan worden overgestoken; brug of doorwaadbare plaats.
Crossover Oversteken.
Crosstraining Instrument waardoor bij uitval van een functionaris de werkzaamheden door anderen kunnen worden waargenomen.
CS Chef-staf. Verantwoordelijk voor het coördineren en integreren vd stafwerkzaamheden. Stelt hiermee ook de prioriteiten voor de werkzaamheden binnen een staf.
CS Combat Support. Gevechtssteun. Omvat in de regel primair eenheden op het gebied van CBRN, genie, inlichtingen (Intelligence, Surveillance, Target-Acquisition & Reconnaissance, ISTAR) en verbindingen (Command & Information Systems, CIS). Secundair kunnen ook militaire politie (Koninklijke Marechaussee), helikoptereenheden en (luchtdoel)artillerie hiertoe worden gerekend. Het leeuwendeel van de eenheden maakt deel uit van het OOCL, voorheen 101 Gevechtssteunbrigade.
CS Traangas; chloorbenzylideen malonitril.
CSAD Combat Search and Destroy
CSAF Combat Scene of Action Frequency; gevechtsveldnoodfrequentie
CSAR Combat Search And Rescue
CSC Convoy Support Centre. Colonne-ondersteuningscentrum. In het eventualiteitenplan HNS is de Lpl Oirschot de vaste ondersteuningslocatie CSC. Algemeen moet een CSC worden uitgebrachtwanneer de afstand tussen knooppunten groot is. In CSC worden vtgn afgetankt, kleine reparaties uitgevoerd en is real life support aanwezig. Ingericht en instandgehouden door een matlog (hrst) eenheid.
CSCATTT Command & Control; Safety; Communication; Assessment; Triage; Treatment; Transport.
CSD Correspondentiesysteem Defensie. Applicatie die kan worden opgestart in e-mail Defensie.
CSE CIMIC Support Elements
CSE Conventionele Strijdkrachten in Europa; CFE; verdrag
CSK Cavalerie Schietkamp (Vliehors)
CSM Compagnies sergeant-majoor. Hoogste onderofficier naast de compagniescommandant. Maakt deel uit van de drie- of vierhoek. Aanspreekpunt voor eenieder op het gebied van interne dienst-zaken, begeleider van alle onderofficieren (niet alleen in opleiding en training) en intermediair tussen de compagniesstaf (niveau IV) en de ondergelegen niveaus (pelotons, niveau III). Company Sergeant-Major; WO2; Warrant Officer 2nd Class. Zie ook: CA.
CSS Combat Service Support. Gevechtsverzorgingssteun. Omvat in de regel primair eenheden op het gebied van bevoorrading & transport, geneeskundige zorg en herstel (onderhoud).
CSU Casualty Staging Unit; holding van (pre- en postoperatieve) patiënten die in staat is het aantal patiënten aan te houden dat gelijk is aan het equivalent voor de maximale vliegtuigbelading van patiënten in 24 uur; is in staat een klein aantal ICU-patiënten te houden; gecoloceerd met een MTF
CT Ceremonieel Tenue
CT Commandantenterugkoppeling; verouderde term.
CT Contra-Terreur
CTF Combined Task Force.
CTIVD Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
CTK Cadetten Tamboer Korps ‘Prins Bernhard’
CTOL Conventional Take Off and Landing; Nederland zal mettertijd deze variant van de Joint Stike Fighter aanschaffen
CTR Close Target Recce; vroegtijdig observeren van locaties en het doen en laten van personen ter ondersteuning van een latere operatie
CU Commander's Update.
CUF Care Under Fire; fase in eerstehulpverlening waarin sprake is van effectief vijandelijk vuur
Current Lopende zaken
CV Commandovoertuig.
CVBKL Centraal Voorraad Beheersingssysteem Koninklijke Landmacht.
CVH-operaties Crisisbeheersings-, Vredes- en Humanitaire operaties; zie Commandant der Strijdkrachten
cVRP concept Voorlopig Reorganisatie Plan
CVV Centrum voor Vredesoperaties
CWA Chemical Warfare Agent; chemisch strijdmiddel
CWA Combat in Wooded Areas; gevecht in beboste gebieden
CWIED Command Wire IED; IED met een elektronische ontstekingskabel
CWINF Committee on Women in the NATO Forces
CWRS Centraal Wapen Registratie Systeem; krijgsmachtbreed wapenregistratiesysteem
CX Fosgeenoxim (militaire code)
CZSK Commando der Zeestrijdkrachten. Sinds september 2005 formele benaming voor de Koninklijke Marine.
D Terug naar Boven
DA Devil’s Advocate. Advocaat vd duivel. Latijn: advocatus diaboli. Iemand die, omwille van het objectiveren van een gedachtewisseling, met zijn argumenten de opponent vertegenwoordigt, zonder hier zelf toe te behoren. In het besluitvormingsproces in de regel vertegenwoordigd door S2.
DA Direct Action
DAC Dangerous Air Cargo; stof die door de lucht wordt vervoerd en gevaar kan opleveren voor personeel en materieel
DAC Doctrine Advies Commissie
DACO Detectie- en Advies Commissie Onderofficieren; ten behoeve van de detectie, selectie en begeleiding van getalenteerde CLAS-onderofficieren naar de functie van stafadjudant
DAGR Defence Advanced GPS Receiver; voluit DAGR AN/PSN-13; positiebepalingssysteem van de Amerikaanse fabrikant Rockwell Collins
DAK Deutsches Afrikakorps; Duitse legereenheid die tijdens WO II in Noord-Afrika onder bevel stond van generaal Erwin Rommel; gaf zich in mei 1943 over aan de geallieerden
DAL Directe Aanvraag Levensmiddelen
DAMA Defence Against Mortar Attacks
Damage Control Poging om schade of verlies te minimaliseren en te repareren na een ondoordachte actie.
DAOG Directie Aansturen Operationele Gereedstelling; onderdeel vd Defensiestaf
DAR Designated Area of Recovery. In de planningsfase van een missie vastgestelde locatie waarheen een groep militairen uitwijkt, op elkaar terugvalt en hergroepeert, b.v. als de eenheid uit elkaar geslagen wordt (onderkenning door de opponent, vijandcontact) of na een exfiltratie of verkenning. Voorheen genaamd: rally point of rendez-vous (RV).
DARIC Dienst Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum
DART Diver Attendant Recompression Transportable; transportabele decompressieruimte voor duiker en helper
DART Disaster Assistance Response Team; noodhulpverkenningsteam
DAS Dutch Army Shop; vergelijkbaar met de Britse
NAAFI of de Amerikaanse PX
DAWN Demining Academy Wanroy Netherlands; particuliere stichting, gevestigd in vml. MOB-complex, die cursussen verzorgt en opleidingen geeft aan civiel en militair personeel in het opsporen van landmijnen en niet ontplofte munitie en het veilig verplaatsen door mijn- en munitiegevaarlijke gebieden (gemeente Sint Anthonis, Noord-Brabant)
Daypersrep Daily Personnel Report; dagelijkse rapportage op personeelsgebied (aan Sie 1)
DB&TO Decoratiebeleid en Toekenning Onderscheidingen. Afdeling die verantwoordelijk is voor het decoratiebeleid van het Ministerie van Defensie
DBB Defensie Beveiligingsbeleid.
DBB Defensie Bedrijfsstoffenbedrijf.
DBBO Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie. Opgericht in 2009 en operationeel gesteld op 01-01-2011.
DBFMO Design, Build, Finance, Maintain, Operate. Aanbestedingsvorm waarin niet alleen het ontwerp en de bouw, maar ook de financiering, het onderhoud en de instandhouding zijn geïntegreerd. Voorbeelden zijn de Kromhoutkazerne en het Nationaal Militair Museum.
DC Dienstencentrum.
DC Deputy Commander; plaatsvervangend commandant.
DCB Dienstencentrum Buitenland.
DCBC Defensie Crisisbeheersingscentrum.
DCBMW Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk; nieuwe naam voor MDD.
DCC Defensie Cyber Commando.
DCC Defensie Coördinatie Centrum.
DCDI Dienstencentrum Documentaire Informatievoorziening.
DCDM Dienstencentrum Defensiemedia.
DCDV Dienstencentrum Dienstverlening.
DCEBD Dienstencentrum Externe Bemiddeling Defensiepersoneel
DCEC Defensie Cyber Expertise Centrum.
DCHR Dienstencentrum Human Resources (Enschede); centrale aanspreekpunt voor medewerkers, lijnmanagers en P&O-functionarissen voor vragen over regelgeving, processen en systemen op P&O-gebied
DCI Defence Capabilities Initiative; verbetering van de mogelijkheden van de NAVO om nieuwe bedreigingen te kunnen weerstaan; gelanceerd op de NAVO-topconferentie in Washington D.C. in april 1999
DCIOD Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie.
DCOM Deputy Commander; plaatsvervangend commandant
DCP Defensie Conditieproef; Couzy-test
DCPAS Dienstencentrum Psychologisch Advies Defensie; verricht psychologisch onderzoek met behulp van een groot aantal verschillende meetinstrumenten en adviseert op basis hiervan de (P&O-)managers van de Defensieonderdelen
DCR Dienstencentrum Reïntegratie.
DCR Damage Control Resuscitation.
DCS Damage Control Surgery. Levens- en ledemaatreddende chirurgiische capaciteit (MTF role-2).
DCS Disposition, Composition and Strength; dispositie, compositie en sterkte (van vijandelijke eenheden)
DCTOMPF Doctrine, Commandovoering, Training en Opleiding, Organisatie, Materieel en Personeel; alle voorkomende operationele factoren aan de hand waarvan de krijgsmacht de inzet en verwerving van materiaal beziet aan de hand van beschikbare financiën, inclusief exploitatiekosten, verlies en slijtage; ook gebruikt ten behoeve van evaluaties en lessons learned
DCU Daily Commander's Update; morning-prayer; sectiehoofden lichten commandant in over de gang van zaken van de afgelopen 24 uur en de verwachting van de komende 24 uur
DCWS Dienstencentrum Werving en Selectie
DDD 3D; Diplomacy, Defence en Development.
DDG Duik- en Demonteergroep (van de Koninklijke Marine); per 3 juni 2009 opgegaan in EODD
DDR Disarmament, Demobilisation and Reintegration (Ontwapening, demobilisatie en reïntegratie)
DDS Drill Down Slide; oleaatbevel (opdracht) op één slide; slide waarmee de uitvoering van een operatie wordt verduidelijkt; gehanteerd in de planningfase; verbeeldt grafisch het operatieconcept (b.v. routes en posities) en specificeert in tekst belangrijke informatie, zoals uitvoeringstijden, taakorganisatie, commandolijn, roepnamen, mission statement (wie, wat, waar, wanneer, hoe), manoeuvreschema gedurende opeenvolgende fases, logistieke ondersteuning, close air support, grondgebonden vuursteun en extern benodigde middelen (bron: ‘Analysing operational effects / Het analyseren van operationele effecten’, TNO Defence, Security and Safety, 2007).
DE Decisive effect(s). Beslissend effect. Gebruikt in de planning van effects-based operations. Een beslissend effect is in de regel een verandering in het gedrag vd opponent of een andere actor als gevolg van gerichte slagkracht.
DEC Doelgegevens Evaluatie Cel. Informatiesysteem dat enkele seconden na de het afvuren vh projectiel de coördinaten vh vijandelijk geschut en het POI lokaliseert, vóórdat het pojectiel is neergekomen.
Decision cycle Besluitvormingscyclus.
Decision-making Besluitvorming.
Decisive operation Operatie waarin de beslissing wordt 'geforceerd'; extern gericht; gehanteerd in asymmetrische oorlogvoering en irregulier optreden; vergelijkbaar met close (nabij) operation; zie ook SHAPING en SUSTAINING OPERATIONS
Decofog Draagbaar decontaminatiesysteem. Gebruikt door de ontsmpels van 101 en 414 CBRN-Verdcie om het in- en exterieur van voertuigen, persoonlijke uitrusting en zwaar materieel van biologische en chemische strijdmiddelen te ontsmetten. Gebruikt GD-5.
Deep Diepe operatie. Binnen het geografisch operationeel raamwerk. Zie ook: close en rear.
DEET Di-ethyl-toluamide; N,N-diethyl-mtoluamide; N,N-diethyl-3-methylbenzamide. Insectenwerende chemische stof om op huid of kleren aan te brengen ter bescherming tegen m.n. muggen en teken; in WO II ontwikkeld door U.S. Army.
DEF Datum einde functie
DEFAC Defensie Accountantsdienst; nu ADD
Defat Defensie Attaché
DEFCERT Defensie Computer Emergency Response Team. Houdt zich bezig met cyber defence en richt zich op het tegenhouden van aanvallen op de commandovoerings- en informatiesystemen vh Ministerie van Defensie.
Del Delay; vertragen
DELLIS Defensie Evaluaties Lessons Learned Informatie Systeem
Deming-cirkel Genoemd naar de Amerikaanse statisticus W.E. Deming. Verrichtte al ± 1950 baanbrekend werk mbt het verbeteren vd kwaliteit van processen. Van Deming is het citaat “In God we trust, all other bring data.”
Demspec Demolition specialist; specialist op het gebied van werken met springmiddelen en explosieven; individuele specialisatie bij het Korps Commandotroepen
Departementaal vertrouwelijk Nationale rubricering. Niet-staatsgeheime, kwetsbare informatie, in de regel m.b.t. een bepaald ministerie. Kennisneming door niet-gerechtigden kan nadeel toebrengen aan het belang van één of meer ministeries.Vergelijkbaar met NAVO-rubricering 'NATO Restricted'.
Deplane Uitstijgen (helikopter, vliegtuig)
Deployex Ontplooiingsoefening; zoals in 2005 de NRF-oefening IRON SWORD in Noorwegen
Deployment Strategische verplaatsing en kwartiermaken in het inzetgebied, welke eindigen bij aanvang vd operatie.
Desdemona DESoriëntatie DEMONstrator Amst; simulator voor bewegingen en zintuiglijke waarneming; in staat situaties na te bootsen waarbij gevaren, gevlogen of gereden wordt; ontwikkeld door TNO i.s.m. het Oostenrijkse AMST Systemtechnik
Desired effects Gewenste effecten.
Desired end-state Gewenste eindsituatie. Langetermijnvisie op strategisch (politiek-militair) niveau. Helpt bij het opstellen van onderliggende doelstellingen. Realisatie vd geformuleerde desired end-state is niet mogelijk door alléén de inzet van het militairen, maar afhankelijk vd mate waarin de belangrijkste actoren het noodzakelijk geachte gedrag gaan/blijven vertonen totdat de oorzaak van conflict/gevaar/instabiliteit is verdwenen.
Det Detachement
Detco Detachementscommandant; detachementscommando.
Deuchter Vrouwelijke jongerejaars cadet op de KMA. Zie ook: ma, pa en zeun.
DEVAD Project Development Advisor
DEW Directed Energy Warfare; oorlogvoering door gebruikmaking van wapens die zeer sterk gebundelde energie uitzenden, zoals laser en radiofrequenties
Df Defensieformulier
Df 280 Defensieformulier 280: NATO Reiswijzer. NATO Travel Order, Ordre de Mission OTAN.
DFDE Defensie Fiscale en Douane Eenheid.
Dfe100 Proces-verbaal van ongeval (PVO), zo spoedig mogelijk op te maken van elk ongeval dat aan een militair in werkelijke dienst tijdens de uitoefening van de dienst is overkomen; volgens MP-bundel 31-109/1150
Dfe 311 Meldingsformulier 'Melden van voorvallen'.
DFF Digital Fixed Frequency; frequentiemodus FM9000
DFTP Doorlopend functietoewijzingsproces
DGBS Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen; samenvoeging van Algemeen Goederen Bedrijf (AGB), Instandhoudingsbedrijf Landsystemen (IBL) en Materieelbeproeving & Logistiek Advies (MBLA)
DGC Divisie Gevechtssteun Commando; voorloper van 101 Gevechtssteunbrigade (101 Gevstbrig).
DGIS Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
DGKL Dienst Geografie Koninklijke Landmacht.
DGLC Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando.
DGO Defensie Geneeskundige Organisatie.
DGPS Differential Global Positioning System; ingevoerd in 2006
DGW&T Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
DHC Defensie Helikopter Commando
DIAMOND Diplomatic and Military Operations in a Non-warfighting Domain
DIBEL Differentiatie in beloningen.
DICO Defensie Interservice Commando
DICTU Defensie ICT Uitvoeringsorganisatie
DIDO Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten
Dienstongeschikt Militair die niet meer in staat is de taken die bij het militaire vak horen uit te voeren.
DIG Draaginsigne Gewonden; ingesteld 11 oktober 1990 voor alle Nederlandse actief dienende militairen, veteranen en vaarplichtige zeelieden die gewond zijn geraakt
DIM Detectie, Identificatie & Monitoring. Groep vd CBRN-Responseenheid met een opkomsttijd van 2½ uur en van 101 en 414 CBRN-Verdcie.
DIP Defensie Investerings Plan
Discipline De militair richt zich naar het beleid en de (on)geschreven regels die de grenzen stellen aan zijn gedrag en handelen.
DISCUS Demonstration of Integrated Sensors for Compound Security. Camerasensorsysteem dat alle bewegingen rondom een compound(militaire basis) observeert. DISCUS vergroot de situational awareness en draagt daarmee bij aan een betere bescherming en beveiliging van militairen en materieel op een compound.
Dismounts Troops on foot; uitgestegen troepen
Dispatcher Militair para-instructeur; instructeur automatische opening/static line en vrije val; wie de opleiding met goed gevolg heeft voltooid, is gerechtigd tot het dragen van de dispatcherwing (“halve kip”)
Dispersal Betonnen plaat (op een vliegveld)
DISTAFF Directing Staff, Exercise Directing Staff; leider der oefening; LDO; oefenorganisatie die een oefening begeleidt om tot de gewenste oefenresultaten te komen
DISTEX Disaster Exercise; beoefenen van (humanitaire) hulpverlening na een grootschalige ramp
Div Divisie
DIVA Defensie Informatie Voorziening Architectuur; Defensie Integrale Verander Architectuur
DIVI Defensie Inlichtingen- en Veiligheids Instituut; voorheen School Militaire Inlichtingendienst
Divisie Grootte varieert, 10.000 tot 15.000 militairen. Generiek samengesteld uit brigades, met aanvullende eenheden voor de gevechts(verzorgingssteun) – voorheen Divisietroepen. Voorheen had Nederland één divisie, 1 Divisie "7 December", die in naamgeving overging in het Operationeel Commando (OPCO), tegenwoordig Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Commandant in de regel een generaal-majoor. Grootteteken: X X.
Divtr Divisietroepen
DJSE Deployable Joint Staff Element; twee stafelementen die Force Command Heidelberg (HQ FC Heidelberg) vd NAVO kan uitbrengen aan de JFC's
DKWVV Dekken, kruipen, waarnemen in het voorterrein, vuurpositie kiezen, vuur uitbrengen
Dl Doel
DL Detaillijst
DLC Divisie Logistiek Commando; opgevolgd door 1 Logbrig en daarna door OOCL.
DLM Depot Level Maintenance. Één van de drie onderhoudsniveaus, waarbij DBGS aanvullend onderhoud uitvoert in een vooraf geplande grote onderhoudsperiode waarbij het materieel niet voor operationele inzet beschikbaar is. Staat het dichtst bij de onderhoudsbedrijven, waarmee DLM zich het meest leent voor samenwerking met de industrie. Zie ook: ILM en OLM.
Dlops Doelopsporing
DLW Dagelijkse Logistieke Wensen(lijst); Daily Logistic Wishes. Geeft, in een logistieke sitrep, dagelijks vóór 08.00 uur, de logistieke aanvraag aan de Sie 4, inclusief de WOL-cyclus. Leidend i.h.k.v. materieellogistiek/bevoorrading. Zie ook: LAK.
DM54 Artillerie- of kanonsimulator; oefenmunitie die wordt gebruikt om optisch (vlam) en akoestisch (explosie) het enkele schot van een Leopard-tank na te bootsen. Ook wordt de DM54 gebruikt voor het nabootsen van een granaatinslag of mijnexplosie in het veld
DM57 Voluit: licht- en geluidssignaal DM57. Struikeldraadlichtsein, behorend tot de pyrotechnische middelen. Gebruiken volgens VS 9-854 en IK 9-5. Bevat in doosje twee klossen touw, draadnagels, een bevestigingsbeugel om het sein te monteren, de ontsteker, het sein DM57 met beschermdopje en een klos struikeldraad.
DMC Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie.
DMG Directie Militaire Gezondheidszorg; onderdeel van de Hoofddirectie Personeel
DMKL Directie Materieel Koninklijke Landmacht
DMO Defensie Materieel Organisatie
DMP Defensie Materieel Proces. Administratieve procedure om zaken met een financiële omvang vanaf € 5 miljoen aan te schaffen. Geldt voor militair materieel en automatiserings-, exploitatie-, infrastructuur- en investeringsprojecten.
DMP&D Dutch Military Pipes & Drums (DMP&D) 'The Blueguards'
DMZ De-Militarized Zone; gedemilitariseerde zone.
Dn Diensten
Dncie Dienstencompagnie. 240 Dienstencompagnie maakt deel uit van 200 Bevoorradings- en Transportbataljon; gelegerd in Garderen. 240 Dncie is de erfopvolger van 360 Materieelbevoorradingscompagnie (360 Matbevocie) in het vml. Divisie Logistiek Commando (DLC).
DNBI Diseases and Non-Battle Injuries
DO Duty Officer; wachtcommandant.
DO Des officiers; omdat iemand officier is; volgens de normen en waarden van het officierschap
DOA Desired Order of Arrival; plaats, tijd en volgorde van aankomst
DOA Dead on arrival; overleden bij aankomst bij een geneeskundige inrichting (MTF); de patiënt is onderweg naar de MTF overleden; gerelateerd aan het gegeven dat met een gewondentransportmiddel geen patiënten worden vervoerd
DOBBP Directie Operationeel Beleid Behoeftestellingen en Plannen.
DOBLI Dode en blinde (hoekspiegel). Met brief VV/2002/28436 en VV/2002/30606 is bepaald dat Defensievoertuigen met een gewicht van meer dan 3.500 kg moeten zijn voorzien van een dode- en blindehoekspiegel.
DOC Defensie Operatie Centrum
DOD Department of Defense; Amerikaans Ministerie van Defensie
Donderjool Traditioneel ritueel tijdens de ontgroening op de KMA. Gewijd aan het donderen: behandelen als stier/ groen//kandidaat voor het lidmaatschap vh studentencorps. Onderscheiden in fysiek en moreel donderen: door de mores bepaalde handelingen, waardoor de stier zich lichamelijk de mindere moet voelen van de corpsleden (fysiek) en het voeren van gesprekken, waarin de groen aan de tand wordt gevoeld over zijn kennis van allerlei zaken (moreel). Op de KMA moet de stier in een ogenschijnlijk diepe put op de binnenplaats van het Kasteel springen; tijdens de daaropvolgende kruiptocht door het gangenstelsel onder het Kasteel worden de stieren ingesmeerd met afval en etensresten.
Doorb Doorbreking; penetratie
Doors Doorschrijding
Doorzettingsvermogen De militair is ook na het incasseren van tegenslagen onder alle omstandigheden bereid om langdurig op het voor de opdracht vereiste niveau te blijven presteren en daarmee boven zijn normale prestatieniveau uit te stijgen.
DOP Drop-Off Point.
DOPS Directie Operatiën (vd Defensiestaf); Directeur Operatieën.
Dorien-norm Vier. Aantal vredesmissies waaraan Nederland zou moeten kunnen meedoen, volgens de Prioriteitennota van 1993 waarin vredesmissies zijn verheven tot één vd belangrijkste taken vd Nederlandse krijgsmacht. Later uitgewerkt in resp. bataljons- en brigade-optie. Naam is afkomstig van Dorien van Lent, vriendin van Rob de Wijk.
DOS Day of Supply.
Dosismeter, residuele Meet tot 200 centi-Gray (cGy); is aanwezig bij groepscommandanten.
Dosismeter, tactische Meet tot 600 centi-Gray (cGy); is aanwezig bij pelotonscommandanten.
DOSKL Decentraal Organisatie Systeem Koninklijke Landmacht.
DOTMLPFI doctrine doctrine
organization organisatie
training training
material materieel
leadership leiderschap
personnel personeel
facilities/finance faciliteiten/financiën
interoperability interoperabiliteit
Double-tap Schietdrill. Twee zeer snel achter elkaar afgevuurde schoten. Zie ook controlled pair en hammered pair
DP Decisive Point. Beslis(sings)punt. Punt – geografische plaats, belangrijke gebeurtenis, kritisch systeem of functie – dat bij activering of overschrijding een commandant in staat stelt een voordeel ten gunste vd opponent te behalen.
DP Defensiepublicatie
DP 20-10 Defensiepublicatie Ceremonieel & Protocol.
DP 20-20 Defensiepublicatie Exercitie voor de krijgsmacht.
DP 20-30 Defensiepublicatie Vaandels en standaarden van de Nederlandse krijgsmacht.
DPKO Department of Peacekeeping Operations (VN)
DPM Disruptive Pattern Material (camouflage)
DPO Defensie Pijpleiding Organisatie (Noordwijk)
DPRE Displaced Persons (vluchtelingen binnen de landsgrenzen, ontheemden), Refugees en Evacuees (vluchtelingen die buiten de landsgrenzen zijn gevlucht dan wel geëvacueerd)
D-pt Deltapunt; punt dat wordt bemand door sgt distr of pers van een klasse I, II, III, IV en/of V ontvangende ehd
DR Deh Rawod; één van de hoofdlocaties in de Afghaanse provincie Uruzgan tijdens de missie ISAF-Stage III
DR Directe Ruil; DR-artikel kan, zodra het onbruikbaar is, zonder meer worden geruild tegen een exemplaar uit de ruilvoorraad van de verzorgende eenheid
DR-8 Drum t.b.v. ± 400 meter WD-1/TT voor veldtelefonie
Drado Dramadocent; professionele acteur of actrice die wordt ingezet t.b.v. opleiding en training (o.a. loopbaancursussen); o.a. in PV en SV ingezet ter ondersteuning van resp. begeleidings- en bemiddelingsgesprekken
Drakentandversperring Versperring tegen pantservoertuigen, bestaande uit puntvormige betonblokken, die veelal in lange stroken waren samengevoegd
DRAMIDOL Draagbaar MijnDoorbraaksysteem Licht; t.b.v. 11LMB
DRAMIDOZ Draagbaar MijnDoorbraaksysteem Zwaar; t.b.v. KMarns
Drill Actie die wordt uitgevoerd zonder toepassing van een voorbereid besluitvormingsproces, zoals automatisch handelen (van wapens) en/of optreden van een eenheid onder (in)direct vuur. Maakt het mogelijk om onder tijdsdruk te handelen: de commandant hoeft alleen te bepalen wat er moet gebeuren, niet hoe dat moet gebeuren. Aangeleerd gedrag door herhaling versterken. "De drill oftewel de herhaaldelijke oefeningen, zorgt ervoor dat het automatisme feilloos werkt" (Marco Kroon, 'Leiderschap onder vuur').
DRIMMS Defensie Register Inzake Mens- en Milieugevaarlijke Stoffen.
Drinkwater Waterkwaliteit bestemd voor consumptie, spoelen van levensmiddelen, koken, geneeskundige handelingen en douchen.
DROPS Demountable rack off loading and pickup system.
DRP Definitief Reorganisatie Plan.
Drw Daglicht-, richt- en waarnemingskijker.
DS Directe Steun. Steunrelatie. Opdracht om met (een deel van) de eenheid een specifieke eenheid of
organisatie met prioriteit te steunen. De gesteunde organisatie kan rechtstreeks afstemmen met de commandant vd aan hem in DS gegeven (sub)eenheid. Zie ook AS.
DS-2 Decontamination Solution-2
DSA Daily Subsistence Allowance; dagvergoeding.
DSI Dienst Speciale Interventies
DSO Decision Support Overlay; eindproduct van het IPB, met inbegrip van Target Areas of Interest (TAI’s) en Decision Points (DP’s). Gebruikt om alle mogelijke vijandelijke COA’s te onderscheiden.
DSO Division Spezielle Operationen
Dsp Doorschrijdingspunt
DSP/KKW Divisie Speciale Producten/Klein Kaliber Wapens.
DT Dagelijks Tenue
DTD Defensie Tandheelkundige Dienst
DTF Deployement Task-Force; eenheid die in 2006 o.l.v. kolonel Henk Morsink voorbereidings- en opbouwwerkzaamheden heeft verricht voor de TFU; eenheid creërde hiermee de randvoorwaarden voor de TFU.
DTG Datumtijdgroep
DTIC Defense Technical Information Center
DTLOMS Doctrine, Training, Leader Development, Organization, Materiel and Soldier
DTO Defensie Telematica Organisatie
DTO Dienstvaktechnische opleiding; vorm van VTO
DTP Difterie, Tetanus, Polio
DU Depleted Uranium; verarmd uranium
Dual hatted Opgeleid voor de bediening van beide systemen, i.c. pantserhouwitser en mortier 120 mm (bij 14 Afdeling Veldartillerie na de bezuinigingen van Defensie d.d. 9 april 2011).
Dual role Dubbele rol; twee taken hebben.
Dual use (-goederen) Goederen of materialen die geschikt zijn voor (zowel civiele als militaire toepassing. Term wordt gebruikt bij
het tegengaan vd verdere verspreiding van (massavernietigings) wapens.
DUKW DUKW 353, 2½ ton, 6×6, Amphibious Troop/Cargo carrier; Amerikaans amfibisch transportvoertuig uit WOII, gebouwd door General Motors Company (GMC); kon aan land of op open water worden gebruikt omdat het ook (traag) kon varen; volgens generaal Dwight D. Eisenhower was de DUKW één vd wapens die bijdroegen aan het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog
Dump(punt) Tijdelijke opslagplaats, in de regel te velde, voor munitie, uitrusting en/of voorraden. Een dump heeft tenminste C3, beveiliging en verladingsmiddelen, i.t.t. een afhangpt.
DUO Defensie Uitleen Organisatie; t.b.v. tijdelijk gebruiken van materieel voor oefeningen en uitzendingen; vml. AS-84; locatie Stroe.
Dustoff Engelstalige bijnaam voor een MEDEVAC-helikopter
DVC Directie Voorlichting en Communicatie vh Ministerie van Defensie
DVD Dienst Vastgoed Defensie
Dvo Dienstverleningsovereenkomst
DVOW Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen
DVVO Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie
DZ Drop Zone
Dzv Door zorg van; draagt zorg voor.
E Terug naar Boven
E Echo.
1) Plaatsvervangend commandant.
2) Ondervrager (jargon).
E&E Escape & Evasion; ontwijkplan
EA Engagement Area
EAF Entity Armed Forces; in vml. Joegoslavië
EAP Eerste aanspreekpunt
EARS Engineering Advanced Reconnaissance and Search; peloton op het niveau Advance Search, operationeel gesteld bij 11 en 41 Pantsergeniebataljon en 11 Geniecompagnie Luchtmobiel
EATC European Air Transport Command. Geloceerd op Vliegbasis Eindhoven. Bepaalt inzet Belgische, Duitse, Franse en Nederlandse militaire transport- en tankvliegtuigen. Operationeel sinds 11-05-2011.
EBAO Effects Based Approach to Operations.
EBD Externe Bemiddeling Defensie; ter ondersteuning van personeel dat de Defensieorganisatie verlaat, ter harmonisering van de arbeidsbemiddeling en t.b.v. optimale communicatie met de civiele werkgevers
EBM Ethisch Besluitvormings Model
EBO Effect Based Operations; samenhangende toepassing van eigen en bondgenootschappelijke elementen van
(politieke, economische, diplomatieke, militaire) macht door middel van op effecten gerichte processen, om operationele en/of strategische doelstellingen te behalen.
EC Eskadronscommandant; compagniescommandant bij de cavalerie.
ECAS Emergency Close Air Support; noodaanvraag i.h.k.v. CAS
ECCM Electronic Counter-Counter Measures; elektronische tegen-tegenmaatregelen; vorm van elektronische oorlogvoering
Ech Echelon
ECHO European Christian Home Organisations for the Services
ECLD Expertisecentrum Leiderschap Defensie. Ondergebracht bij het NLDA. Het ontwikkelingsinstrument collega-coaching valt onder verantwoordelijkheid vh ECLD.
ECM Electronic Countermeasures. Elektronische tegenmaatregelen; procedures om radiosignalen te verstoren.
ECMM European Community Monitoring Mission
ECO Elementaire Commando Opleiding
ECOA Enemy Course(s) of Action. Viijandelijke wijze van optreden (vijandelijke mogelijkheden); wijze van optreden vd opponent.
ECP Entry Control Point; poort van een militair kampement
ECW Electronische Centrale Werkplaats (Dongen)
EDM Effective Downwind Message; belangrijk voor NBC-kern.
EDV Elementaire didactische vaardigheden.
Eed Verklaring bij de eedaflegging, waarbij God de Almachtige als getuige wordt aangeroepen.
EEFI Essential Element of Friendly Information
EENT End Evening Nautical Twilight; Einde Nautische Avond Schemering (ENAS); zie nautische avondschemering
EEO Emplaced Explosive Ordnance/Obstacles.
Effect "A change in the situation is called an effect.” Verandering in een situatie. Bron: TNO-rapport 'Analysing operational effects’ (2007, p. 10). Gevolg van één of meer acties op de omgeving, die leidt/leiden tot een verandering in de situatie in één of meer dimensies (actor/ factor) vh operatiegebied. Een direct effect heeft resultaat op de korte termijn, een indirect effect op de langere termijn. Een effect leidt tot het bereiken van één of meer objectives, die uiteindelijk leiden tot het bereiken van de end-state. Onderscheid tussen gewenste en ongewenste effecten. Zie ook: end-state, objective en task.
Effect behalen Doelstelling bereiken. Zie ook: denken in effecten.
Effectiviteit Doeltreffendheid. Mate waarin de SMART gedefinieerde doelen feitelijk worden gerealiseerd.
EFP Explosive Formed Projectile/Penetrator; projectiel dat door de explosie zelf zijn vorm aanneemt.
EGB Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf.
EGM Effect Guidance Matrix; uitkomst vh totale planningsproces (voor het leiden van huidige en toekomstige operaties), waarin alle aspecten in een matrix zijn opgenomen.
EHAF Eerste hulp aan het front
Ehd Eenheid
EIB Elementaire Instructie Bekwaamheid
EKIA Enemy Killed In Action; KIA
ELCO Elementair Codenummer (van een eenheid)
ELINT Electronic Intelligence
ELL Eyes, Life and Limb(-saving); chirurgie die patiënten met lijf-, ledemaat- en gezichtsvermogenbedreigend letsel als eerste prioriteit behandelt
Elmnt Elektromonteur
Elnt Eerste luitenant
ELO Expeditionaire Logistieke Ondersteuning; naar gelang de logistieke behoefte geformeerd uit eenheden die zich in de accentperiode bevinden
ELOT End Life Of Type; bij aankoop krijgt materieel een ELOT; afhankelijk van slijtage en/of marktontwikkelingen zal er, zodra de ELOT is bereikt, behoefte zijn aan vervangende capaciteit
EM Eigen Mogelijkheid; Eigen Mogelijkheden.
EMC Electro Magnectical Comptability; vermogen van elektronische apparatuur om onder operationele omstandigheden binnen bepaalde grenzen de normale functie te blijven vervullen bij elektronische beïnvloeding van buitenaf
EMCON Emission Control
EMEL Educatieve Multimedia en e-Learning.
EMI Electro Magnetical Interference; elektronische invloed van functionerende elektronische apparatuur op de omgeving, b.v. radiostoring
EMO Jezelf en je organisatie nooit laten regeren door emoties: denken in Effecten, benutten van Mogelijkheden en zoeken naar Oplossingen.
EMP Electro Magnetical Pulse; elektromagnetische puls; effect van een kernexplosie op elektronische apparatuur
Emplane Instijgen (helikopter, vliegtuig)
EMR Elektrische, mechanische en/of elektromagnetische straling
EMWO Eigen / Eerste Mogelijke Wijze van Optreden
Enabler Militair (of burger) die het operationeel optreden van een al dan niet organieke (generieke) gevechtseenheid ondersteunt; tijdelijk en plaatselijk toegevoegd om optimale samenwerking te genereren, zoals EOD'ers, genisten, genezerikken, luchtsteun, tolken, verbindelaars en andere specialisten
ENAS Einde Nautische Avond Schemering. Tijdstip dat het donker begint te worden.
Endex Einde van de oefening
End-state Eindsituatie, in de regel politiek geformuleerd. Zie ook: desired end-state en objective.
ENGINT Engineer Intelligence. Informatie vd genie die wordt verwerkt tot inlichtingen, zoals IED's, mijnen, springmiddelen, UXO's en van militair belang zijnde infrastructuur, zoals bruggen en (spoor) wegen in een bepaald inzetgebied.
ENGREP Engineer Report (IK 5-128); rapportage van genietechnische gegevens
Entry Ingang
Environment Cell Sectie 2.
EOC Essential Operational Capabiliteit. Essentiële Operationele Capaciteit. Uitgangspunten voor de Defensieplanning (beleidsmatige ontwikkeling van capaciteiten), die globaal gelijkstaan aan de functies van militair optreden. Er zijn zeven EOC’s gedefinieerd, EOC 1 t/m EOC 7. Omschreven in MC 400/2 (‘Military Implementation of the Alliance’s Strategic Concept’).
EOC 1 Tijdige beschikbaarheid. Om tijdig getraind en gereed te zijn voor operationele inzet.
EOC 2 Gevalideerde inlichtingen. Om tijdig een bruikbaar omgevingsbeeld te hebben, niet alleen dankzij en met (operationele) gevechtsinlichtingen, ook met culturele, bestuurlijke, infrastructurele, financiële en medische inlichtingen.
EOC 3 Ontplooibaarheid en mobiliteit. Om eenheden tijdig te verplaatsen tbv ontplooiing, instandhouding en redeployment.
EOC 4 Effectieve inzet. Om militair succesvol te zijn voor het beoogde doel door de inzet van slagkracht: effect-based, in een joint, combined en interagency omgeving en integraal afgestemd (Comprehensive Approach).
EOC 5 Hoogwaardige commandovoering. Om eenheden effectief te leiden, in opdrachtgerichte commandovoering, ingebed in genetwerkte concepten (commandovoeringssystemen, sensoren en wapenplatforms).
EOC 6 Adequate logistieke ondersteuning. Om wereldwijd eenheden te bevoorraden en te ondersteunen.
EOC 7 Veiligheid en bescherming. Aan te houden beschermingsniveau, voor eigen eenheden en handelingsvermogen, dat is gebaseerd op het ontnemen van de wil tot vechten vd opponent.
EOCKL Explosieven Opruimings Commando Koninklijke Landmacht
EOD Explosive Ordnance Disposal; Explosieven Opruimings Dienst
EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie; joint fusie van EOCKL, EOCKLU en DDG per 3 juli 2009
EOP Emergency Offtake Point; noodafnamepunt vh pijpleidingsysteem; zie ook CEPS
EOT Eenheidsoefenterrein; voor pelotons (ongeveer 40 militairen en maximaal 5 voertuigen); ± 250 ha; bedoeld voor onderdeelsvorming tot en met pelotonsniveau;  o.a. De Haar (Assen), Havelte, Leusderheide (Leusden), Stroese Zand (Stroe) en Weerterheide (Weert).
EOT Eyes On Target
EOV Elektronische oorlogsvoering
EP100 Oordoppen
E-portfolio Verzameling doelgericht en digitaal bijeengebrachte gegevens en documenten die worden beheerd door het individuele, lerende en werkende Defensiepersoneel, met als doel de ontwikkeling, competenties en resultaten te tonen aan anderen; ontwikkeld in het kader vh FPS; bestaat uit persoonlijke gegevens, werkervaring, opleidingen, persoonlijk profiel, doelen en showdossier
Ept Eindpunt
EPW Enemy Prisoner of War; POW; krijgsgevangene
ERA Explosive Reactive Armour; intelligente vorm van bepantsering die de penetratie met een tegenexplosie verstoort; in vergelijking met staal kan ERA het doorslagvermogen beperken met ± 70%
Ereroffel Signaal ‘Geeft acht’.
ERV Emergency Rendez-Vous
Escalatie Stapsgewijze uitbreiding van een conflict, die kan leiden tot een point of no return waar oorlog onvermijdelijk wordt. 
Escalatie, horizontale Uitbreiding van een conflict, b.v. door verbreding van de geografische reikwijdte.
Escalatie, verticale Uitbreiding van een conflict, b.v. door toename van geweld in termen van wapens en/of methoden.
Esk Eskadron
ESM Electronic Support Measures. Elektronische ondersteunende maatregelen.
ESR Enemy Spot Report
ESR Equipment Status Report; inzetbaarheidsrapportage.
Essentieel materieel Alle materieel dat in de periodieke MIR is opgenomen.
ETA Estimated Time of Arrival; geschatte aankomsttijd.
ETD Estimated Time of Departure; geschatte vertrektijd.
Ethisch bewust In situaties van (of die neigen naar) normvervaging en zedelijk verval naar eer en geweten en in woord en gedrag, de algemeen aanvaarde sociale en ethische maatschappelijke en organisatievormen handhaven.
E-tool Excavation-tool; pio(niers)schop, m.n. bij het U.S. Marine Corps
ETT Embedded Training Team; standaard eenheden die worden gebruikt om het proces van opleiding en training van anderen te monitoren; voorloper vd OMLT.
EU European Union; Europese Unie; opgericht 1 november 1993
EUBAM European Union Border Assistance Mission
EUBG EU Battle Group
EUCOM European Command (Stuttgart-Vaihingen)
EUFOR European Union Force; Bosnië-Hercegovina
EUFOR RDC EUFOR RDC (République Démocratique du
Congo)
EULEX European Union Rule of Law Mission; in Kosovo.
EUMM European Union Monitor Mission; in Georgië
EUPM European Union Police Mission; in Bosnië-Hercegovina
EUPOL European Union Police, o.a. in Afghanistan en Kinshasa, hoofdstad van de Democratische Republiek Congo
EVC Erkenning van eerder verworven competenties.
EVDB Europees Veiligheids- en Defensie Beleid
Event-driven Zich almaar ontwikkelende omstandigheden in een oefenscensario (die afhankelijk zijn van doen en laten van de oefenende troepen) laten prevaleren boven de factor tijd; tegenoversgestelde is time-driven
Every soldier a spokesman Iedere militair een woordvoerder; elke militair, als vertegenwoordiger van de krijgsmacht, kan verduidelijken waarom de werkzaamheden van Defensie belangrijk zijn
EVO Elementaire Vakopleiding; opleiding tot marinier
EW Early Warning; tijdig waarschuwen; radar- en satellietsystemen die de omgeving in 3D scannen; naderende aanvallen kunnen in een vroegtijdig stadium worden gedetecteerd en potentiële conflicten geïdentificeerd
EWABM Elevatie, Windcorrectie, Aanduiden, Bevestigen, Moment van vuren
EWI Elektronica, Wapens, Instrumenten; interne inspectie door eenheden; vergelijk GEWI
EWR Expected Weapon Release
EWS Enclosed Weapon System
EXCON Exercise Control; oefenleiding
Exfil Exfiltratie; exfiltreren; heimelijke verpl binnen vij geb, die erop gericht is het geb te verlaten en contact met andere eigen trn te maken of in een bevriend land te geraken
Exit Uitgang
Exoporder Exercise operational order
Expeditionair M.b.t. een militaire macht die elders ter wereld kan optreden tegen een opponent.
Exploit Uitbuiten. Kerntaak van het gevecht binnen het tactische framework.
EXSUP Exercise Support; oefenondersteuningsorganisatie; logistieke ondersteuning tijdens oefening.
Extended day shift Verlengde dagdienst; niet 24/7.
Extended Readiness Eenheden en/of onderdelen van de strijdkrachten die niet onmiddellijk kunnen worden ontplooid
EZB Elektronische zelfbeschermingsmiddelen
EZB Enkel Zij Band; soort radio
F Terug naar Boven
F-16 Gevechtsvliegtuig van fabrikant Lockheed Martin
F&F Fire and Forget (missile); raket die vanaf de lancering zelf zijn weg naar het doel volgt
F&G Formeren & Gereedstellen.
FABK Financieel Administratie en Beheer Kantoor.
FAC Forward Air Controller. Opgeleid en gecertificeerd persoon, geautoriseerd om NATO CAS toestellen op hun doel te geleiden. Binnen de KL zijn FAC'ers werkzaam bij gemechaniseerde en luchtmobiele eenheden en het KCT.
FACES Ezelsbruggetje voor het valideren van een eigen mogelijkheid (EM).
Fact Vaststaand feit. Zie ook: assumption.
Factor Omstandigheid. Zie ook: actor.
FADEC Full Authority Digital Engine Control; systeem bij de Chinook dat ervoor zorgt dat de motor geen limieten overschrijdt.
Failed state Mislukte staat; staat waarin de centrale overheid praktisch geen tot weinig controle heeft over het eigen grondgebied; jaarlijkse ranking wordt opgesteld door The Fund For Peace.
Failure to stop drill Schietdrill, die eruit bestaat dat eerst twee schoten op de borst worden afgevuurd en beoordeeld, waara – indien het doel niet is uitgeschakeld – een gericht schot op het hoofd (driehoek tussen neus en ogen) wordt afgevuurd.
FAL Fusil Automatique Légère.
FAM Field Alarm Module; afstandsbediening voor waarschuwing tegen chemische strijdmiddelen
FAP Facilitair Aanspreekpunt.
Farm Farmacie, farmaceutisch.
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; Colombiaans Revolutionair Leger; linkse verzetsbeweging die terroristische methoden hanteert
FARRP Forward Area Rearming and Refuelling Point;vooruitgeschoven logistieke installatie voor de herbevo klasse IIIa (vliegtuigbrandstof) en V (munitie)
Fase, koude Beleidsvorming
Fase, lauwe Besluitvorming; fase tussen beleidsvorming en daadwerkelijke inzet
Fase, warme Daadwerkelijke inzet
Faselijn Lijn die een fasering in een operatie aangeeft, waar bij overschrijding andere eenheden opereren en/of een andere activiteit plaatsvindt; zie ook COÖRDINATIELIJN
Fasering Indeling in fasen waarin een generieke militaire operatie verloopt. In te delen in voorbereiding, deployment, instandhouding, redeployment en afronding/onderhoud/evaluatie.
FATS Fire Arms Training System; kleinkaliberwapens-simulator
FAV Foto, Audio, Video
FBD Facilitair Bedrijf Defensie; samenvoeging vd facilitaire organisaties vd OPCO's; sinds1 juni 2011; levert facilitaire ondersteuning aan de krijgsmacht en de ondersteunende diensten.
FC Force Commander.
FCBB Final Commander’s Backbrief. Wordt gevisualiseerd m.b.v. blow-up, maquette of stafkaart. Laatste backbrief voordat de uitvoering vd opdracht aanvangt. Zie ook ICBB en OATDOEM.
FCS Free Channel Search; frequentiemodus FM9000; tweede keus; kiest alleen de vrije kanalen
FCP Forward Command Post
FD Fysieke Distributie; gericht op een effectieve en efficiënte voortstuwing van goederen- en informatiestromen tussen logistieke installaties (of lokale leveranciers) en gebruikende eenheden, zodanig dat de goederen op de juiste plaats, op het juiste tijdstip en in de juiste kwaliteit aanwezig zijn bij de gebruikende eenheden
FDR Full Dress Rehearsal; actie live 1 op 1 vooroefenen i.p.v. aan de hand van de kaart of een maquette.
FDS Field Dressing Station; verbandplaats bij Koninklijke Marine of Korps Mariniers
FE Formerende eenheid
FEBA Forward Edge of the Battle Area. VRW. Voorste rand weerstandsgebied; voorste begrenzing vh weerstandsgebied. Voorste lijn waar de hoofdmacht vd grondtroepen wordt ontplooid, o.a. ter coördinatie van vuursteunmaatregelen. Omvat niet de gebieden waar beveiligende en/of verkenningseenheden of -elementen actief zijn.
Fee Vrouwelijke partner van mannelijke cadet. Van toepassing op zowel een vaste relaties als avontuurtje, waarbij in het uitgaansleven van Breda de cadetten op zoek gaan naar feeën voor met name het Assaut. Zie ook: gnoom.
FEL Fysisch en Elektronisch Laboratorium (TNO).
Fellow-traveller Meereiziger; meeloper; vh Russische “popoettsjik”; iemand die sympathiseert met, dan wel de dogma’s, politieke ideeën en/of het programma voorstaat van, een georganiseerde groep, zonder daar (betaald) lid van te zijn; bekendste voorbeeld is de Communistische Partij in de (voormalige) Sovjet-Unie; term werd m.n. onder Stalin gebruikt tussen begin jaren ’30 en begin jaren ’50, waarna de term tijdens de Koude Oorlog ook in de VS met een ongunstige betekenis in de mode raakte
FELPATH FEL Planning Aid for Transport Helicopters; tool voor het plannen van helikopteroperaties
Feniks 1. Embleem vh Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).
2. Afstootproject van Defensieterreinen, dat voortkomt uit de Prinsjesdagbrief en de daarin opgenomen bezuinigingen op de Defensiebegroting.
FER Final Exercise Report; soort AAR. Zie ook: PXR.
Feuerstellung Vuurpositie van een tank
Feuten Pesten vd stieren door derde- en vierdejaars, niet door tweedejaars (om excessen te voorkomen).
FFA Fixed Frequency Analogue; frequentiemodus FM9000; enige digitale modus waarvoor géén Fill-Gun benodigd is; kan gemakkelijk worden uitgeluisterd/gepeild
FFIR Friedly Force Information Requirements; informatiebehoefte van de commandant over alle eigen actoren en factoren.
FFM Fact Finding Mission.
FFP Final Firing Position
FFR Fitted For Radio; voorzieningen waardoor een voertuig kan worden voorzien van een radio, zoals antenne- en stuurkabels en bevestigingspunten voor antenne en radiorek; hiermee verandert het voertuig in een radiodragend voertuig
FG Force Generation
FGA Functie Geschiktheids Advies; IGO voor burgerambtenaren bij Defensie, uitgevoerd op grond vh BARD; doel is beoordeling vd functiegeschiktheid
FGBADS Future Ground Based Air Defence System
FGO Formerings- en Gereedstellings Opdracht. Hiermee geeft de CDS sturing aan IG-stelling van operationele eenheden.
F-HOP Frequency Hopping; frequentiemodus FM9000; eerste keus; meest veilig; hopt 300 maal per seconde
FHQ Force Headquarters
FHT Field HUMINT Team. Maakt deel uit van 105 Field Human Intelligence Eskadron (105 FHEsk). Taakstelling: contact handling (runnen van informanten), interrogation (verhoren van tegenstanders) en debriefing.
FIBUA Fighting in built-up areas; OVG
Fieldlab Medewerker per brigade, die zich als vooruitgeschoven post en contactpersoon van de TGTF bezighoudt met onderzoek naar de inzetbaarheid van militairen
FINAD Financieel Administratiesysteem
Find Vinden. Kerntaak van het gevecht binnen het tactische framework.
Finex Final exercise.
FIR First Impression Report; soort AAR
Fire Bucket Operation Operatie, b.v. in het kader van NatOps, waarbij helikopters met grote blusreservoirs eronder – bambi-bucket – worden ingezet.
First entry Opstartfase van een operatie door de eenheid die in zijn inzetgebied of Area of Operations (AOR) arriveert.
FISH Fighting In Someone’s House; “vechten in iemands huis”; m.n. in combinatie met CHIPS (FISH & CHIPS); FIBUA; OVG
FIST Fire Support Team; groep met voorwaartse waarnemers t.b.v. vuursteun; maakt deel uit van elke luchtmobiele compagnie
FIT Fysieke Inzetbaarheids Test
Five Eyes Inlichtingengemeenschap van de Ministeries van Defensie van Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
Fixed Wing Vliegtuig(en), i.t.t. helikopter(s) (Rotary Wing).
FIZ Functionaris Integriteitzaken.
Fl Flank
Fl Flare; magnesiumfakkels die door helikopters/vliegtuigen worden uitgeworpen om hittezoekende raketten af te leiden
Fix Binden. Kerntaak van het gevecht binnen het tactische framework.
FKCU Frequency Key Copying Unit; kopieereenheid voor de fillgun
FKH 900 NL Feldkochherd; veldfornuis. Veldkeuken op aanhangwagen. Van 1989 tot 1998 in gebruik bij de KL. Bevat 3 dubbelwandige kookketels à 150 liter, een braad- en bakmodule, 60 liter braadpan en twee theeketels.
FKKL Fanfare Korps Koninklijke Landmacht
FLANCON Flank Control; niveau van eenheden dat op hetzelfde niveau zit als de te oefenen eenheid
FLET Forward line of Enemy Troops. FEBA vanuit het perspectief vd opponent.
Flintlock Letterlijk: vuursteen (Engels); oefenprogramma dat wordt voorbereid door AFRICOM en uitgevoerd door SOCAFRICA; onderdeel vh door het Amerikaanse State Department ontwikkelde TSCTP; activiteiten van Nederlandse militairen in het kader van Flintlock betreffen een oefening en geen operationele inzet
FLIR Forward-Looking Infra-Red; naar voren gericht infrarood zoek- en richtsysteem dat het identificeren van doelen bij duisternis mogelijk maakt
FLO Functioneel Leeftijdsontslag; militaire vorm van vervroegde uittreding (VUT); zie ook UGM en UKW
FLOT Forward Line of Own Troops. Voorste lijn eigen troepen (VLET).
FLR Forces of Lower Readiness
FLSB Forward Logistic Support Base
FM Field Manual; voorschrift
FM-12 CBRN-masker; voorheen NBC-masker
FM 3-24 Field Manual 3-24. Amerikaans voorschrift, getiteld ‘Counterinsurgency’. Focust op de bevolking, niet op de opponent. Schrijvers zijn o.a. David Petraeus, John Nagle en David Kilcullen.
FMB Forward Mounting Base
FMMF Forward Mobile Medical Facility
FO Functieopleiding
FOB Forward Operating Base; patrouillebasis waar vanuit eigen troepen worden naar een vooruitgeschoven deel van het operatiegebied worden gestuurd
Fobbit Pejoratieve term. Militair die zich niet buiten de relatieve veiligheid vd FOB waagt en de directe confrontatie met de vijand schuwt, m.n. tijdens Operation Iraqi Freedom (2003-2011). Samentrekking van FOB en hobbit (harig, honkvast schepsel uit Tolkiens ‘Lord of the Rings’). Tevens titel van roman van oud-militair David Abrahams (2012).
FOC Fully Operational Capable; Full Operational Capability; operationele status.
FOD Foreign Object Damage; alle losliggende voorwerpen die op of in de omgeving van een vliegdek of -strip liggen en schade kan veroorzaken aan en een gevaar vormen voor vliegtuigen/ helikopters
FOFA Follow-On Forces Attack
FOFE Functie-omschrijving en functie-eisen
FOFOR Follow-On Forces
FOI2000 Forward Observer Instrument 2000; laserafstandsmeter
FOL Forward Operating Location; i.c. op Curaçao en Aruba. Ihkv een verdrag tussen Nederland en de VS inzake samenwerking op het gebied van drugsbestrijding vanuit de luchtmaken, maken Amerikaanse vliegtuigen gebruik van FOL's op de luchthavens van Curaçao (Hato) en van Aruba (Reina Beatrix). Verdrag geeft toestemming voor het uitvoeren van onbewapende vluchten ten behoeve van surveillance, monitoring en opsporing van drugstransporten.
FOM Freedom of Movement; bewegingsvrijheid
FOO Forward Observation Officer. Voorwaartse waarnemer.
FORINT Forensic Intelligence. Forensisch onderzoek van
gebruikte middelen en signaturen (sporen) van
overblijfselen op materialen, personen en de
omgeving.
Formatieplaats Arbeidsplaats ter grootte van maximaal één VTE, waaraan één of meerdere functies zijn verbonden.
FP Force Protection; ondersteuning vh vredesproces en veiligheid, primair tbv het eigen personeel
FPC Final Planning Conference. In het kader van de planningstijdbalk voor oefeningen de laatste planningsbespreking voor de deelnemende (onder)commandanten voor een oefening. Vindt normaliter 4 à 6 weken voor aanvang oefening plaats, idealiter E-35. Zie ook IPC en MPC.
FPDA Five Powers Defence Agreement; overeenkomst op Defensiegebied tussen Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
FPF Final Protective Fire; onmiddellijk beschikbaar, gepland barrièrevuur met als doel vijandelijke bewegingen te belemmeren.
FPS Flexibel Personeels Systeem; up or out-systeem
FRAGO Fragmentation Order. Partieel bevel; aanvullende order. Bevel dat opdrachten bevat van onmiddellijk belang voor één of meerdere ondercommandanten en waarin elementen van volledige bevelen achterwege
blijven.
Free run Militaire verplaatsing waarbij de ‘Ontheffingsregeling Begeleiding Militaire Verplaatsingen’ van kracht is en de verplaatsing derhalve niet wordt begeleid door de Koninklijke Marechaussee
FRISC Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft; klein, snel vaartuig dat in gebruik is bij de Koninklijke Marine, o.a. ten behoeve van amfibische operaties.
FRONTEX FRONTière Extérieures. HQ: Warschau. Opgericht door de Europese ministerraad in 2004. FRONTEX promoot een pan-Europees model van geintegreerde grensveiligheid, waarbij haar belangrijkste taak bestaat in het versterken van de controles aan de Europese buitengrenzen, zoals het detecteren, volgen en rapporteren van bootjes met illegale migranten op de Middellandse Zee.
Frontfill Vullen van arbeidsplaatsen bij uitgezonden eenheden in missiegebieden door m.n. reservisten, waarbij die eenheid gebruikmaakt van de (civiele) specialistische kennis; zie ook Backfill
FRV Final rendez-vous; laatste gedekte opstelling (lgo)
FS Functional Specialist; functioneel specialisten in Agriculture (FSA), Health (FSH), Infrastructure (FSI) en Justice (FSJ), m.n. in Uruzgan
FSA Functional Specialist Agriculture
FSH  Functional Specialist Health
FSI  Functional Specialist Infrastructure
FSJ  Functional Specialist Justice
FST Forward Surgical Team; additionele, vooruitgeschoven chirurgische capaciteit om binnen een acceptabele tijdsspanne DCS te kunnen verrichten. Zie ook: ‘Surgical Team-concept nodig voor adequate ondersteuning toekomstige missies’ door lkol-arts J. de Graaf (Carré, 2004) en ‘Forward Surgical Teams in de Nederlandse krijgsmacht? Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van licht chirurgische elementen voor het operationeel gezondheidszorgsysteem’ door C. Varkevisser (NLDA, 2007)
FST Field Support Team; eenheid gespecialiseerd in het verzamelen van informatie onder de lokale bevolking; bestaat in de regel uit operateurs met chauffeurs.
FT Fysieke Training
FTA Functie Toewijzingsautoriteit
FTAC Forward Observer Tactical Computer
FTE Fulltime equivalent; voltijds equivalent; rekeneenheid waarmee de omvang van functie of personeelssterkte kan worden uitgedrukt; 1 FTE is een volledige werkweek
FTO Flight Training Officer.
FTP Fast Track Procurement. Spoedprocedure voor verwerving bij urgente, operationele en onvoorziene materieelbehoeften, in de regel voor een (lopende) missie. Loopt buiten de reguliere ontwikkelings- en verwervingsprocessen om, waardoor het mogelijk is binnen enkele maanden een nieuw gereedschap, uitrustingstuk of voertuig in het operatiegebied te hebben. Ontwikkeld door de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Onderdeel vh traject Concept Development &Experimentation (CD&E), waarbij op korte termijn nieuwe zaken worden ontwikkeld, aangeschaft en getest in het operatiegebied. Risico's kunnen grotendeels worden ondervangen door zoveel mogelijk gebruik te maken van COTS- en MOTS-producten. Nadelen zijn in de regel het ontbreken van gerede documentatie en een test- en evaluatieperiode (Trial & Error) tijdens de missie. Voorbeeld: aanschaf vd Bushmaster van fabrikant Thales Australia tijdens missie in Uruzgan.
FTX Field Training Exercise; manoeuvre
FUBAR Fucked Up Beyond All Repair; Fucked Up Beyond All Recognition; Totaal verneukt
FuBe Functiebeschrijving; bevat functie-informatiegegevens (functienaam; organisatie; rang e.d.), functieomgeving, werkzaamheden, speelruimte (verantwoording en kader), kennis, inzicht en vaardigheden, contacten, kwalificaties en overige opmerkingen.
Fuchs N/C Fuchs-Nucleair-Chemisch (N/C). Verkenningsvoertuign vh DIM-pel van 101 en 414 CBRN-Verdcie. Elke cie telt drie voertuigen.
Fuco Functiecontrole
FULLCOM Full Command. Bevelsbevoegdheid om eenheden in algemene zin te commanderen. OPCOM, OPCON, TACOM en TACON kunnen gedelegeerd worden.
Fusion Samengevoegd eindproduct als resultaat vd analyse vd problematiek door meerdere specialismen. Omgevingsbeeld (COP) is uiteindelijk integraal en driedimensionaal. Vanwege de gevoeligheid vd gebruikte informatie en het afbreukrisico zijn deze producten over het algemeen gerubriceerd en slechts voor daartoe gemachtigd personeel beschikbaar. Product vh inlichtingenproces.
FUWADEF Functiewaarderingssysteem Defensie
FX Simulatiemunitie Field Exercise; (oefen)markeerpatronen
FYROM Former Yugoslavian Republic of Macedonia; eufemistische benaming voor Macedonië vanwege geschil tussen Servië en Griekenland
G Terug naar Boven
G8 Group of Eight; groep van 's werelds leidende industriële landen: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
G Ground/General; General Staff System-indeling voor een hoofdkwartier dat/staf die door landstrijdkrachten of mariniers vanaf het niveau van een divisie en hoger wordt gerund; zie secties
GAAI Ground Assisted Air Interdiction. Luchtaanval op een high value target, waarin S(O)F-eenheden in de diepte assisteren met het geven van nauwkeurige doelinformatie en/of -geleiding in de laatste fase vd aanval.
Gabion Gevlochten staaldraad zak; vol stenen te gebruiken als beveiligingsmuur of damwand; vergelijkbaar met hesco
Gamma Straling met groot doordringend vermogen.
GBADS Ground Based Air Defence System.
GBVB Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
GCS Grondcontrolestation.
GD-5 Decontaminatiemiddel tegen biologische en chemische strijdmiddelen. Vervanger voor DS-2. Even effectief, maar niet corrosief, milieuvriendelijk en gebruikt maar 10% vd hoeveelheid DS-2. In noodgevallen kan ook de huid ermee worden ontsmet. Ingezet met Decofog.
GDBK Geneeskundige Database Krijgsmacht; voorloper vh GIDS.
Gdl Grendel(opstelling).
Gdn Goederen.
GDP Good Distribution Practice; norm voor goede distributiepraktijken m.b.t. de distributie van geneesmiddelen.
GE Gebruikende eenheid. Generieke bevoorradingsschakel in de bevoorradingsketen.
Hier zijn of worden goederen en transportmiddelen ingedeeld die noodzakelijk zijn voor de uitvoering vd opgedragen taken, waarmee alle (individuele) gebruikers kunnen worden beleverd (interne distributie). EAP op compagniesniveau is de sgt distr (D). Zie ook: AC, GP, POD, POE en VC.
Geardo Militair met een grote collectie en de kennis over dure militaire uitrusting, die liefst de helft van elk salaris spendeert aan de laatste en meest actuele uitrusting, m.n. voor de heb (hip en leuk). Samentrekking van gear (uitrusting) en weirdo (rare snuiter).
Geb Gebied.
Gebruikswater Waterkwaliteit bestemd voor toiletspoeling, reiniging van kleding en reiniging van uitrustingsstukken.
Geel Tactische kleur om onderscheid te maken tussen (eenheden, installaties en uitrustingen van) partijen. Onbekende partij. Unknown. Zie ook: blauw, groen en rood.
Gegs Gegevens.
Gen Generaal.
Generieke missie Veronderstelde standaardmissie, waarvoor de commandant een verondersteld scenario kan gebruiken. Takenpakket is vastgelegd in het GETL.
Genm Generaal-majoor
GEOINT Geospatial Intelligence
Gereedheidsrapportage Periodieke rapportage waarin een eenheidscommandant aan de hand vd kwantitatieve brongegevens personele gereedheid (PG), materiële gereedheid (MG) en geoefendheid (GO) een kwalitatieve appreciatie geeft vd operationele gereedheid van zijn/haar eenheid.
Gereedstelling Geheel van activiteiten dat ten doel heeft een organieke of niet-organieke eenheid operationeel gereed (OG) of inzetgereed (IG) te maken of te houden. Het proces gereedstellen eindigt  pas na het bereiken vd status inzetgereed.
Geschikt Als een persoon of materieel, binnen de randvoorwaarden van het ontwerp, zijn functie vervult. Kwalitatief element. Zie ook: beschikbaar.
GETL Generieke Essentiële Taken Lijst; Generic Essential Task List. Generiek programma voor opleiding en training van niveau IV (cie) t/m VI (brig), waardoor een eenheid op een flexibele manier kan worden gereedgesteld en ingezet. GETL is gebaseerd op de meest actuele NAVO-doctrineaanwijzing en door CDS opgedragen in AGCDS. Zie ook METL.
Gev Gevecht
Gevechtsstaf Tactical Command Post. Vooruitgeschoven commandopost (Forward). Tactische commandopost (TACCP). Vorgeschobener Gefechtsstand. Beweeglijke commandopost, van waaruit gedurende langere tijd het gevecht voorin geleid kan worden.
Gevo Geestelijke Vorming
Gevoelig materieel Cryptoapparatuur en –sleutels (CCI), munitie en wapens.
Gevops Gevechtsoperaties; operaties waarbij (tactische) gevechten moeten worden gevoerd om de doelstelling te bereiken
Gevost Gevechtsondersteuning
Gevran Gevechtsrantsoen
Gevstbrig Gevechtssteunbrigade
Gevvld Gevechtsveld
Gew Geweer
GEWI Geneeskundige artikelen, Elektronica, Wapens, Instrumenten; interne inspectie dzv eenheden; vergelijk EWI
GFPI Garderegiment Fuseliers Prinses Irene; opgericht in Congleton, Cheshire, Engeland, op 11-01-1941, als Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
GGJ Garderegiment Grenadiers en Jagers.
GGO Grond Gebonden Optreden.
GGP Generiek Gereedheids Plan.
GGV Grondgebonden vuursteun.
GGVESK Grondgebonden verkenningseskadron
GGW Groep Geleide Wapens; vml. eenheid vd KLu, die o.a. tot 1994 aanwezig was in de luchtverdedigingsgordel in Duitsland: 3 GGW (Blomberg, Noordrijn-Westfalen), 4 GGW (Hessisch Oldendorf, Nedersaksen) en 5 GGW (Stolzenau, Nedersaksen), elk met vier squadrons; opereerde met elektronisch gestuurde wapens (HAWK en NIKE)
GHNH Geneeskundige humanitaire- of noodhulp
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio; voorheen Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GHS Document Grondslagen, Hoofdlijnen en Systeemeisen voor de operationele militaire gezondheidszorg
Gurkha-mars Mars waarbij een instructeur vooropgaat met een licht rugzakje en de cursisten/leerlingen met volledige bepakking op armlengte van hun voorganger moeten volgen
GI Government Issue; Rijkseigendom; bijnaam voor de Amerikaanse militair; vergelijkbaar met Jan Soldaat; ook wel aangeduid als "Gods Infantry"
GI Gevechtsinlichtingen
GIDS Geneeskundig Informatiesysteem DefenSie; opvolger GDBK
GIFKOM Geneeskundig Informatiesysteem Koninklijke Marine; voorloper GIDS
Gipt Gewondeninlaadpunt; geneeskundige inrichting waar zieken en gewonden tijdelijk kunnen worden
ondergebracht en van waaruit zij bij een strategisch gewondentransportmiddel worden aangeboden; b.v. Medical Pick-up Point (MEDPUP)
GIS Geografisch Informatiesysteem. Subsysteem van ISIS, dat wordt gebruikt voor het vastleggen en uitwisselen van actuele gegevens over eenheden en objecten welke worden weergegeven op een digitale kaart en vastgelegd in een database. Voertuigbemanningen die gekoppeld zijn aan GIS kunnen de Common Operational Picture (COP) waarnemen.
GIT Geneeskundig Instrumentarium Technicus; tegenwoordig Medisch Instrumentatie Technicus
GLA Geweer Lange Afstand.Accuracy Arctic Warfare .338 Lapua
GLONASS Globalnaja Navigatsionnaja Spoetnikovaja Sistema; Russisch satellietplaatsbepalingssysteem, vergelijkbaar met GPS en Galileo
GLOW Green Laser Optical Warner; vd firma Thales
GLT Gelegenheidstenue.
GLTD Ground Laser Target Indicator.
GMZ Geoefend Militair Zwemmen.
Gn Genie
GNC German Netherlands Corps; 1 (GE/NL) Corps
Gnk Geneeskundig
Gnkcie Geneeskundige compagnie
Gnkd Geneeskundige Dienst
Gnkdgdn Geneeskundige dienstgoederen; medical supplies and equipment; klasse VIII
Gnoom Mannelijke partner van vrouwelijke cadet. Zie ook: fee.
GO Geneeskundig onderzoek.
GO Geoefendheid. Mate waarin een (niet-)organieke eenheid de voor de status operationeel gereed (OG) of inzetgereed (IG) voorgeschreven oefeningen met succes heeft afgerond.
GO Groepsoudste.
GOA Geïntegreerde Operatie Analyse; bepaalt onder andere de interacties tussen eigen en vijandelijke mogelijkheden en analyseert daardoor de eigen mogelijkheden.
GOBS Gevechts Opleiding Buddy Systeem.
GOCA Geautomatiseerde Ondersteuning Compagnies Administratie.
GOEM Groep Operationele Eenheden Mariniers
GOLAMA Gezondheidszorg in Ontwikkelingslanden voor de AMA
GOLM Geavanceerd Onderwijsleermiddel. Zie ook: OLM.
Go/no go-criteria Startcriteria die de commandant voorafgaand aan een operatie geeft; startcriteria geven aan onder welke omstandigheden de operatie niet wordt ingezet; deze criteria hebben vooral betrekking op de weersomstandigheden en de mate waarin de vijandelijke luchtverdediging wordt onderdrukt
GOS Gewonden Ontsmettings Station; CCA; CDF.
GOTS Governement of the Shelf. Product dat door de overheid is ontwikkeld en gestandaardiseerd. Zie ook: COTS en MOTS.
Gouden Kroon Niveau II-test met het daarbij behorende vuursteunembleem, vastgesteld door de BLS in 1988, t.b.v. stuks- en vuurmondbemanningen
Gp Groep
GP Groepagepunt. Generieke bevoorradingsschakel in de bevoorradingsketen. Locatie waar alle goederen die afkomstig zijn van eigen depots of leveranciers worden verzameld en voor opvoer naar het operatiegebied worden gereedgemaakt. Zie ook: AC, GE, POD, POE en VC.
Gpc Groepscommandant.
GPM Geïntegreerde Politietrainingsmissie; in de Afghaanse provincie Kunduz.
GPMG General Purpose Machine Gun; "Gympie"; MAG 7,62 mm
GPS Global Positioning System; belangrijk instrument voor geodesie, kaartvervaardiging, navigatie en telecommunicatie
GR Grid Reference. Coördinaatreferentie. Zie ook: MGRS.
Graden van gevechtsvaardigheid Normaal, verhoogd en algeheel.
Grd Gravendienst; Grdpel ingedeeld bij 240 Dncie van 200 B&T-bat.
Green zone Groene, soms bosrijke gebied rondom rivieren.
Grendelopstelling Blocking position. In één richting voorbereide, verdedigende opstelling om de vijand de voortgang in een bepaalde (opmars)richting te beletten. Flanken zijn bij voorkeur aangeleund door eigen troepen of hindernissen, zo niet dienen verwisselopstellingen te worden voorbereid om weerstand te kunnen bieden aan een flankdreiging.
GRG Garderegiment Grenadiers.
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure.
GRJ Garderegiment Jagers.
Groep Grootte 4 à 12. Bij pantserinfanterie telt een generieke groep 8 infanteristen, bij artillerie een stuksbemanning, bij cavalerie een tankbemanning (4). Bij gevechtsverzorgingssteuneenheden ook genaamd: module. Commandant in de regel een sergeant. Grootteteken: •.
Grop Grondoptreden.
Ground move Verplaatsing van een militaire eenheid over de weg.
GSK Generaal Spoorkazerne
GSW Gunshot wound; ballistisch trauma veroorzaakt door een vuurwapen
GT Gala Tenue
GTA Grafenwöhr Training Area; militair oefengebied in zuidoosten Duitsland ter grootte van 14 bij 22 km met o.a. 51 schietbanen
GTK Gepantzertes Transport Kraftfahrzeug; MRAV; pantserwielvoertuig
GTS Gevechtstrainingsschool. Opgericht in 1998. Onderdeel vh OTC Manoeuvre. Gevestigd op Bernhardkazerne in Amersfoort.
GU Gereedschapsuitrusting.
GUP Gevechtsuitputting; guppen
Gupt Gewonden uitlaadpunt
Gut feeling Intuïtief gevoel; onderbuikgevoel; onbewuste bekwaamheid. “Het herkennen of creeren van een kans is een kwestie van gut feeling, onderbuikgevoel. En dat is weer een zaak van ervaring, vaardigheden, kennis en, daaruit voortvloeiend, zelfvertrouwen” (Marco Kroon, ‘Leiderschap onder vuur’, p. 52).
GV Geestelijke Verzorging
GVA Grensverleggende activiteiten. Veeleisende, niet specifiek militaire opdrachten die door KL-personeel (in opleiding) onder risicovolle en stressverwekkende omstandigheden worden uitgevoerd, i.c. parachutespringen, rotsklimmen/werken op hoogte en sportduiken. Algemene doel: inzetbaarheid onder stressvolle omstandigheden vergroten. Uiteindelijke (vormings)doel: vergoten vd stresstolerantie. (Bron: TNO-rapport TM-96-A033, ‘Grensverleggende activiteiten: een evaluatie’, dr. C.J.E. Wientjes, 1996).
Gvcr Gevechtsveldcontroleradar
GVDB Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid
GVT Gevechtstenue
Gw Gewonde
Gwhlp Gewondenhelper; Nederlandse benaming voor Combat Life Saver (CLS' er)
Gwnest Gewondennest
Gwsb Grondwapensysteembestrijding; counter-battery fire; afgeven van vuren met als doel het vernietigen of neutraliseren van vijandelijke vuursteunsystemen
Gwt Gewondentransport.
GWT Global War on Terror.
Gy Gray; eenheid van hoeveelheid geabsorbeerde ioniserende straling
Gympie GPMG; General Purpose Machine Gun; licht tot middelzwaar machinegeweer
Gzhcen Gezondheidscentrum; inrichting die in een regionaal begrensd gebied is belast met eerstelijns geneeskundige, farmaceutische-, fysiotherapeutische- en tandheelkundige verzorging
H Terug naar Boven
H&S Company Headquarters & Supply company; staf- en stafverzorgingscompagnie
H2IOT Herstructurering en herinrichting initiële opleiding en training. Studie die concludeerde dat operationele eenheden zelf de verantwoording wordt gegeven over het opleiden en trainen vd niveaus I t/m III; dat de opleidings- en trainingscentra binnen de KL aparte taken en verantwoordelijkheden wordt gegeven t.a.v. opleiden en trainen; en dat de initiële opleidingen aan KMS en KMA worden uitgebreid of in elk geval bezien.
H-beurt Halfjaarlijkse onderhoudsbeurt (hrst)
H-bom Waterstofbom; kernwapen met een werking gebaseerd op kernfusie
HAARP High Frequency Active Auroral Research Program
HACCP Hazard Analysis Critical Control Points
Hadex Drinkwaterdesinfectiemiddel, o.a. gebruikt voor de waterwagens van Defensie
HAHO High altitude, high opening
HALE UAV High Altitude Long Endurance UAV; soort Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
HAL Mobile Team Trainer simulatiepatiënt van fabrikant Gaumard
HALO High altitude, low opening
HAMIL Handboek KL-militair
Hammered pair Schietdrill. Double-tap met hetzelfde richtbeeld, vnl. afgevuurd op afstanden kleiner dan 25 meter, gericht op de center mass
Handler Contactman van informanten.
HARC Helicopter Abseil and Roping Course.
Hard knock Zonder toestemming een huis doorzoeken, i.t.t. soft knock.
Haw Hoofdaanvoerweg
HAWK Homing All the Way Killer; Raytheon MIM-23; surface-to-air missile tegen laagvliegende toestellen; tot 1994 in gebruik bij de NAVO, m.n. in een luchtverdedigingsgordel die zich uitstrekte van Noorwegen, via de oostelijke grens vd Bondsrepubliek Duitsland, tot Turkije; tot 2004 in Nederland in gebruik bij de GGW’s vd KLu
HazMatID 360 Draagbaar meettoestel voor de identificatie van onbekende vloeistoffen en poeders, incl. drugs en explosieven. Ook voor zenuwblokkerende en blaartrekkende strijdmiddelen in vloeistofvorm. Werkt volgens het principe van infraroodsprectofotometrie met Fourriertransformatie (FTIR).
HB Handboek
HBF Heeresbergführer; militaire berggids
HDIO Hoofddirectie Informatievoorziening & Organisatie vd Bestuurstaf vh Ministerie van Defensie.
HDP Hoofd Directie Personeel; maakt deel uit van de Bestuursstaf Defensie
HDV Hogere Defensie Vorming.
HE High Explosive; munitie met een hoogexplosieve lading, waarbij de nadruk ligt op schade door de detonatie in plaats van penetratie van pantser
Heads-up Overleg; de koppen bij elkaar steken
HEAT High Explosive Anti-Tank
Helack Helicopter acknowledged; helikopter toegewezen
Healthy work effect Effect dat gezondheidsklachten bij Defensiepersoneel op missie minder zullen voorkomen omdat alleen gezonde militairen worden uitgezonden
Helquest Helicopter request; aanvraag voor een helikopter; niet-definitieve status; wordt geaccepteerd of geweigerd
Hepla Herkenningsplaatje
HEROS Heeres- Führungsinformationssystem für Operationsführung in Stäben. Van origine Duits commandovoeringssysteem dat wordt gebruikt in de staven op legerkorps niveau, ook bij HRFHQ én Communication and Information Systems (CIS) Battalion 1GNC én LCC. Variant op ISIS.
Hesco Met zand gevulde, geprefabriceerde anti-explosiewallen die beschermen tegen detonaties en blast; geproduceerd door het bedrijf Hesco Bastion
Het vizier op Defensie Voluit: ‘Het vizier op Defensie. Interne en externe ideeën voor de toekomst van de krijgsmacht’. Publicatie vh Ministerie van Defensie, d.d. 8 juni 2006.Toekomstverkenning ten behoeve vh actualiseren vh Defensiebeleid, door zowel Defensiemedewerkers als een twintigtal prominente Nederlanders. De schrijvers spreken zich uit over het bestaansrecht vd Nederlandse krijgsmacht, de operationele taak en inrichting van die krijgsmacht en het maatschappelijke draagvlak ervan, waaruit blijkt dat onvoldoende duidelijk is waar Defensie in het huidige tijdsgewricht voor staat. Publicist Paul Scheffer pleit voor het benadrukken vd kwetsbaarheid van Nederland en het zeer scherp onder woorden brengen vd dreigingen door de regering en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Volgens Scheffer dient Defensie altijd de relatie te leggen tussen de buitenlandse activiteiten en binnenlandse veiligheid, waarmee ook de belangen van de burger duidelijk worden. Tot slot meent Scheffer dat voor het draagvlak vd krijgsmacht, Defensie niet bij voorbaat kan vertrouwen op een solide basis van internationale solidariteit en engagement in Nederland.
HEW Horizontaal Effect Wapen; met ontsteker op afstand bedienbaar systeem waarvan de uitwerking – het m.b.v. een springstoflading verschieten van 923 loden schrootdeeltjes – beperkt is tot een bepaalde sector in de schootsrichting; doel is uitschakelen van tegenstanders die in de sector naderen; opvolger van de claymore-mijn; effect is blast
HF-7000 HF-EZB radio t.b.v. tactische data- en spraakverbindingen over afstanden van maximaal 400 km en 20 Watt; manpack radio KLPRC7110; producent Harris; ingevoerd vanaf 1998
HF-EZB High Frequency, Enkel-Zijband (radio)
HFR Handsfree (radio).
HFRI Helicopter Fast Roping Instructor.
HGIS Homogene Groep Internationale Samenwerking.
Hgr Handgranaat
HHH-vragen Hebben we bereikt wat we wilden bereiken; Hebben we gedaan wat we dachten te doen; Heeft het gekost wat we dachten (vragen die centraal staan bij VBTB)
HHI Hand Held Imagery
HHI Helicopter Handling Instructor
Hiba Hindernisbaan
HICON Higher Control; hogere controle; naasthogere niveau van de te oefenen eenheid die de staf van die eenheid voorziet van opdrachten volgens een vooraf vastgesteld script
HID Hoofd Inwendige/Interne Dienst
HIDACZ High-Density Airspace Control Zone; afgebakend gebied, waarboven geen luchtverdedigingsmiddelen operationeel mogen zijn; toegang tot en controle vh gebied zijn in handen van een manoeuvre-commandant
HIG Helikopter Instructiegroep; tegenwoordig Instructiegroep Rotary Wing van de SGLS
Hind Hindernis.
Hindernis, kunstmatige Draadhindernissen, mijnenvelden, verhakkingen e.d.
Hindernis, natuurlijke Bergen, boscomplexen, oorden, rivieren e.d.
Hinderniswaarde Tactische of strategische waarde van een hindernis: pantserremmend of pantserstoppend.
HKL Herstructurering Koninklijke Landmacht
HKS Hogere Krijgsschool.
HL Holle lading
HL Mosterdgas (militaire code)
HLG Hailing General; frequentiemodus FM900; analoge gevechtsveldnoodfrequentie
HLS Helicopter Landing Site; landingsplaats voor helikopters
HLU Helikopter Landingsplaats Uitrusting; uitrusting, die benodigd is voor het verkennen, uitzetten, markeren en gebruiken van een landingpoint of -site
HLZ Helicopter Landing Zone; landingzone voor helikopters
HMA Hoogste Medische Autoriteit.
HMD Head Mounted Display; Helmet Mounted Display
HME Home Made Explosive; zelfgemaakte springlading; vaak bestaande uit kunstmest.
HMG Heavy Machine Gun; zware mitrailleur.
HMI Home Made Incendiary; zelfgemaakte brandlading
HMT Humanistisch Militair Tehuis
HMV Hogere Militaire Vorming
HN Stikstofmosterd (militaire code)
HN Host Nation. Gastland. Land dat de strijdkrachten en/of voorraden van coalitie- of geallieerde landen ontvangt om die een locatie toe te wijzen en te laten verplaatsen, ontplooien en optreden over haar grondgebied.
HNBWV Hindernissen, Naderingsmogelijkheden, Belangrijke en essentiële gebieden, Waarnemingsmogelijkheden en schootvelden, Vuur- en zichtdekking
HNS Host Nation Support
Hoax Neptuig; wapentuig dat uiterlijk dan wel na vluchtig onderzoek alle elementen bevat van een IED, maar na grondig onderzoek of neutralisatie geen. Hoewel er geen schade ontstaat, zorgt ‘vals’ wapentuig voor overlast en kan ertoe leiden dat echte IED’s minder serieus worden genomen.
Höckerhindernisse Tankversperring bestaande uit betonnen
piramides; Drachenzähne; drakentandversperring
HOGAWEDIVAWA Hoe gaan we dit varkentje wassen?
Hoist Lier
HOL Hoofd Oefen Leider; in de uitvoering de LDO.
HOLK Hals, Oksels, Liezen, Knieholten (bloedingen)
HOOS Hogere Onderofficiers School; secundaire vorming (Weert)
HOOV Hogere Onderofficiers Vorming; secundaire vorming (Weert)
HOP Huid Ontsmettings Poeder; persoonlijke ontsmetting voor chemische strijdmiddelen
HOR Humanitair Oorlogsrecht
Hosp Hospitaal
HOSTAC Helicopter Operations from Ships other than Aircraftcarriers
Hostile act Vijandelijke daad.
Hostile intent Getoonde vijandelijke bedoeling.
HOT Hoofd Officier Toegevoegd.
HOT Haut-subsonique Optiquement Téléguidé; High-subsonic Optically Teleguided; anti-tankraket van Franse makelij
HOTO Hand Over/Take Over; overgave/overname; overdragen van taken, verantwoordelijkheden en materieel vd zittende eenheid aan de komende eenheid, inbegrepen de opgedane kennis en ervaring.
HP Hulppost
HPG Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg; doel is het verbeteren en waarborgen van de gezondheid van de mens
HPM High Power(ed) Microwave; non-lethal weapon (NLW), zoals VMADS; stoot eenmalig een krachtige puls microgolven uit
HPMK Hypothermia Prevention and
Management Kit (NSN 6515-01-532-8056)
HPS Human Patient Simulator; fantoompatiënt
HPT High Pay-Off Target
HPTL High Pay-off Target List; prioriteitenlijst van doelen die, indien uitgeschakeld, in belangrijke mate bijdragen aan het succes van de eigen wijze van optreden.
Hpvu Heupvuur; sproeivuur
HQ Head Quarters; hoofdkwartier
HRF High Readiness Forces
HRF (L) High Readiness Forces (Land).
HRF(L)HQ High Readiness Forces (Land) Headquarters
HRKL High Readiness Koninklijke Landmacht; hoge staat van inzetbare en goed gevulde parate eenheden binnen de KL
HRM Human Resource Management.
Hrst Herstel
Hrstcie Herstelcompagnie
HSI Hoofdschietinstructeur
Ht Hoogte.
HTM Handtelemicrofoon
HTR Halftrack; voertuig met wielen voor en rupstrack achter
HUD Head-Up Display; systeem waarbij gegevens voor de piloot op een glazen display in het gezichtsveld worden geprojecteerd
Humanitaire operatie Op zichzelf staande hulpactie, al dan niet aangestuurd door militairen, die primair is gericht op het verminderen van het menselijk lijden
HUMINT Human Intelligence; inlichtingen die worden verkregen uit informatie verzameld of verstrekt door menselijke bronnen; vergaren van inlichtingen via interpersoonlijk contact.
HUSLE Helicopter Underslung and Loading Equipment; materiaal dat gebruikt wordt om ladingen voor te bereiden voor transport onder een helikopter
Huzaren Prins van Oranje, Regiment Op 16-09-2012 ontbonden cavalerieregiment, laatstelijk binnen het Commando Landstrijdkrachten bij 42 Tankbataljon in Oirschot (43 Mechbrig). Gevolg vh afscheid van de Leopard 2A6-gevechtstank en het opheffen van 42 Tkbat t.g.v. de bezuinigingsreorganisatie. Standaard opgelegd en tradities in bewaring gegeven bij Regiment Huzaren van Boreel.
Huzaren van Sytzama, Regiment Op 16-09-2012 ontbonden cavalerieregiment, laatstelijk binnen het Commando Landstrijdkrachten bij 11 Tankbataljon in Oirschot (13 Mechbrig). Gevolg vh afscheid van de Leopard 2A6-gevechtstank en het opheffen van 11 Tkbat t.g.v. de bezuinigingsreorganisatie. Standaard opgelegd en tradities in bewaring gegeven bij Regiment Huzaren van Boreel.
Hv Helderheidsversterker.
HVCKL Hulpverleningscentrum Koninklijke Landmacht (Ede), o.a. Opplan 13
HVT High Value Target; belangrijk persoon bij de opponent.
HVTL High Value Target List; lijst van geïdentificeerde en geprioriteerde (aanvals)doelen, gecategoriseerd naar waar die doelen (eenheden) kunnen worden gevonden.
Hw Houwitser
HWIC Helicopter Weapons Instructor Course.
HWR Heavy Weapons Range
HWS Hoofdweerstandsstrook; voorpostenlijn; voorste rand weerstandgebied
Hybride militair conflict Conflicten die worden gekenmerkt door een breed spectrum van reguliere en niet-conventionele strijdwijzen waarbij zowel statelijke als niet-statelijke actoren betrokken zijn
I Terug naar Boven
I&M Infrastructuur en Milieu.
I/c In command (of); in charge (of)
IA Invoer- en afvoerinstructie
Iaw In accordance with. In overeenstemming met.
IBC Intermediate Bulk Container. In de regel een subunit t.b.v. brandstof van 1.000 liter. 240 stuks aanwezig binnen B&T-bataljons KL.
IBCT Infectieziekten Bestrijdings- en Coördinatie Team
IBEV Informatiebeveiliging.
IBL Instandhoudings Bedrijf Landsystemen (Leusden); houdt zich bezig met 4de echelons groot onderhoud en modificaties aan materieel, zoals het herstellen, modificeren, onderhouden, reviseren en testen van achterassen, motoren, transmissies en talloze andere componenten
Ibo Inspectie binnenkant oogleden
ICBB Initial Commander’s Backbrief. Terugkoppeling van de analyse van een ondercommandant met zijn C.De eerste backbrief na de bevelsuitgifte. Zie ook FCBB en OATDOEM.
ICBM Inter-Continental Ballistic Missile; intercontinentale ballistische raket; In 2002 tekenden Rusland en de Verenigde Staten en Rusland het SORT om de voorraad ICBM's te verminderen
ICMS Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking.
ICP Incident Control Point; plaats binnen een het veiligheidskordon van waaruit de operatie gecoördineerd wordt door de militaire en/of civiele autoriteiten
ICP Intel Collection Plan. Inlichtingenverzamelplan. Vertaling vd essentiële inlichtingenbehoefte; antwoord op de PIR van de commandant; in dit deel van de inlichtingencyclus wordt de prioriteitsstelling, afstemming en inzet van alle beschikbare inlichtingenmiddelen gerealiseerd, waarbij uit alle beschikbare bronnen binnen een vastgestelde termijn relevante informatie wordt verzameld.
ICRC International Committee of the Red Cross; Rode Kruis
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia; opgericht in 1993; rechtsprekend orgaan van de Verenigde Naties, gericht op de berechting van oorlogsmisdaden die zijn gepleegd tijdens de oorlogen op de Balkan in de jaren ’90 van de 20ste eeuw
ICU Intensive Care Unit
IDA-kit Individual Dynamic Absorption-kit; samenstelling: 40% permethrine en 60% licht aromatische nafta (petroleum); om klamboes, kleding, schoenen, slaapzakken, tentzeil e.d. te impregneren (tegen dengue, malaria e.d.); NSN 6840-01-345-0237.
IDEA Integrated Development of Entrepreneural Activities
IDF Indirect Fire; indirect vuur; parabolische kogelbaan, b.v. bij artillerie- of raketbeschieting.
IDGO Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen
IDL Instituut Defensie Leergangen; Netherlands Defence College, gevestigd in Den Haag. Onderdeel vd NLDA, waar vooral carrièreopleidingen worden verzorgd voor officieren in de rang van kap, maj of lkol.
IDP Internally Displaced Person; ontheemde. Iemand die door de omstandigheden wordt gedwongen zijn huis te ontvluchten maar binnen de grenzen van zijn land blijft. Geen vluchteling (refugee).
IDPP Integraal Defensie Planningsproces; zie Commandant der Strijdkrachten
IDR Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen
IDT&T Interim Defensie Tracking & Tracing
IDU Instroom, Doorstroom en Uitstroom (van personeel)
IEBL Inter-Ethnic Boundary Line (in Bosnië-Hercegovina)
IED Improvised Explosive Device. Eenvoudig zelf te maken springlading met een groot strategisch effect. Explosief voorwerp dat op geïmproviseerde wijze
is gemaakt en/of geplaatst. IED's veroorzaken letsel en materiële schade, beperken de bewegingsvrijheid, vertragen het operationeel tempo van eenheden en van economisch herstel en beïnvloeden de publieke opinie. De meest eenvoudige IED's bevatten de componenten hoofdlading, ontsteker (pyrotechnische ontsteker/slagpijpje), schakelaar, stroombron en verpakking.
IEF Initial Entry Force.
IFC Intelligence Fusion Center; in Molesworth (GB), opgericht in 2007 ter ondersteuning van NAVO-operaties; genereert strategische, operationele en tactische inlichtingenproducten
IFF Identification Friend or Foe; vaststelling van vriend of vijand door uitgezonden en ontvangen radiosignalen
IFO Initiële Functie Opleiding
IFOR Implementation Force; NAVO-vredesmacht in Bosnië-Hercegovina als opvolger van UNPROFOR.
IG Instructiegroep
IG Inzetgereed
IGDKL Inspectie Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht
IGK Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht; geloceerd op De Zwaluwenberg (Hollandsche Rading)
IGLW Instructiegroep Lichte Wapens; gevestigd op de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp; verzorgd o.a. de cursussen tot schietinstructeur (SI) of hoofd-schietinstructeur (HSI) waarvan de certificatie per 01-01-2007 verplicht is
IGO Incidenteel Geneeskundig Onderzoek; wordt gehouden wanneer wordt getwijfeld aan de dienstgeschiktheid van een militair; doel is te bezien of er een vermoeden van dienstongeschiktheid bij de militair bestaat.
IGO Intergovernmental organisation. Voorbeelden: EU, IMF, NAVO en OSCE
IGSIM Instructie Groep Simulatie
IGV Infanterie Gevechts Voertuig
IGVU Interim Gas Verkennings Uitrusting
IJskast tijdelijk stilleggen van een oefening, waarna de oefenende troepen verdergaan vanaf het punt waarop de oefening was stilgelegd
IK Instructiekaart.
IK 004601 Instructiekaart 004601: Camouflage.
IK 10-2554 Instructiekaart 10-2554: Leg- en tordeerapparaat.
IK 11-7 Instructiekaart 11-7: Memorandum voor radiotelefonie.
IK 2-6 Instructiekaart 2-6: Preventie en eerste hulp bij warmteletsels.
IK 2-13 Instructiekaart 2-13: CRC-pelotons van ISAF.
IK 2-15 Instructiekaart 2-15: Geweldgebruik bij zelfverdediging.
IK 2-16 Instructiekaart 2-16: Mentale vorming.
IK 2-17 Instructiekaart 2-17: Commandovoering.
IK 2-18 Instructiekaart 2-18: SFOR geweldsinstructie; vastgesteld door de BLS op 02-01-1997.
IK 2-20 Instructiekaart 2-20: Persoonlijke bescherming tegen de uitwerking van ABC-strijdmiddelen.
IK 2-22 Instructiekaart 2-22: Zelfhulp en Kameradenhulp (ZHKH).
IK 2-25 Instructiekaart 2-25: Veiligheidsregels en veiligheidsbepalingen voor munitie en herkenning van munitie.
IK 2-26 Instructiekaart 2-26: Chauffeurs (koud/warm weer).
IK 2-27 Instructiekaart 2-27: Geweldgebruik.
IK 2-30 Instructiekaart 2-30: Compartimentering gevaarlijke stoffen (KL opslagcodes).
IK 2-1250 Instructiekaart 2-1250: Uitreikstuk Uitreikstuk LeiderschapsTraining en Vorming (LTV)
ten behoeve van de leidinggevende.
Ik 2-1251 Instructiekaart 2-1251: Omgaan met media.
IK 2-15 Instructiekaart 2-15: Geweldgebruik bij zelfverdediging.
IK 2-16 Instructiekaart 2-16: Mentale vorming.
IK 3-20 Instructiekaart 3-20: Persoonlijke bescherming tegen de uitwerking van NBC-strijdmiddelen. OBSOLEET EN VERVALLEN!
IK 3-21 Instructiekaart 3-21: Memorandum voor NBC-ploegcommandanten. OBSOLEET EN VERVALLEN!
IK 3-22 N/C Instructiekaart 3-22 N/B/C: Memorandum Nucleair/Chemisch voor NBC-kernen. OBSOLEET EN VERVALLEN!
IK 4-44 Instructiekaart 4-44: Het aanvragen van luchtsteun in noodsituaties.
IK 40-20 Instructiekaart 40-20: Schriftelijke instructies. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval.
IK 5-126 Instructiekaart 5-126: Vernielingen.
IK 5-130 Instructiekaart 5-130: Brugclassificatie te velde.
IK 5-137 Instructiekaart 5-137: Ammunition awareness.
IK 55-11 Instructiekaart 55-11: Instructie invullen rijopdracht. Zie ook Lf 15399.
IK 55-3 Instructiekaart 55-3: De militaire colonne van voertuigen
IK 8-7653 Instructiekaart 8-7653: Invulinstructie gewondenkaart/afvoerkaart.
IK 11-7 Instructiekaart 11-7: Memorandum voor radiotelefonie.
IK 5-420 Instructiekaart 5-420: Detectie met gasverkenningsuitrusting.
IK 55-1 Instructiekaart 55-1: Handleiding voor de chauffeur ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
IK 55-2 Instructiekaart 55-2: Hulpkaart ladingzekeren wegvervoer.
IK 55-3 Instructiekaart 55-3: De militaire colonne van voertuigen.
IK 8-756 Instructiekaart 8-756: Opmaken van chirurgische netten.
IK 9-5 Instructiekaart 9-5: Gebruiksaanwijzing
voor licht- en geluidssignaal DM57.
IKS Instituut Keuring en Selectie (Amsterdam)
IKZ Integrale Kwaliteits Zorg
Ill(um) Illuminating ammunition; lichtmunitie; niet explosieve munitie ontworpen om één enkele bron van intens licht voort te brengen om een gebied te verlichten
ILM Intermediate Level Maintenance. Één van de drie onderhoudsniveaus, waarbij het tussentijdse grotere onderhoud in een periode waarin het materieel voor operationele inzet beschikbaar is, wordt uitgevoerd door specifiek onderhoudspersoneel dat is ingedeeld bij de onderhoudseenheden en het DBGS. ILM vindt ook plaats in het buitenland in het geval dat tijdens ernstinzet of oefeningen reparaties nodig zijn. Zie ook: DLM en OLM.
ILMO Instituut voor Leiderschap en Maganement Opleiding (Breda); tegenwoordig School voor Leidinggeven en Opleidingskunde (Budel)
IMA Integrale Veiligheidszorg, Materieel-Logistiek en Arbo & Milieu
Imagery Beeld
IMF Intern Mutatie Formulier (LF 15551)
IMG Inspecteur Militaire Gezondheidszorg; geloceerd op De Zwaluwenberg (Hollandsche Rading)
IMINT Imagery Intelligence; beeldanalyse van georuimtelijke (satelliet)informatie en luchtfoto's en leveren van
diepteanalyses van satellietbeelden en luchtfoto’s.
Imm Immuniseren, immunisatie
IMO Initiële Militaire Opleiding
Implied tasks Afgeleide taken (afgeleid vd assigned tasks). Geven aan welke taken moeten worden uitgevoerd om de opdracht en de opgedragen taken te kunnen uitvoeren.
IMPP Integrated Mission Planning Process; besluitvormingsmodel vd Verenigde Naties.
IMV Infantry Mobility Vehicle, i.c. Bushmaster.
Incasseringsvermogen De militair verlegt grenzen van lichamelijke pijn, vermoeidheid en/of frustratie voortkomend uit o.a. zware fysieke inspanning, een langdurige ongemakkelijke (werk)houding, extremere klimatologische omstandigheden, een gebrek aan privacy, vermeende onevenredige/onbillijke behandeling, het ontbreken of ontnemen van zijn vrijheid en een gebrek aan comfort, rust en voeding, zonder daarbij de moed op te geven.
INDAS Individueel aanvullingssysteem; fillersysteem
Inf Infanterie
Infbat Infanteriebataljon; bestaat uit vier compagnieën.
Infil Infiltratie; infiltreren; tac verpl te voet, bereden, door de lucht of over het water in vij geb
INFOOP Informatiebulletin op personeelsgebied
InfoOps Information Operations. Gecoördineerde activiteiten gericht op het beïnvloeden vd besluitvorming vd opponent, ter ondersteuning vd (politieke en militaire) doelstellingen van een operatie door de informatie, besluitvormingsprocessen en ondersteunende systemen van een opponent aan te grijpen en gelijktijdig de eigen informatie, processen en systemen te benutten en te beschermen.
Informatiebeveiliging Beveiliging van informatie en informatiesystemen, met inbegrip van verbindingsbeveiliging; algemene
beveiligingsmaatregelen en -procedures om verlies of compromittering van informatie in welke vorm dan ook te voorkomen
Information exploitation De waarde van informatie binnen processen volledig benutten en uitbuiten (exploit), m.n. in een stafomgeving.
Information management De juiste informatie, veilig, op het juiste moment, in het juiste format, via het juiste systeem, door de juiste persoon gebruiken, m.n. in een stafomgeving.
Inlichtingen & Informatie Functie van militair optreden. Intelligence and information. Einduitkomst van kennis en
begrip over de activiteiten (activities), mogelijkheden (capabilities) en intenties (intentions) van alle (relevante) actoren en factoren.
Inln Inlichtingen
Innoveren Vermogen om doctrine, opleiding en training snel te kunnen aanpassen en op elkaar afgestemd te houden. In algemene zin: als nieuwigheid invoeren; als noviteit introduceren; veranderen; vernieuwen.
Inr Inrichten; inrichting
INS Insurgents; opstandelingen
INS Inertial Navigation System; inertiële navigatie; techniek die gebruik maakt van gyroscopen en daarmee afwijkingen kan meten die afkomstig zijn van de kracht en versnellingen als gevolg van het bewegen van de aarde
Instap(ploeg) Aanval(steam) dat als eerste binnengaat en doorzoekt.
Instr Instructeur; instructie
Instrumenten van macht Civiele, economische, militaire en politieke instrumenten. In de planningsfase van een operatie worden deze gebruikt om in een vertaalslag, vanuit de gewenste politieke eindsituatie (end-state) en militaire doelstelling (objective), de op strategisch, operationeel en tactisch niveau effects en actions te beschrijven. Omgekeerd leiden in de uitvoeringsfase actions tot effects tot objectives tot end-state.
Int Intendance
INTACT Interactive Netherlands TACtical Trainer.
Integration Integratie. Proces waarmee gesynchroniseerd de overdracht plaatsvindt van inzetgerede eenheden aan een Combined Joint Force. Zie ook: RSOM, RSOMI, RSOI.
Intell(igence) Verzamelen van informatie om hiervan inlichtingen te maken.
Intent Oogmerk, m.n. oogmerk vd commandant: commander's intent. Bevat 1) een beeld vd te bereiken effecten (end-state), 2) de manier waarop (method) en 3) de reden waarom (purpose). Het laagste niveau dat een oogmerk formuleert is niveau IV (compagnie), uitgezonderd eenheden met bijzondere opdrachten of in een zelfstandige rol.
Intent/Effects Schematic Schematische en zo mogelijk (geo)grafische weergave vh oogmerk en de te bereiken effecten
Interventie Militaire ontplooiing op korte termijn en met een hoge impact
INTREP Intelligence Report. Inlichtingenrapport(age).
INTRO Interest, Need, Time, Respond, Objective
INTSUM Intelligence Summary; inlichtingenrapport(age); samenvatting van belangrijke informatie die niet tijdkritisch is en op een vast tijdstip per dag wordt verstuurd
Inzetbaar materieel Materiaal dat beschikbaar is bij de eenheid en geschikt is voor inzet. Een uitrustingsstuk geldt als inzetbaar als het veilig is voor mens en milieu, de hoofdtaken kan uitvoeren en – indien het niet inzetbaar is – binnen 15 dagen weer inzetbaar gemaakt kan worden.
Inzetgerede eenheid Eenheid die gereed is voor strategische verplaatsing vh POE naar het inzetgebied of gereed is voor feitelijke inzet. Voorwaarde is de eenheid operationeel gereed (OG) is.
Inzetgereed Als de (niet-)organieke eenheid in staat is binnen de gestelde notice to move (NTM) de opdracht tot inzet uit te voeren.
IO Information Operation.
IO International Organisation.
IOC Initial Operational Capability. Voorbeelden militaire gezondheidszorg: role 1 is gereed voor het ontvangen van patiënten, role 2 is gereed voor het verrichten van chirurgische ingrepen in een operatiekamer. Tijdstip waarop een eenheid beschikbaar is voor de uitvoering van hoofdtaken. Status open.
IOT Initieel Oorlogs Traumatoloog. Voorganger vd AMV.
IOT In order to; om; ten einde
IPB Intelligence Preparation of the Battlefield (FM 34-130); Sie 2; evaluatie van vijanddreiging, weer en terrein; IPB-proces produceert 'situation overlay' en 'event overlay'; zie ook OCOKA
IPC Initial Planning Conference. In het kader van de planningstijdbalk voor oefeningen de eerste planningsbespreking voor de deelnemende (onder)commandanten voor een oefening. Vindt normaliter 4 à 6 maanden voor aanvang oefening plaats, idealiter E-145. Zie ook FPC en MPC.
IPC Intel Production Cell.
IPE Intelligence Preparation of the Environment; evaluatie van het weer, het terrein en de dreiging.
IPP Instructiepeloton Para; verzorgde tot maart 2009 alle paraopleidingen voor het KCT en 11 Lumblbrig
IPTF International Police Task Force; in Bosnië-Hercegovina
IR Infrarood(-apparatuur)
ISAF International Security Assistance Force; NAVO-geleide vredesmacht in Afghanistan, geïnstalleerd na de initiële operatie Enduring Freedom; onder Amerikaanse militairen doet de grap de rond dat ISAF staat voor "I saw Americans fight(ing)"
ISD Infra Support Detachement (van de genie) tijdens missies; o.a. ten behoeve van (afval)waterzuivering, bouwwerkzaamheden, elektra (aggregaten, airconditioning, brandmelders, verlichting, verwarming e.d.), natte groepen en onderhoud aan wegen en airstrips
ISIS Integrated Staff Information System; Geïntegreerd Staf Informatiesysteem. Informatiesysteem ter ondersteuning in de uit te voeren taken en opdrachten (commandovoering en volgen vh gevecht) bij staven op bataljonsniveau en hoger, zowel in een kantoor- als operationele omgeving (mobiel, in voertuigen. ISIS bestaat uit de subsystemen GIS (Geografisch Informatie Systeem), ORBAT (Order of Battle) en OpOrder (Operational Order Template).
ISK Infanterie Schietkamp (Harskamp)
ISTAR Intelligence, Surveillance, Target Acquisition
and Reconnaissance
ITT In Theatre Training. Training van subeenheden in het inzetgebied, al dan niet voorafgaand aan de daadwerkelijke oefening op het juiste niveau.
IV&C Informatie Voorziening en Commandovoering
IVAN Inlichtingen & Veiligheid Administratie en Naslag; geautomatiseerd systeem waarin alle militairen en burgers die bij het Ministerie van Defensie werkzaam zijn met een VF vermeld staan
IVENT Informatievoorziening en Telematica; Informatievoorziening en Technologie
IVO Inlichtingenvoorbereiding (op een operatie)
IVO Informatiebundel Vredesondersteunende Operaties
IVO Initiële Vorming Onderofficieren; vervanger van INI-1 en INI-2
IVZ-MAK Integrale Veiligheidszorg, Milieu, Arbo en Kernmaterieel.
IWAB Ik Weet Alles Beter
IWARS Infantry Warrior Simulation; computermodel van TNO en het U.S. Army Natick Soldier RD&E Center, gevestigd in Natick, Massachusetts, VS.
Iwd In werkelijke dienst
IWK Inspectiewerkkaart; zie 1-IWK
J Terug naar Boven
J Joint; General Staff System-indeling voor een hoofdkwartier dat/staf die door meerdere krijgsmachtdelen wordt gerund; zie secties
J1 Personeel & Administratie
J2 Inlichtingen
J3 Operaties
J4 Logistiek
J5 Plannen
J6 Communicatie en Informatie Systemen (CIS)
J7 Training
J8 Financiën & Budgetten
J9 CIMIC
J-beurt Jaarlijkse onderhoudsbeurt (hrst)
JADC Joint Air Defence Centre (De Peel)
Jäger Duits equivalent van lichte infanterie of chasseurs
Jalon Zuiver rechte stok van 28 mm dikte en 2 meter lengte, voorzien van een ijzeren punt waarmee die in de grond kan worden gezet. Om de 50 cm afwisselend rood en wit geschilderd om tegen zowel lichte als donkere achtergrond goed af te steken. In gebruik bij de artillerie in gebruik voor terreinmetingen tot enkele honderden meters bij werken met het blote oog of ± 1 km bij gebruik van een veldkijker.
JCI Joint, Combined & Interagency
JCO Joint Commission Observer; zie ground truth.
JCP Joint Command Post
JDAM Joint Direct Attack Munition; satellietgestuurde bom
Jed Lid van een Jedburgh in WOII
Jedburgh Amerikaanse, Britse en Franse teams van drie man (twee officieren en een onderofficier die werkte als marconist/radiotelegrafist), die vóór, tijdens en na D-Day werden geparachuteerd achter de vijandelijke linies in m.n. België, Frankrijk en Nederland om Europa te helpen bevrijden van het Duitse juk; taak vd Jedburghs, speciaal getrainde teams die door de Amerikaanse OSS, Britse SOE en Franse Bureau Central de Renseignements et d'Action (BRCA) in het Schotse oord Jedburgh werden opgeleid, was het trainen en adviseren van verzetsgroepen; na een stoomcursus door SOE/OSS werden de Jedburghs direct ondergeschikt aan het SHAEF en haar commandant, generaal Dwight D. Eisenhower; onder de Nederlanders die met een Jedburgh in bezet gebied werden gedropt waren Abraham du Bois, Arie Dirk Bestebreurtje, Carel Ruijsch van Dugteren, Henk Brinkgreve, Jacob Groenewoud, Jacob Staal en Maarten Jan Knottenbelt
JEMM Joint Exercise Management Module; gerubriceerd (Stg GEHEIM) stand alone-trainingsnetwerk vd NAVO voor het genereren van scripts ihkv MEL/MIL tbv oefeningen
JEOG Joint Effect Observer Group; samengestelde groep die in staat is effecten met o.a. CAS, GGV en NSFS te bereiken; opgeleid en getraind om synchroon met manoeuvre- en verkenningseenheden op te treden
JFC Joint Fires Cell; tactische vuurleidingscel op bataljons- en brigadeniveau.
JFC Joint Force Command; drie NAVO-commando's op operationeel niveau, resp. in Brunssum (NLD), Napels (ITA) en Lissabon (PRT)
JIEDDO Joint IED Defeat Organization (VS).
JISTARC Joint Intelligence Surveillance Target
Acquisition and Reconnaissance Commando; opgericht op 19-10-2011 op de Legerplaats bij Oldebroek.
JIT Just-In-Time; logistieke methode waardoor, door leveringen precies op tijd te laten plaatsvinden, nauwelijks tot geen voorraden nodig zijn.
JIVC Joint IV Commando. Samenvoeging van Ivent en C4I.
JKC Joint Kenniscentrum.
JKCNBC Joint Kenniscentrum NBC (Vught).
JLSG Joint Logistic Support Group; NAVO-concept dat o.a. RSOM(I) behelst.
JMedTF Joint Medical Taskforce.
JMIC Joint Modular Intermodal Container; mini-container ter grootte van 137 x 112 x 107 cm, waarvan 16 stuks passen in een 20-voet container
JMRC Joint Multinational Readiness Centre; gevestigd in Hohenfels, Duitsland
JNA Jugoslovenska Narodna Armija; volksleger van voormalig Joegoslavië
JNTD Joint Netherlands Training Detachment; gevestigd in Fort Hood (Texas, VS0; maakt sinds 2012 deel uit vh DHC
JOC Joint Operation Centre.
Joint Gezamenlijk; intrakrijgsmachtelijk; krijgsmachtbreed; krijgsmachtdeeloverschrijdend.
JOP Jaar Oefen Programma; Jaar Oefen Plan
JOT Job Oriented Training; werkplekopleiden; training on the job. O&T van begin af aan in een omgeving die zo authentiek mogelijk is aan die van de  beroepspraktijk. Hierbij gaat praktijk vooraf en parallel aan theorie: benodigde theoretische kennis wordt al doende verworven. Binnen de KL praktische uitgewerkt binnen o.a. Cavalerieschool en Infanterieschool.
JP Joint Publication
JPK Johannes Postkazerne (Darp)
JSD Joint Support Detachement; in Afghanistan zelfstandige Nederlandse logistieke eenheid geplaatst op Kandahar Airfield (KAF) en Kabul International Airport (KIAI)
JSF Joint Strike Fighter F-35 van fabrikant Lockheed Martin
JSS Joint Support Ship; schip van de Koninklijke Marine met drie taken: maritieme bevoorrading, strategisch transport en logistieke ondersteuning van landoptreden
JSTARS Joint Surveillance and Target Attack Radar System
JTAC Joint Tactical Air Controller; militair die vanaf de grond de inzet van luchtwapens coördineert.
JTAV Joint Total Asset Visibility; inzicht in de beschikbaarheid van belangrijke/essentiële middelen, waardoor de logistiek binnen de krijgsmacht in staat is om gebruikers te voorzien van (near) real-time informatie over de identiteit, plaats, toestand, verplaatsingsrichting e.d. van eenheden, personeel, uitrustingen en voorraad
JTF C-IED Joint Task Force Countering-IED.
JTRS Joint Tactical Radio System; initiatief van DOD t.b.v. een nieuwe generatie interoperabel communicatieplatform voor data, spraak en video dat alle golfbreedten tussen 2 MHz en 55 GHz kan hanteren
JTV Joint Tertiaire Vorming (onderofficieren). Zie ook: TVKL.
Junior leader Groepscommandant en opvolgend pelotonscommandant (OPC)
JVI Jerrycan Vulinstallatie, bij Clustercompagnieën B&T-bataljons. Gebouwd in (op flatrack te bevestigen) standaard 20-voet-container. Kan 120 cans per uur legen, spoelen met kerosine en weer vullen met brandstof of 160 cans per uur alleen vullen. Bediend door 2 à 4 personen. Voorzien van een interne 3-cilinder, 2½ liter Perkins dieselmotor. Ook te gebruiken als uitgiftepunt t.b.v. aftanken klasse III (pompsnelheid 225 liter p/min). Gewicht complete installatie: 7.500 kg.
JWC Jungle Warfare Course
JWF Johan Willem Friso (kapel, kazerne Assen)
K Terug naar Boven
K-Hour Vertrek vh eerste konvooi in een operatie.
KAF Kandahar Air Field; gelegen nabij de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan.
Kal Kaliber; kalibratie
Kameraadschap Betrokken bij het wel en wee binnen de eenheid en in staat zijn het eenheidsbelang of dat van de afzonderlijke leden van de eenheid te laten prevaleren boven het eigenbelang.
Kap Kapitein
Kazemat Tegen vijandelijk vuur gedekte en van een schietgat voorziene ruimte voor de opstelling van een vuurwapen; aanvankelijk deel uitmakend van een vestingwerk, later vrijstaand; soms een gedekte ruimte voor legering of materieelopslag
KB Koninklijk Besluit; besluit van de regering (gezamenlijke ministers) dat kan worden uitgevaardigd zonder medewerking van het parlement (Eerste en Tweede Kamer)
KBR Kellogg, Brown and Root.
KBSD Kort, bondig, stellig en duidelijk. Wijze waarop militairen met elkaar praten.
KC3D Kenniscentrum 3de Dimensie.
KCGM Kennis Centrum Grondgebonden Manoeuvre.
KCMOX Kenniscentrum Militair Optreden onder eXtreme omstandigheden.
KCT Korps Commandotroepen; Engelbrecht van Nassaukazerne (Roosendaal).
KCV Kort Contract voor Vrouwen.
KEK Keuken- en kantinecomplex.
Kerngedrag(ing) instructeur Essentieel gedachte gedraging vdinstructeur die de basis vormt voor zijn didactisch handelen.
KFOR Kosovo Force; NAVO-missie in Kosovo vanaf 1999.
KGB Komitet Gosudarstvennoe Bezopasnosti; Comité voor Staatsveiligheid; Russische geheime dienst.
Kgv Krijgsgevangene.
Kh Kaarthoek.
KIA Killed in action.
Kikadewado Kind kan de was doen.
Kill & Capture Hard knock-variant van “Smile & Wave”
KIM Keep In Mind; geheugentraining.
Kinetisch Kinetische actie is met gebruikmaking van geweld. Wapens en munitie worden gebruikt bij gevechtshandelingen tegen de vijand. Zie ook: non-kinetisch.
Kinetische wapens Wapens zoals handvuurwapens, tanks en artillerie.
KISS Keep It Stupidly Simple.
KIXS Kennis Innovatie eXperimenten Simulatie; onderdeel vh JIVC.
KKM Kleinkalibermunitie; munitie kleiner dan 20 mm.
Kkn Keuken.
KKW Kleinkaliberwapens.
Kl Klasse.
KL Koninklijke Landmacht.
Kl I Voeding (voeding en dranken), inclusief gevechtsrantsoenen.
Kl II PGU, persoonlijke wapens, reservedelen en gereedschappen.
Kl III BOSCO.
Kl IV Goederen niet behorend tot de eenheid, zoals: bouwmaterialen, bulkmateriaal, gereedschappen en instrumenten, kantoorartikelen, kazerneringsgoederen, legeringsgoederen, LO/Sport-artikelen, onderwijsleermiddelen en veldversterkingsmiddelen (incl. draadhindernissen en mijnen)
Kl V Munitie, inclusief nucleaire, biologische, chemische en specialistische strijdmiddelen (explosieven en chemicaliën).
KLD Korps Luchtwachtdienst; reserve-MILVA's; letters werden geïnterpreteerd als "kijken, luisteren, doorgeven"
KLE Key Leader Engagement. Opbouw en onderhoud van een liaisonnetwerk met de belangrijkste (lokale) autoriteiten, leidinggevenden en vertegenwoordigers van organisaties en groeperingen in zowel conflict- als wederopbouwfase. Beïnvloeding ter ondersteuning vh eigen operatieconcept. Non-kinetische activiteit, evenals opbouw en reconstructie. Door NAVO geïntroduceerd tijdens missie Irak.
Klin Kliniek, klinisch
KL/TDQ-7050 Dosimetriesysteem, individueel, KL/TDQ-7050. Afleesapparaat t.b.v. persoonlijke dosismeters ('horloge'). Op bataljonsniveau tweemaal aanwezig: CBRN-kern vd batst en arts BHP.
KLU Koninklijke Luchtmacht
KM Koninklijke Marine
KMA Koninklijke Militaire Academie (Breda)
KMAR Koninklijke Marechaussee
KMARNS Korps Mariniers
KMC Korps Mobiele Colonnes; opgeheven 1 januari 1993 en opgegaan in Bureau Rampenbestrijding)
KMCGS Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen
KMD Krijgsmachtdeel
KMD Kennismakingsdag(en)
KMI Koninklijk Militair Invalidenhuis; tegenwoordig KTOMM.
KMK (JWF) Koninklijke Militaire Kapel (Johan Willem Friso)
KMO Keeni Meeni Operation. Zeer gevoelige militaire operatie. Swahili voor “onzichtbaar bewegend als een slang door het gras”. Kruipie-sluipie.
KMS Koninklijke Militaire School; sinds 1 september 1961 geloceerd op Van Hornekazerne (Weert)
KMT Katholiek Militair Tehuis
Knelpuntcategorie Categorie Defensiepersoneel die als gevolg van de bezuinigingsreorganisatie 2011-2016 per brief is aangezegd dat de kans reëel is op gedwongen ontslag. De eerste knelpuntcategoriën werden bekendgemaakt op 1 maart 2012: onder het militair personeel m.n. de rangen lkol en aooi.
KNIL Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
KNLWM Koninklijke Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Delft); bijgenaamd 'Generaal Hoefer'
Knt Kantoor
Knt Kornet
KNVOL Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’; opgericht op 30 maart 1912 uit zorg over de verwaarlozing van de Nederlandse krijgsmacht, juist in een periode waarin in Europa een geduchte wapenwedloop plaatsvindt; o.a. uitgever van Defensiemagazine Armex
Kol Kolonel
Kph Kompashoek
Kpl(1) Korporaal (der eerste klasse)
KPU Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting.
KRA Korps Rijdende Artillerie.
Krijgsmachtdeel Een der delen binnen de krijgsmacht: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee en Koninklijke Marine.
KRT Kompasrichttoestel.
Ksf Kritische succesfactor.
KTL Kader Training Luchtmobiel.
KTO Kennismaking Toekomstig Onderdeel.
KTOMM Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (Bronbeek, Arnhem)
KTS Kaart-Terrein Studie
KTS Knock, Talk, Search; arrestatieoperatie.
Kübelwagen Kübelsitzwagen; iets grotere en zwaardere Duitse tegenhanger van de jeep (1/4-ton 4×4), gebouwd door Volkswagen in Wolfsburg; als personenvoertuig tijdens WOII in gebruik bij Waffen SS en Wehrmacht
Kv Kaartvierkant.
KVBK Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap
Kvo Kennisgeving van ontvangst
KVPOR Komende actie, Voorbereidingen en verplaatsingen, Plaats en tijd bevelsuitgifte, Onderbevelstellingen, Reactietijd; waarschuwingsbevel
Kvt Kaartvierkant
KVV Kort Verband Vrijwilliger; militair met een dienstverband voor bepaalde tijd
Kwm Kwartiermaker
KWS Kampfwertsteigerung; gevechtswaardeverbetering van de Leopard gevechtstank
KWS Korporaal wordt sergeant; traject waarin de al dan niet OLK-opgeleide korporaal versneld de opleiding tot onderofficier krijgt
KY-9724 Fillgun t.b.v. FM9000
L Terug naar Boven
L Lewisiet (militaire code)
LAGO Logistieke Aanwijzing Grondgebonden Operaties
LAK Logistieke Aanvraag Klant; Logistic Demand Client. Geeft de structurele aanvragen van een eenheid aan. Leidend i.h.k.v. materieellogistiek/bevoorrading. Zie ook: DLW.
LAM Laserafstandsmeter
LAM Leidraad Air Manoeuvre
LAMAT Landmachtattaché
LAN Local Area Network; zie ook WAN
LANDCENT Land Forces Central Europe
Landser Duits equivalent van het Amerikaanse GI of Britse squaddie; afgeleid van "Landsknecht"; m.n. in gebruik tijdens WOII
Lao Landmachtorder.
LAR Lethal Autonomous Robot.
LaRiT Laad- en richttoestel. Simulator t.b.v. M109 houwitser 155mm.
LaRo LandRover; Britse terreinwagen waarvan de jongste uitvoering – ongepantserde Land Rover Defender 110XD WW – sinds 2001 in gebruik is bij Korps Mariniers
LAS Landmachtstaf
Lat/Long Latitude/Longitude; wijze om met behulp van breedte- en lengtegraden een coördinaat te bepalen; wordt o.a. door Belgische militairen mee gewerkt
LAV Lange Afstands Verkenners; commando's
LAV-rantsoen Rantsoen voor lange afstands verkenners
LAW Light Anti-Tank Weapon. M-72. Draagbaar, éénschots (disposable) antitankwapen kaliber 66 mm met holle lading, van Amerikaanse makelij. Gebruikt tegen pantser en infanterieopstellingen.
LBAT Leichter Bewegliche Arzttruppe; MB 270-CDI gewondentransportmiddel t.b.v. één patiënt tijdens o.a. Medevac Coy NRF-4
LBB Landelijk Bevoorradings Bedrijf; hiervan maakt bijvoorbeeld het AGB deel uit
Lbb Loopbaanbegeleider
LBE Load-Bearing Equipment. Gordel of vest waar bajonet, patroonhouders, veldfles, zaklamp e.d. vd PGU aanhangen. Opsvest.
LBL Loopbaanlint; projectverband tussen de ministeries van Defensie, Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZ&W) dat moet leiden tot een betere personele instroom en behoud van vulling bij CLAS tegen lagere kosten; door LBL zal o.a. de arbeidsmobiliteit toenemen, het opleidingsverloop worden teruggedrongen en NBOF afnemen; CLAS is hierin zowel behoeftesteller als leerbedrijf
LBO Legerplaats bij Oldebroek; gevestigd in 't Harde.
LCC Land Component Command; Land Component Commander.
LCR Limited Combat Ready; FAC die nog gedeeltelijk in opleiding is en geen missie mag leiden zonder supervisie van een ervaren, current collega
LD Leidraad, afgeleide van doctrine
LD 1 Commandovoering
LD 2 Vuursteun
LD 3 Geniesteun
LD 4 Luchtverdediging
LD 5 Inlichtingen
LD 6 Air Manoeuvre
LD 7A Operationele Materieellogistiek
LD 8 Opleiding en Training
LDO Leider der oefening. Verantwoordelijke autoriteit voor een eenheid op oefening.
Leercirkel Voordoen, terugkijken, vooruitkijken, theorie en zelf doen.
Leerdoel Verbijzondering van een opleidingsdoelstelling waarbij wordt aangegeven wat na afloop van een onderwijsleerproces van de leerling mag worden verwacht. Onderscheiden in vaardigheidsdoelen, kennis- en inzichtdoelen en vormingsdoelen.
LEGAD Legal Advisor; adviseur van de Juridische Afdeling
Leg- en tordeerapparaat Omdat het leggen van prikkelband tot verwondingen kan leiden en daarom niet met de hand mag plaatsvinden. Tevens zorgt het apparaat ervoor dat het band tijdens het leggen wordt getordeerd, wat het werkingseffect vergroot.
Legerkorps Grootte varieert, 40.000 à 60.000. Generiek samengesteld uit divisies, met aanvullende eenheden voor de gevechts(verzorgingssteun) – voorheen Legerkorpstroepen. Nederland werkt met Duitsland samen in 1 (German/Netherlands) Corps (1GNC). Commandant in de regel een luitenant-generaal. Grootteteken: X X X.
Legerluchtwaarnemer Officier-waarnemer van de KL die bij de uitvoering van zijn taak gebruik maakt van een helikopter
Leidinggeven Bewust richting geven aan het gedrag en het inspireren van anderen om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken.
Lerende organisatie Organisatie die het vermogen heeft om zich continue te vernieuwen, vanuit de variëteit aan kennis, ervaring en vaardigheden van individuen (competenties), binnen een cultuur die aanmoedigt om elkaar te bevragen en uitdagen rondom een gedeeld doel of visie
LETS Luchtmacht Elektronische en Technische School, gesitueerd op Groot Heidekamp en Koningsweg Noord, voorheen gevestigd in Schaarsbergen.
Lf Legerformulier
Lf 13651 De 10 geboden militaire veiligheid (A4).
Lf 14417 Geleidebewijs
Lf 14640 IMF; Intern Mutatie Formulier
Lf 15130 Tevredenheidsbetuiging
Lf 15272 Gasverkenningsrapport
Lf 15296 PWO
Lf 15333 VRA
Lf 15399 Rijopdracht. Zie ook IK 55-11.
Lf 15430 SOXMIS meldingen
Lf 16273 Verslag van gehouden telling; wordt periodiek en bij HOTO per bouwsteen opgemaakt, met inbegrip van vermissingen en overbevindingen.
Lf 16452 Berichten van familie/achterban voor militairen tijdens oefening.
Lf 17327 Registratieformulier conditieproefscores
Lf 3775 Herleidingstabel graden-duizendsten
Lf 4004 Registratiekaart
LFD Lokaal Facilitaire Dienst
Lfgd Legerformulier geneeskundige dienst
Lfgd 7653 Gewondenkaart in gebruik bij de Koninklijke Landmacht
Lfgd 7371 Ziekenrapportkaart; bijgenaamd "groene kaart"
Lform Legerformulier
LFX Live Firing Exercise; Live Fire Exercise.
Lgen Luitenant-generaal
Lgo Laatste gedekte opstelling; final rendez-vous
LHA Liquid Hazard Area; onderdeel CCA (GOS); eerste deel
L-Hour Vertrek vd verkenningsparty (Brigade Recce Detachment, pathfinders) ihkv air manoeuvre optreden.
Ll Leerling
LI Lessons Identified
LIB Light Infantry Battalion
Liboza Linkerbovenzak (van de gevechtsjas); hierin behoren milpapo en hepla te zitten
LIC Low-Intensity Conflict
Life-time employment Baan voor het leven; vaste baan. Tegenwoordig in de regel vervangen door life-time employability: vermogen om een leven lang werk te verkrijgen dan wel te behouden. Personeel met een FPS-3 aanstelling kan doorstromen, overigen stromen uit.
Linie Min of meer lineair stelsel van doorgaande,
aaneengeschakelde of anderszins samenhangende verdedigingswerken, in de regel voorzien van hindernissen zoals grachten, inundaties, mijnenvelden, prikkeldraadversperringen en/of tankhindernissen
LION Light Infrared Observation Night Sight.
LIP Lage Intensiteit sPeriode; hierin wordt een eenheid, voor zover mogelijk, ontzien van andere opdrachten; zwpt ligt op als team/peloton leren samenwerken en het cross-trainen van iedereen
Lk Legerkorps
LKBP Legerkorpsberichtenprotocol
Lkol Luitenant-kolonel
LL Lesson Learned. Verbetering die, na validatie, is bevestigd door de implementatie van één of meer corrigerende handelingen naar aanleiding van een lesson identified (definite cfm. ‘The NATO Lessons Learned Handbook’ vh NATO  Joint  Analysis  and  Lessons  Learned  Centre).
LLWS Legerluchtwaarnemersschool; voorheen gevestigd in Schaarsbergen als kleinste opleidingscentrum binnen het Artillerie Opleidingscentrum
LMB 11 Luchtmobiele brigade
LMG Light Machine Gun; lichte mitrailleur
LN Local National; local; iemand die leeft en werkt in een land
LO Laser Operator; duidt doelen aan voor vliegtuigen i.h.k.v. CAS; opvolger van de LTMO. Opgeleid en gecertificeerd om, m.b.v. de Laser Target Designator, doelen aan het CAS vliegtuig aan te duiden en evt. eindgeleiding uit te voeren voor lasergeleide
munitie.
LO Liaisonofficier. Vertegenwoordiger vd commandant in de staf van een andere eenheid of in een civiele organisatie. Beschikt over brede kennis en ervaring én diplomatie; kent en begrijpt het oogmerk van zijn commandant; staat niet onder bevel vd commandant vd ontvangende eenheid of organisatie; wisselt informatie uit tussen staven om de gewenste afstemming en coördinatie tussen eenheden mogelijk te maken.
LO/S Lichamelijke Oefening en Sport
LOA Letter of Offer and Acceptance
LOAC Laws of Armed Conflict
Loadmaster Bemanningslid van een transporthelikopter die het laden en lossen van cargo en het in- en uitstijgen van personeel begeleidt
LOAW Licht Ondersteunend Automatisch Wapen.
LOC Lines of Communications. Route te land, ter zee of door de lucht die een opererende strijdmacht verbindt met een logistieke lijn die personeel en materieel kan in- en uitvoeren. Aanvoerlijnen. Route waarlangs troepen en voorraden worden verplaatst. Voorbeelden: hoofdaanvoerweg (haw) of main supply route (MSR).
LOCC Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum; vh Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
LOCON Lower Control Cell; lagere controle; niveau onder dat van de te oefenen eenheid
LOER Ezelsbruggetje om een rondombeveiliging, in het bijzonder tijdens een gemotoriseerde verplaatsing, consequent hetzelfde uit te voeren: Links, Oneven, Even, Rechts. Personeel van het eerste, derde, vijfde enz. voertuig beveiligt aan de linkerzijde van het voertuig, personeel van het tweede, vierde, zesde enz. voertuig beveiligt aan de rechterzijde.
LOC (L of C) Lines of Communication; routes over land, water of door de lucht die een opererende strijdmacht verbindt met een logistieke lijn die personeel en materieel kan in- en uitvoeren
Log Logistiek
Logbrig Logistieke brigade
LOGCON Logistic Control; bevelsbevoegdheid
Logement Positie die door aanvallende infanterie nabij of in een bres (doorbraak) wordt ingenomen; elke loopgraaf of batterij die op een vestingwerk van een belegerde vesting wordt opgericht, doorgaans door het plaatsen van steenkorven (vgl. hesco’s) die direct worden opgevuld
Logistiek Functie van militair optreden. Combat service support. Omvat de steun met materiële, financiële en personele middelen, die benodigd is om het militair vermogen in stand te houden. Instandhouden van militair vermogen is van belang voor het voortzettingsvermogen van een eenheid.
Logistieke diensten Diensten en goederen die erop gericht zijn de mens-achter-de-militair tijdens inzet voortdurend op een zodanig fysiek en psychisch inzetbaarheidniveau te houden, dat de uitvoering van alle opdrachten binnen de operatie op het gewenste niveau mogelijk blijft. Specifieke goederen (o.a. geld, kantinedienstgoederen en artikelen ter ontspanning) en diensten (o.a. voedselbehandeling, bad- en wasinstallaties, drinkwatervoorziening, afvalopvang en –verwerking).
LOGO Logistieke Ondersteuning Grondgebonden Optreden.
Logops Logistiek-operationeel
Logost Logistieke ondersteuning.
Logsitrep Logistical situation report
LOI Letter of Intent; intentieverklaring
LOK Lichamelijk Onverklaarbare Klachten
LOKKMAR Landelijke Opleidings- en Kenniscentrum vd Koninklijke Marechaussee
LOM Laadoefentoestel mortieren
Lone wolf Geradicaliseerde eenling.
Lopro Loopbaanprognose
LOR Landoorlogreglement
LORAN LOnge RAnge Navigation; voorloper van het Global Positioning System
LOS Line Of Sight; directe zichtverbinding. Zichtverbinding zonder tussenliggende obstructies. Belangrijk ihkv direct vuur (afvuursysteem-doel) en verbindingen (zender-ontvanger).
LOSC Land Operations Support Command; Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL)
LOT Liaison and Observation Team; voorheen Monitoring, Observation, Surveillance and Targeting
LOT Leidraad Opleiding en Training; Leidraad O&T
LOT Life Of Type
LOTUS Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers
LOW Licht ondersteuningswapen Minimi 5.56 mm mitrailleur; M249 SAW. Elke painfgp beschikt standaard over 2 x LOW Minimi.
LP Landing Point; valt onder verantwoording van pel en/of cie
LP10TL LP10 Target Locator. Computergestuurde laserafstandsmeter met een bereik van 20 km en een vergroting van 7 of 12 maal. Geproduceerd door Simrad Optronics.
LPC Landing Point Commander
LPD Landing Platform Dock; amfibisch transportschip vd Koninklijke Marine; schip met zowel vliegdek als dok, bestemd voor het transporteren en aan land zetten van troepen bij amfibische operaties; met beperkte (Hr. Ms. Rotterdam, 1998) of uitgebreide (Hr. Ms. Johan de Witt, 2007) commandofaciliteiten
LPD Landmacht Doctrine Publicatie
LPF Landing Point Finder
Lpl Legerplaats
LPT Landing Point Team; bestaat uit een Landing Point Commander en Rigger/Marshallers; treedt nooit in een vast verband op en wordt dus altijd op ad-hoc basis gevormd.
LRF Laser Range Finder; laserafstandsmeter.
LRP Landmacht Reorganisatie Plan.
LRRP Long Range Reconnaissance Patrol
LS Landing Site; valt onder verantwoording van cie en/of bat.
LSB Logistic Support Base.
LSD Lopende en staande dienst (Vrij van…).
LSO Liaison Officer.
LSP Learning Support Package. Randvoorwaardelijk voor competent gericht onderwijs.
LST Laser Spot Tracker; systeem dat onder een vliegtuig is gemonteerd en de reflectie vd laser moet opsporen.
LSU Logistic Support Unit. Defensiecomplex voor onderhoud en reiniging, dat zich de laatste jaren specialiseerde in het reinigen van voertuigen en materieel dat terugkwam uit Afghanistan. Gevestigd in Eygelshoven (bij Kerkrade) en gesloten per 01-12-2012.
LSV Luchtmobiel Speciaal Voertuig; Light Strike Vehicle.
LSW Light Support Weapon.
Lt Licht
LT Local Time. Lokale tijd.
LTBF Long Term Build-up Forces
LTC Land Training Centre. Volgens Legerplan 1593 (‘Oprichten Land Training Centre en Land Warfare Centre onder gelijktijdige opheffing van OTCOpn’) op te richten in het voorjaar van 2013. Ressorteert onder Staf-OTCO en is gevestigd op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Trainingsdeel van CLAS dat KMS, LO/Sport, OCIO, OTCGN, OTCLOG, OTCMAN, OTCRIJ en tevens MCTC omvat. Biedt trainingscapaciteit aan voor opleiding en training voor de niveaus 4 t/m 6 (cie, bat, brig), inclusief afgeleide taken op het gebied van kennisproductie, simulatie, e-learning,  opleidings- en trainingsondersteuning. Zie ook LWC.
LTD Leergang Topmanagement Defensie.
LTD Laser Target Designator; laserdoelaanwijzer. Door een waarnemer met een onzichtbare infrarood lichtbundel t.b.v. een gevechtsvlieger aanstralen van een doel of geleiden van een lasergestuurde bom/raket op het doel
LTM Laser Target Marker; grondlaser die wordt bediend door de LTMO om doelen aan te duiden voor de vlieger; toestel en laser moeten beiden op dezelfde frequentie zitten
LTMO Laser Target Marker Operator; voorloper van de LO; bedienaar vd LTM
LTV Leiderschapstraining en –vorming
Lua Luchtafweer.
Luchtverdediging Taak is 1) het leveren van gevechtsondersteuning in de vorm van gebieds- of puntverdediging: de verdediging van eenheden of delen ervan, gebieden en objecten die door de tactische commandant als luchtverdedigingsprioriteit zijn aangemerkt, en 2) het afbreuk doen aan het vijandelijk luchtpotentieel vanuit de voor het uitvoeren van de primaire taak ingenomen opstellingen.
Lumbl Luchtmobiel
Lumblbrig Luchtmobiele brigade
Lunabev Luchtnabijbeveiliging
LUP Lying-up position
Lupa Lunchpakket
Lutra Luchtgewondentransport
LUVA Luchtmacht Vrouwenafdeling; vml. onderdeel vd Koninklijke Luchtmacht; opgericht in 1951; opgeheven in 1982
Luverd Luchtverdediging
Luwabo Lucht Waardigheids Borging
LV Logistieke Voorraad
LVB Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig; Fennek
LVC Lead Vehicle Commander; commandant voorste voertuig i.h.k.v. voertuigoperaties
Lvm Levensmiddelen
LWC Land Warfare Centre. Volgens Legerplan 1593 (‘Oprichten Land Training Centre en Land Warfare Centre onder gelijktijdige opheffing van OTCOpn’) op te richten in het voorjaar van 2013. Ressorteert onder Staf-OTCO en is gevestigd op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Denktank van CLAS, die is belast met het aansturen van de kennisproductie voor het landoptreden, de kennisproductie van de landoorlogvoering (land warfare) en de regie- en kennisfunctie voor opleidingskunde, trainingskunde, kwaliteitszorg en Counter-Improvised Explosive Devices (C-IED). Zie ook LTC.
LZ Landing Zone; valt onder verantwoording van bat en/of brig
LZV Landelijk Zorgsysteem Veteranen. www.lzv-groep.nl/.
M Terug naar Boven
M109 Houwitser 155 mm
M113 Amfibisch pantserrupsvoertuig, o.a. in een C&V-uitvoering
M2000 NBC-pak, gemaakt van koolstofbevattend en luchtdoorlatend materiaal, dat sinds 2001 in gebruik is bij de Nederlandse krijgsmacht ter vervanging van de M78- en M82-kleding uit de jaren ‘80
M22 Oefenmunitie die wordt gebruikt voor het optisch en akoestisch nabootsen van een TOW, Dragon en Carl-Gustav TLV. Hierbij moet de nabootser in de Missile Simulator Round (MSR, simulator) worden geplaatst
M577 Amfibisch pantserrupsvoertuig, o.a. als rijdend commando- en vuurleidingcentrum
MA Military Assistance
MA Military Assistant. Militair assistent. Persoonlijke stafofficier die optreedt als adviseur, coach en “advocaat van de duivel” (DA) in de persoonlijke staf vd commandant.
MA Marshalling Area; opstelplaats (bij een POD of POE)
Ma Vrouwelijke ouderejaars cadet op de KMA. Zie ook: deuchter, pa en zeun.
MAC Militair Actie Centrum; coördineert militaire ondersteuning. Zie ook: RMT.
MACE Militair Acute Concussie Evaluatie; onderzoek onder Nederlandse militairen die in Afghanistan in de nabijheid van een explosie (blast) zijn geweest dan wel een harde klap tegen het hoofd hebben gehad en daarbij niet direct herkenbaar gewond zijn geraakt; niet direct herkenbare effecten van explosies kunnen Traumatic Brain Injury (TBI, traumatisch hersenletsel) tot gevolg hebben
MADI (Bureau) Maatschappelijke Dienstverlening
MAG Mitrailleuse à gaz; ook Mitrailleuse d'Appui General; Browning .30-mitrailleur.
Main body Hoofdmacht.
MAINTSITREP Maintenance Situation Report.
Maj Majoor
MALE UAV Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle; soort Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
MAM Military-aged man; man die in staat is om te lopen en een geweer vast te houden???
Man Manoeuvre
Manoeuvre Functie van militair optreden. Richten vh militair vermogen waar slagkracht het meeste effect heeft, o.a. door het vermijden van sterktes en het uitbuiten van zwaktes.
MANPAD Man Portable Air Defence
MAOT Mobile Air Operations Team
MAPEX Map Exercise. Tactische Oefening Op
de Kaart. Zie: TOOK.
MARCH Massive bleeding, Airway, Resuscitation, Circulation, Hypothermia
Marnsbat Mariniersbataljon
Mars et Historia Orgaan vd Nederlandse Vereniging ter Beoefening vd Militaire Historia; platform voor uitdragen en uitwisselen van kennis over de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland en de (voormalige) overzeese gebiedsdelen. Opgericht op 20-08-1966.
MARVA Marine Vrouwenafdeling; vml. onderdeel vd Koninklijke Marine; opgericht in 1944; opgeheven in 1982
MarVer Marechaussee Vereniging
MASCAL Mass Casualty
Mat Materieel
Matlog Materieellogistiek
Matlogco (L) Materieel Logistiek Commando (Land). Organisatie die na de reorganisatie als vierde hersteleenheid van compagniesgrootte onder CLAS valt, naast 11, 13 en 43 Hrstcie. Bestaat uit 300 Matlogcie en de Afdelingen Techniek, Logistiek en Systemen & Analyse. Voortkomend uit LRP 1601 (Reorganisatie materieellogistieke eenheden landmacht). Instandhouder voor zowel CLAS als landgebonden materieel vd andere krijgsmachtdelen.
Matlogpel Materieellogistiek peloton
MAW Militaire Ambtenarenwet; dateert van 19-12-1931
MB Mercedes-Benz; militair terreinvoertuig, foutief vaak "jeep" genoemd
MB Militaire Bijstand
MB Ministeriële Beschikking; besluit van een minister ter invoering en nadere uitwerking van een wet of algemene maatregel van bestuur
MBB Militaire bloedbank
MBE Militaire Basiseisen;
MBITR Multi-Band Intra Team Radio; b.v. AN/PRC 148 die in gebruik is bij SF
MBLA Materieel Beproevingen & Logistiek Advies (Huijbergen)
MBMMR Multi-Band Multi Mission Radio; AN/PRC-117F
MBT Main Battle Tank; zeer manoeuvreerbare gevechtstank met zwaar pantser en hoog niveau van vuurkracht
MBV Militaire Basis Vaardigheden. Minimumeisen die van toepassing zijn op elke militair, ongeacht rang/stand of Defensieonderdeel, zoals vastgesteld in CDS-aanwijzing A-700.
MBW Militair Basis Wegennet; wegenstelsel dat is samengesteld uit de in vredestijd beschikbare verkeersinfrastructuur; aanduiding van wegen als MBW legt eerst dan beperkingen op aan de civiele weggebruiker als de staat van beleg of oorlog is afgekondigd en het militair gezag militaire gezagsverordeningen heeft afgekondigd.
MC Magazijnencomplex; mobilisatiecomplex
MC Militair Comité; Military Committee; hoogste militaire autoriteit van de NAVO, bestaande uit de militaire vertegenwoordigers van alle lidstaten (m.u.v. IJsland); voorziet de besluitvormende civiele lichamen van de NAVO (NAR, Defence Planning Committee en Nuclear Planning Group) van advies over militaire aangelegenheden; vergaderingen in de regel op donderdag; vergadert daarnaast regelmatig op het niveau van de chefs van staven van de lidstaten
MCAM Militaire Commissie voor Automobiel-
& Motorwedstrijden
MCC Movement Coordination Centre (Utrecht)
MCCC Mobiel CIS Control Centre; vooruitgeschoven post die de ogen en de oren vh CISCC kan zijn; garandeert 24/7 SA tijdens een operatie.
MCCD Mobile Counter Concentration Defence; NAVO-concept
MCCE Movement Coordination Centre Europe; coördinatiecentrum voor het strategisch lucht- en zeevervoer; gevestigd op de Vliegbasis Eindhoven
MCGS Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen.
MCOO Modified Combined Obstacle Overlay; in ISIS. Inlichtingenvoorbereiding vh gevechtsveld. Geeft o.a. remmende en stoppende hindernissen aan, geografische terreinkenmerken en militaire doelen.
MCP Mobile Check Point
MCTC Mobile Combat Training Centre (Saab Training Systems; Amersfoort); systeem bestaande uit een laser op ieders wapen en een vest met detectiesensoren op iedere militair, dat aangeeft wanneer iemand een treffer maakt dan wel zelf wordt getroffen; gefabriceerd door SAAB Training Systems in Huskvarna, Zweden
MCW Mechanisch Centrale Werkplaats (Leusden)
MD Management Development.
MDECOA Most dangerous enemy course of action; meest gevaarlijke vijandelijke wijze van optreden
MDI Mobiele Drinkwater Installatie
MDMP Military Decision-Making Process; format dat wordt gebruikt tijdens de gezamenlijke planningsfase vd missie (isolatie); hierin krijgt iedereen een specifieke taak toebedeeld om de opdracht te analyseren
MDTN Militaire Dienst Telefoon Netwerk.
MDV Middelbare Defensie Vorming; 13 weken durende carrièrecursus voor officieren (kapiteins en majoors); leerdoel is het functioneren in middelbare beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende functies; nadruk ligt op bedrijfs- en bestuurswetenschappen, internationale veiligheidstudies, managementvaardigheden, militair operationele wetenschappen, militair recht en militaire ethiek
MEA Marine Etablissement Amsterdam. Gelegen aan de Kattenburgerstraat in Amsterdam.
Mech Gemechaniseerd
Mechbrig Gemechaniseerde brigade; 13X (Oirschot) en 43X (Havelte).
Med Medisch
MEDASSESSREP Medical Assessment Report
MEDCAP Medical Civil Action Project; Medical Civil Affairs Program; Medical Civil Affairs Patrol; patrouille die medische bijstand biedt aan de lokale bevolking, vooral wanneer die dat op een andere manier niet kan krijgen
MEDCAP Medical Civil Affairs Programme; vergelijk met VETCAP
Medcaps Medical Capacity
MEDCEL Medische planningscel
MEDEVAC Medical Evacuation
MEDEXCON Medical Exercise Control; controle vd geneeskundige inbreng tijdens oefening. Omvat o.a.  het inbrengen van oefengewonden (CIP), het inbrengen van role-play (White Cell) en het schminken van oefengewonden en role-play.
Medic Gewondenhelper binnen een team van militairen, m.n. bij Special Forces
MEDINCREP Medical Incident Report
MEDINTEL Medical Intelligence
MEDPUP Medical Pick-Up Point
MEDSITREP Medical Situation Report.
MEL Main Event List
MEL/MIL Combinatie van MEL en MIL
Melden van voorvallen Meldingsformulier Dfe 311.
MENTEX Mental Exercise; mental training
MEO Materieel Evaluatie Orgaan
Merking Informatiebeveiligingsrubricering; gehanteerd worden o.a. commercieel vertrouwelijk, intern beraad, intern gebruik Defensie, medisch geheim, NLD Eyes Only en personeelsvertrouwelijk
MERT Medical Emergency Response Team.
METHANE My callsign, Exact location of incident, Type of incident, Hazards at the scene, Access to the scene, Number of casualties, Emergencies on scene
METL Missie Essentiële Taken Lijst; Mission Essential Task List; missiegerelateerd programma voor opleiding en training; komt voort uit GETL en specifieke (taken voor een) missie; zie ook GETL
METT-CC Mission, Enemy, Terrain, Troops, Time Available and Civil Considerations.
MFO Multinational Forces and Observers (Sinaï); Nederland nam hieraan deel van 6-3-1982 tot 1-5-1995; hierbij viel één Nederlands slachtoffer te betreuren: wachtmeester der eerste klasse Jacob Westendorp (8-12-1994) vd KMar tgv een auto-ongeval
MFSC Multi-functionele smartcard; Defensiepas
MG Materiële gereedheid. Mate waarin het materieel bij een (niet-)organieke eenheid beschikbaar en geschikt is voor de taak van die eenheid.
MG Machine Gun; machinegeweer
MG Militair Gezag
MGFB Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf
MGGZ Militaire geestelijke gezondheidszorg
MGI Missiegerichte instructie; MGO; Mission Oriented Instruction
MGLC Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (Heerenveen)
Mgm Multifunctioneel Gevechts Mes
MGO Militair Geneeskundig Onderzoek
MGO Missiegerichte opleiding; MGI; opleiding/instructie waarin de militair wordt opgeleid voor de periodes voor, tijdens en na de uitzending om zelfstandig of m.b.v. een buddy de voor een uitzending specifieke situaties het hoofd te kunnen bieden
MGRS Military Grid Reference System. Zie ook: GR.
Mgv Multifunctioneel Gevechts Vest; ops-vest
MHAM Militair Hospitaal Dr. Anton Matthijsen; naamgeving van het Utrechtse militair hospitaal van 24 maart 1964 tot 30 augustus 1991; naamgever is als legerarts uitvinder van het (kalk)gipsverband (1852), waarvoor hij internationale erkenning kreeg; voorloper CMH
MHNE Militaire humanitaire noodhulpeenheid
MI Materieel Instructie.
MIA Missing in action
MIB Medium Inflatable Boat
MIC Military Intelligence Committee; hoogste besluitvormend orgaan op inlichtingengebied vd NAVO dat tweemaal per jaar bijeenkomt
MIDOB Materieel Identificatie Database Open Bron
MIDQT Materiel Inventory Diagnostic Quartermaster Team; vooruitgeschoven post van de RDTF naar Uruzgan; inventariseert in april, mei en juni 2010 al het aanwezige kenmerkdragend materieel, incl. de inhoud van alle containers, op de (patrol)bases in Chora, Deh Rawod en Tarin Kowt
MIL Main Incident List
MILAD Militair Adviseur
Milan Missile d'infanterie léger antichar. Missile Infantry Light Anti-Tank. Franse, draadgeleide antitankraket, met een bereik van 400 tot 1.950 meter.
MILATCC Military Air Traffic Control Centre (Nieuw Milligen)
MILES Multiple Integrated Laser Engagement System.
Militair cultureel erfgoed Het roerend cultureel erfgoed van de Nederlandse krijgsmacht, behorend tot de categorieën A, B of C – volgens de selectiecriteria van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Uit de beleidsnota ‘Kiezen voor kwaliteit: beleidsnota over de toegankelijkheid en het behoud van het museale erfgoed’, d.d. 21 december 1990.
Militaire Spectator Vakblad vd Nederlandse officieren van alle krijgsmachtdelen, uitgegeven sinds 1832. Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschappen (KVBK). Maandelijkse oplage (2012) 13.000 exemplaren.
Milpapo Militair paspoort
Milsatcom Military Satellite Communications; Militaire satelliet communicatie.
MILVA Militaire Vrouwenafdeling; vml. onderdeel vd Koninklijke Landmacht; opgericht op 25-04-1944 als (Vrijwillig) Vrouwen Hulpkorps; opgeheven in 1982
MIMMS Major Incident Medical Management and Support.
MINDEF Minister van Defensie; Ministerie van Defensie.
MINURCAT United Nations Mission in Central African Republic and Chad; VN-missie waaraan het Korps Mariniers heeft deelgenomen, met als locatie Goz Beida in het zuidoosten van Tsjaad
MINURSO United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. In Westelijke Sahara sinds 1991.
MINUSTAH United Nations Stabilization Mission in Haiti. In Haiti sinds 2004.
MIO Materieel Inspectie Orgaan; voorloper vh MEO
MIP Militair Invaliditeitspensioen; pensioen dat ter compensatie wordt uitgekeerd aan oud-militairen die tijdens hun dienstverband invalide zijn geworden en wier invaliditeit verband houdt met de uitoefening van hun werkzaamheden als militair.
MIPSS Military Peacetime Security System; hierop zijn belangrijke objecten met elektronische detectie
en toegangsbeheersingsapparatuur aangesloten.
MIR Materieel Inzetbaarheid Rapportage.
MIRC Chatbox-systeem zoals dat o.a. wordt gehanteerd door MEDCEL/RC-SOUTH (ISAF Stage III)
Misl Misleiding
Missie Context vd opdracht aan de eenheid met daarin vermeld de te verwezenlijken doelstelling, oogmerk, randvoorwaarden en beperkingen. Zie ook opdracht.
MIST Mechanism of injury, Injury of illness sustained, Symptoms and vital science, Treatment given
Mitr Mitrailleur
MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst
MIX Frequentiemodus FM900; combinatie van F-HOP en FCS; wordt vaak gebruikt
MJD Militair Juridische Dienst.
MKM Monitor Kwaliteit Materieelbeheer. In opdracht vd Algemene Rekenkamer in 2011 in gang gezet. Met de monitor krijgt Defensie meer inzicht in de kwaliteit van het feitelijk gevoerde materieelbeheer. Hiermee kunnen tekortkomingen eerder worden gesignaleerd en gecorrigeerd, waardoor onvolkomenheden opgelost en toekomstige onvolkomenheden voorkomen kunnen worden. Ook wordt de betrokkenheid vd lijnorganisatie hierbij bevorderd en kan de lijnorganisatie tijdig reageren op een evt. teruggang. Aandacht vd monitor is m.n. gericht op gevoelig materieel – kleinkaliberwapens (C5), munitie (C7) en cryptoapparatuur (C11) – maar ook op niet-gevoelig materieel (C3).
MKSO Ministeriële Kerngroep Speciale Operaties; bestaat uit minister-president, vice-minister-president, Minister van Buitenlandse Zaken en Minister van Defensie; neemt besluiten over bijzondere militaire operaties die worden gekenmerkt door politiek-militaire risico’s en een noodzaak tot geheimhouding, zoals evacuaties van landgenoten; samenstelling vd kerngroep wordt aan het begin vd kabinetsperiode bepaald; in principe participeert elke coalitiepartij
ML Mountain Leader; lid van het Mountain Leader-verkenningspeloton van het Korps Mariniers; specialist in optreden in bergachtig terrein
MLC Military Load Classification
MLECOA Most likely enemy course of action; meest waarschijnlijke vijandelijke wijze van optreden
MLM Militair Logistiek Magazine; periodiek vd Vereniging van Officieren Logistieke Diensten (VOLD)
MLRS Multiple Launched Rocket System; elke raket bevat 644 stuks M77 submunitie
MLSI Medewerker Local Support & Installation
MLU Mid-Life Upgrade
MLV Militair Lichamelijke Vaardigheid(sproef)
MMI Military Medical Intelligence
MMO MDV Module Operatiën
MMR Minimum Military Requirements; minimale militaire vereisten; deze zijn gedefinieerd in de CJSOR
MINB Multi-nationale brigade
MND(C) Multi National Division (Central); snelle reactiemacht van de NAVO; telde 4 brigades, waaronder 11 LMB, met in totaal 20.000 militairen; HQ in Rheindalen (Duitsland)
MOAB Massive Ordnance Air Blast; krachtige conventionele bom; "Mother Of All Bombs"
MOAI Meldpunt ongewenst gedrag en andere integriteitsschendingen. Meldpunt vh COID. Bereikbaar via 0800-2255733, 0031-70-4143300 of coid@mindef.nl
MOB Main Operating Base
Mob Mobilisatie, mobilisabel, mobiliseren
Mobiliteit Één van de hoofdtaakstellingen van de genie; bestaat onder andere uit brugslag, opengestelde wegen, doorwaadbare plaatsen, tunnels e.d.
Mobility Kill Volgens het MCTC van de O/T van de GTS: verder verplaatsen met het voertuig is niet meer mogelijk; het voertuig moet worden geborgen; het personeel trekt zich terug
MOD Manoefendagen; prestatiegegeven (output) van het Ministerie van Defensie (evenals vaardagen en vlieguren) benodigd om de gewenste operationele gereedheid te leveren; afname van het aantal manoefendagen uit zich in verminderde deelname aan oefeningen en een afname van de graad van geoefendheid
MOD Ministry of Defence; Brits Ministerie van Defensie.
Modeldecoraties Militaire opmaak van decoraties, tenzij het een Grootkruis, Grootofficier of Commandeur betreft, waarbij de (orde)kruizen en (ere)medailles niet aan het eigen lint hangen maar op een lint zijn bevestigd. De modeldecoraties worden, evenals de batons, gedragen boven de linkerborstzak.
Moed De militair gaat, in het uiterste geval met gevaar voor eigen leven, risico’s aan om doelgericht uitvoering te geven aan de militaire opdracht.
MOG Mallen Onveilig Gebied; omschreven in VS 9-842
MOGOS Mobiel Operationeel Geneeskundig Operatiekamer Systeem
MOLT Military Observation and Liaison Team
Momentum Letterlijk: “bewegingskracht” (Latijn). Ontleend aan de fysica (massa maal snelheid). Product van snelheid (tempo) en stootkracht (aanvalskracht). Vrij gedefinieerd: voorwaartse beweging van een opmars of aanval, die geldt als het beslissende moment van het aanvallend gevecht. In de context van vredesoperaties: product van snelheid en initiatief, waardoor het tempo vd gebeurtenissen zó is dat de ontwikkelingen (bijna) niet meer te stuiten of omkeerbaar zijn.
Monkey-run Op handen en knieën voortbewegen
MONUC Mission de l’Organisation des Nations Unies en Republique Democratique du Congo
MONUSCO United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. In de Democratische Republiek Congo sinds 2010.
MOOE Materiaal Overleg Operationele Eenheden (i.h.k.v. Parate KL 2007)
MOOSEMUSS Maneuver, Objective, Offensive, Surprise, Economy of force, Mass, Unity of command, Simplicity en Security
MOP Mobile Observation Point
MOPP Mission Oriented Protective Posture; CBRN-kleding
MOR Maskeroefenruimte
MOR Mortieropsporingsradar
Morbt Mortieropsporingsradarbatterij
Morsim Mortiersimulator.
MOST Monitoring, Observation, Surveillance and Targeting; sinds 2004 LOT
Most dangerous Meest gevaarlijk. Zie ook: MDECOA.
Most likely Meest waarschijnlijk. Zie ook: MLECOA.
Mot Gemotoriseerd.
Mot optr Gemotoriseerd optreden (met Mercedes Benz softtop).
MOTS Military Off The Shelf; van de plank kopen van militaire producten; zie ook COTS en FTP
MOU Memorandum of Understanding
MOUT Military Operations in Urbanized Terrain; OVG
MOVCON Movement Control; militaire verkeersleiding; (route)planning, uitvoering en controle van strategische en tactische verplaatsingen van personeel en materieel over alle aanvoerlijnen
MOW Middelbaar ondersteuningswapen MAG 7.62 mm mitrailleur.
MP Machinepistool
MP Military Police; militaire politie
MPC Midterm Planning Conference. In het kader van de planningstijdbalk voor oefeningen de middelste planningsbespreking voor de deelnemende (onder)commandanten voor een oefening. Vindt normaliter 3 maanden voor aanvang oefening plaats, idealiter E-90. Zie ook FPC en IPC.
MPC Militaire Postcode
MPC Militair Penitentiair Centrum; tot 1999 in Nieuwersluis, daarna in Stroe (Majoor Mulderkazerne)
MPO Militaire Post Organisatie
MPPV Multi Purpose Protected Vehicle
Mr Mortier
MRAT Medium Range Anti-Tank(weapon); bijvoorbeeld de Gill, inzetbaar tot 2.000 meter
MRAV GTK; pantserwielvoertuig
MRC Militair Revalidatie Centrum (Doorn)
MRE Meal Ready to Eat; Amerikaans gevechtsrantsoen; "Meal Rejected by Ethiopians"
MROE Medical Rules of Eligibility; toepassingsregels die voor militaire en gemilitariseerde zorgverleners bepalen of – en zo ja: onder welke voorwaarden – een persoon in aanmerking komt voor militair-geneeskundige zorg; hierbij is het o.a. van belang dat voldoende capaciteit is gegarandeerd voor de behandeling van eigen troepen; wanneer bepaalde kritieke capaciteit (IC-bed, MEDEVAC-heli) in het geding komt, kan op grond van een beslissingsmatrix de (nood)hulp tijdelijk worden stopgezet; één vd meest ingrijpende besluiten die is voorbehouden aan de commandant van de geneeskundige inrichting; ingevoerd binnen de NAVO-missie ISAF in Afghanistan, om te beschrijven in hoeverre militair geneeskundige systemen verantwoordelijk zijn voor de behandeling van patiënten anders dan militairen van de coalitiegroepen; hierop promoveerde op 18-12-2009 cadet-vaandrig Bernice den Bak
MRRS Mobile Radio Relay System; straalzendersysteem MH500; opvolger vd FM200; vier versies, t.w. Army I (1 GNC), Army II (101 CISBat), Army III (101 CISBat) en Airforce (Tactische Helikopter Groep)
MRX Mission Readiness Exercise
MS Militaire Steunverlening
MSF Médecins Sans Frontières; Artsen zonder Grenzen
MSFA Missie, Systeem, Functie Analyse. Proces waarin eenheden worden samengesteld in functionele systemen (niveau II of hoger).
MSG Mortierstellinggebied; door de hogere commandant afgebakend terreindeel waarin een mortierpeloton vrij zijn hoofd- en reservestellingen kan kiezen
Msg Message
Msg Ack Message Acknowledged; "bericht begrepen"
MSK Mobiele satellietkeuken
MSLI Missie Specifieke Logistieke Instructie.
MSR Main Supply Route; hoofdaanvoerroute; hoofdaanvoerweg (haw); logistieke hoofdader.
MSVSN Mobiel Straalverbindingsstation
MT Mentale training
MTA Military Technical Agreement. Technische overeenkomst tussen het interveniërende land en het gastland. Hierin staat b.v. dat buitenlandse militairen immuniteit genieten vd rechtsgang in het gastland. Zie ook: SOFA.
MTADS Modernised Target Acquisition and Designation Sight
MTF Medical Task Force
MTF Medical Treatment Facility; geneeskundige inrichting; role 1, 2B (basic), 2LM (light manoeuvrable), 2E (2 enhanced) of 3
MTV Mobiel Toezicht Veiligheid; één vd taken vd KMar; controletaak op binnenkomende vluchten vanuit Schengenlanden op Schiphol en de vijf regionale vliegvelden (Eelde, Eindhoven, Enschede, Maastricht en Rotterdam), binnen de landsgrenzen van Nederland. Voorheen: Mobiel Toezicht Vreemdelingen.
MULAN Meer Uitgebreid Local Area Network; Mijn Uniforme Logische Aansluiting op het Net
Multi-Role Brigade Nieuw geformeerde brigade (in 2020) volgens de Strategic Defence and Security Review ('Securing Britain in an Age of Uncertainty') vh MOD eind 2010; telt ± 6.500 man, heeft vele mogelijkheden en kan opereren in vele scenario's
Mun Munitie
Munbdf Munitiebedrijf.
MUNIS Munitie Informatie Systeem; online geautomatiseerd systeem voor de logistieke informatievoorziening over voorraden klasse V-goederen; registereert opslag en verplaatsing klasse V
MUNOS Multiple Use Night Observation and Aiming Sight; soort helderheidsversterker
MvB Mate van beheersing. Geeft aan in hoeverre en onder welke omstandigheden de taakuitvoering moet worden beheerst. Verdeeld in procedureel (niveau 1, “kruipen”), beoefend (niveau 2, “lopen”) en getraind (niveau 3, “rennen”).
MVK Militaire Vijfkamp
MVK Mobiele veldkeuken
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
MVP Mobiel Verkoop Punt; ca(ntine)di(enst)wagen
MVP Mobiliteits- en Voortzettingspakket; SMP
MVS Materieel Verwervings Systeem
Mvht Meeneemvorkheftruck; i.c. Kooi-Aap
MWO Militaire Willems-Orde; hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor moed, beleid en trouw
MX-991/U Zaklamp
MZT Medisch Zorgteam; geïntegreerde zorgmodel van de militaire gezondheidszorg per 25 februari 2010 van eerstelijns AMA’s en huisartsen van het Gzhc en de bedrijfsgeneeskundige artsen van de Arbodienst KL; vanaf deze datum worden alle gegevens voor zowel behandeling als verzuimbegeleiding, re-integratie en advisering in één dossier vastgelegd.
MZV Militaire Zelfverdediging
n Terug naar Boven
NA5CRO Non-article 5 crisis response operation; non-artikel 5-operatie. Zie ook: CRO.
Nabijbev Nabijbeveiliging.
NAC North Atlantic Council.
NAEW NATO Early Warning.
NAFIN Netherlands Armed Forces Integrated Network; netwerk van glasvezelverbindingen dat is aangelegd door Defensie.
NAI Named Area of Interest. Geografisch gebied waar informatie kan worden verzameld die aan een specifieke informatievereiste beantwoord; NAI worden in de regel gekozen om aanwijzingen vast te stellen van ECOA. Tactisch belangrijk gebied. De meest logische gebieden of punten langs een LOC (haw, MSR) waarlangs verkeersstromen zich zouden kunnen bewegen en het vermoeden bestaat dat hierover vijandelijke strijdkrachten naderen of verplaatsen. NAI worden in de regel gekozen om aanwijzingen vast te stellen van ECOA. Voorbeelden zijn oude grensovergangen, handelsposten, kruispunten van wegen en paden (verhard/onverhard), oorden, rustplaatsen en tentenkampen van nomaden. Zie ook TAI.
NAMSA NATO Maintenance and Supply Agency; NAVO-agentschap voor onderhoud en bevoorrading; contracteert bedrijven voor het leveren van diensten en producten in operatiegebieden
NAPO NATO (Army) Post Office
NAR Noord-Atlantische Raad; North Atlantic Council (NAC); hoogste orgaan van de NAVO, bestaande uit de permanente vertegenwoordigers van alle lidstaten; komt tenminste éénmaal per week bijeen, op woensdag.
NASAG Netherlands Armed Forces Support Agency Germany; National Support Agency Germany.
NASG NSA Abbreviation Staff Group (vd NAVO). Draagt zorg voor de standaardisering van afkorting binnen de NAVO, zoals die o.a. zijn gepubliceerd in de AAP-15 (NATO Glossary of abbreviations used in NATO documents and publications).
NATD Netherlands Apache Traíning Detachment; gelegerd op Fort Hood, Texas, VS
NATINADS NATO Integrated Air Defense System. Integratie vd mogelijkheden van alle luchtverdedigingssystemen vd NAVO-lidstaten. Naamverandering in NATO Air and Missile Defence System (NATINAMDS) aanstaande.
NATO North Atlantic Treaty Organization; NAVO
NATO-pallet Pallet met grondmaten 100 x 120 cm
NatOps Nationale Operaties.
NATRES Nationale Reserve
NAVO Noordatlantische verdragsorganisatie; opgericht 4 april 1949, HQ in Brussel (België)
NAW Naam, adres, woonplaats
Nbb Nabijheidsbuis.
NBC Nucleair, Biologisch, Chemisch
NBC-beschermingsgraad NIHIL NBC-beschermingsgraad met een politieke lading.
NBOF Niet Beschikbaarheid Op Functie; personeel dat door opleidingen of anderszins, bijvoorbeeld ziekte, niet op de organieke functie werkzaam is; hierdoor vallen er gaten bij de operationele eenheden.
NC Naam- en Codelijst
NCIRC NATO Computer Incident Response Capability.
NCO Non-commissioned officer; onderofficier
NCP Nucleus commandopost. Step-up. Kern-CP.
NCRS NATO Crisis Response System. Universeel systeem dat het NAVO crisisbeheersingsproces ondersteunt, met als doel de vereiste gereedheid en ondersteuning te bieden voor crisis- en conflictpreventie en voor
crisisbeheersing in het gehele spectrum van artikel-5- en niet-artikel-5-operaties.
NCS Net Control Station; Netcontrolestation
NCTB Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding
NCW Network Centric Warfare; naadloze koppeling van alle sensor-, informatie-, command en control- en wapensystemen van alle krijgsmachtdelen; hierdoor is er volledig (near) real-time inzicht in eigen troepen, eigen mogelijkheden, vijandposities, bedreigingen e.d.
NDC NATO Defense College. Eerste cursus startte op 19-11-1951. Aanvankelijk gevestigd in Parijs, sinds 1966 in Rome. Valt direct onner het Militair Comité, heeft een diplomatieke status. Commandant is gelijkgesteld aan ambassadeur, aan NDC verbonden officieren in de rang van kolonel en hoger en daaraan gelijkgestelde burgers hebben een diplomatenpas.
NDD Nederlandse Defensie Doctrine.
NDMC Nationale Datalink Management Cel.
NDOC Netherlands Defence Orientation Course; opleiding aan het Instituut Defensie Leergangen; heeft tot doel het overbrengen van kennis over en inzicht in de taakstelling en het optreden van de Nederlandse krijgsmacht.
NDPP NATO Defence Planning Process.
NDVN Nederlands Detachement Verenigde Naties
Near real time Met vertraging van seconden of minuten na het moment; enige tijd na het ogenblik; zie ook REAL TIME
NEAT North European Aerospace Test range; 24.000 km² grote testsite in het noorden van Zweden, waar oefeningen en testen worden gedaan met drones, gevechtsvliegtuigen, helikopters en raketten (first flights en beproevingen); grootste testsite van Europa; in 2009 organiseerde de NATO Response Force hier een grootschalige oefening
NEC Network Enabled Capabilities. Vermogen om grotere militaire effecten te bereiken door beter gebruik te maken van informatiesystemen, met als doel de juiste informatie te verkrijgen, op de juiste plaats, op de juiste tijd, voor een efficiënt gebruik van de schaarse middelen.
NEFIS Netherlands Forces Intelligence Service
NEO Non-combatant Evacuation Operation
NET Not Earlier Than; ten vroegste; op zijn vroegst; niet vroeger dan. Tijdstip waarvóór activiteiten niet mogen plaatsvinden.
NEUS Nauwkeurige Elektrodetector Uitstromende Strijdgassen
Neutraliseren De wil ontnemen (mentale component); verontzijdigen; vernietigen.
NFI No further information; geen verdere informatie; zie ook NFTR en NSTR
NFL No Fire Line. Veiligheidslijn (vln). Vuursteuncoördinatiemaatregel (die in de voorbereidingsfase voor het gehele gevecht wordt gepland en tijdens de uitvoering waar nodig wordt geactiveerd en zo nodig bijgesteld en/of vernieuwd); lijn waarvan aan de eigen zijde alleen indirect vuur mag worden uitgebracht met toestemming van de commandant die de lijn heeft vastgesteld; volgens STANAG 2934 (Artillery Procedures).
NFO Normal Framework Operations
NFTR Nothing further to report; verder niets te rapporteren/melden; zie ook NFI en NSTR
NGO Non-Governmental Organisation; non-gouvernementele organisatie
NHVT Noodhulpverkenningsteam; Disaster Assistance Response Team
NIC National Intelligence Cell
NIDV Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.
NIMH Nederlands Instituut voor Militaire Historie, gevestigd in Den Haag. Gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. In dit centrum zijn per 5 september 2005 de historische diensten van de krijgsmachtdelen opgegaan.
Niveau 1 Optreden van de enkele man (individuele militair).
Niveau 2 Optreden van de groep/module.
Niveau 3 Optreden van het peloton.
Niveau 4 Optreden van de compagnie.
Niveau 5 Optreden van het bataljon
Niveau 6 Optreden van de brigade.
NLD Nederland
NLDA Nederlandse Defensie Academie
NL EYES ONLY Informatie die alleen voor Nederland bestemd is
NLR National Liaison Representative bij HQ Supreme Allied Commander for Transformation (SACT) in Norfolk, Virginia, VS
NLT Not Later Than; ten laatste; op zijn laatst; niet later dan. Tijdstip waarvoor activiteiten gereed moeten zijn.
NLW Non-Lethal Weapons; niet-lethale wapens
NMK speedmars Wedstrijd speedmars (snelmars) over een afstand van 5 km, gehouden op de KMA, waarbij teams bestaande uit acht personen met 7 Diemaco’s en 1 MAG
NMR National Military Representative bij HQ Supreme Allied Commander for Operations (SACO) in Mons (België)
NMRH NATO Military Relief Hospital; voluit 1 (NLD) NATO Military Relief Hospital geheten; ontplooid in de Pakistaanse stad Bagh tussen 9-11-2005 en 10-1-2006
NONEX non-exercise; niet-oefenend
Non-kinetisch Non-kinetische actie is zonder gebruikmaking van geweld. Handelwijzen om denkproces en ideeëngoed van de vijand te beïnvloeden, zoals belonen, diplomatie, machtsvertoon (show of force) en wederopbouw. Zie ook: kinetisch.
Non-permissive Tijdelijk en plaatselijk bepaalde mate van veiligheid. Begrip komt uit de Three Block Warfare, in de praktijk doorgaans gelijktijdig voor met permissive en semi-permissive. Hostile. Vijandelijk.
NORDEFCO Nordic Defence Co-operation; samenwerkingsverband vd Nordische (Noord-Europese) landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden; opgericht op 04-11-2009 met het tekenen van een MOU
NORTHAG Northern Army Group
NOV Nederlandse Officieren Vereniging; uitgever van het blad Carré
NRF NATO Response Force
NSA NATO Standardization Agency. NAVO-agentschap dat de standaardisatie coördineert, o.a. in begrippen, afkortingen en STANAGs.
NSA NATO Small Arms; kleinkaliberwapens met kaliber conform NAVO.
NSC National Support Command.
NSC Nationaal Search Centrum (Reek).
NSE National Support Element; nationaal verzorgingselement
NSFS Naval Surface Fire Support; vuursteun van oppervlakteschepen van zeestrijdkrachten
NSHQ NATO Special Operations Headquarters; website mbt landen, cursussen, oefeningen en faciliteiten van Special Forces-eenheden binnen de NAVO
NSK Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht
NSN NATO Stock Number
NSO Nationale SIGINT Organisatie; Nationale Signaalinterceptie Organisatie; dienst die o.a. gegevens onderschept uit draadloze telecommunicatie en expeditionaire capaciteiten voor het fysiek ondersteunen van o.a. crisisbeheersingsoperaties in stand houdt
NSS National Security Strategy; Amerikaanse grand strategy; veiligheidsbeleid dat politieke, diplomatieke, economische, sociaal-culturele, humanitaire en militaire activiteiten omvat
NSTR Nothing significant to report; niets van betekenis te rapporteren/melden; zie ook NFI en NFTR
NSWAN NATO Secure Wide Area Network
NTE Notice To Employ. Inzettermijn. Tijd gegeven aan een eenheid om gereed te zijn voor employment (inzet), met inbegrip vd tactische verplaatsing. Zie ook: NTM.
NTM Notice To Move. Tijd gegeven aan een inzetgerede eenheid om gereed te zijn voor strategische verplaatsing; reactietijd tot de aanvang vd uitvoering vd opdracht. Zie ook: NTE.
NTM-A NATO Training Mission Afghanistan
NTM-I NATO Training Mission Iraq
NTMS NATO Terminology Management System.
NTR Nothing To Report
Numerus fixus Saneringsmethode die bepaalt hoeveel functies er in een bepaalde rang mogen zijn
NVG Night Vision Goggles; HV-bril voor vlieger; visueel hulpmiddel om bij nacht te kunnen opereren en het mogelijk maakt om met infrarood aangestraalde objecten te identificeren
O Terug naar Boven
O-194 Armament cleaning oil; wapenolie; NSN 9150-12-129-8109
O/N Oud tegen nieuw; niet-organieke procedure voor het ruilen van een verouderd tegen een nieuw, gelijkwaardig artikel op IMF
O=P=F Organisatieomvang = Personele omvang indien volledig gevuld = Voldoende budget om die vulling mogelijk te maken. Uitgangspunt vd CDS.
O&I Operaties & Inlichtingen
O&O Ontwikkeling & Ontspanning
O&O Opname & Ontslag (module role 3)
O&T Opleiden & Trainen; Opleiding & Training
O/T Observer/Trainer
OA Operatie Analyse.
OA Ongeoorloofd afwezig; AWOL
OAD Operationele Aanpassingen Diemaco; modificatie van Diemaco naar Colt met als doel de Diemaco beter bruikbaar te maken voor het optreden vd gevechtseenheden. Hiertoe krijgen de wapens een aantal universele en functiegebonden aanpassingen, waardoor de wapens sneller, flexibeler en effectiever kunnen worden ingezet.
OAE Organisatie van Afrikaanse Eenheid; alle Afrikaanse staten m.u.v. Zuid-Afrika; African Union (AU); Union Africaine (UA)
OATDOEM Oriëntatie opdracht; Analyse Opdracht; Terrein & weer; Dreiging & Vijandanalyse; Overige (f)actoren; Eigen middelen; Mogelijkheden
Ob Onder bevel.
OB Order of Battle. Slagorde.
OBA Operationele Behoefte Aanvraag.
OBD (Onder)officier van bataljonsdienst. Onderdeelsdienst. Zie ook OCD en ORD.
Obj Object.
Objective Doelstelling, in de regel militair geformuleerd. Zie ook: desired end-state, effect en end-state.
OBM Overige Bedrijfsvoerings Middelen.
Obom Officier belast met optrekken mist.
OBP Operationeel besluitvormingsproces
OBT Optreden in Bergachtig Terrein
OBUA Operations in Built Up Areas
OC Opleidingscentrum
OCD (Onder)officier van compagniesdienst. Onderdeelsdienst. Zie ook OBD en ORD.
OCD Obstacle Clearing Detachment; EOD- of genie-eenheid toegevoegd aan konvooi
OCDML Opleidingscentrum Didactiek en Militair Leiderschap (Grave en Breda); tegenwoordig School voor Leidinggeven en Opleidingskunde (Budel)
OCIO Opleidingscentrum Initiële Opleidingen; sinds 1 januari 1999; telt schoolbataljons in Assen (AMO), Oirschot (AMO) en Schaarsbergen (AMOL); verzorgt de basistraining van toekomstige soldaten en korporaals
OCKMAR Opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee.
OCOKA Observation & Fields of Fire (waarnemingsmogelijkheden en schootsvelden), Cover & Concealment (vuur- en zichtdekking), Obstacles (hindernissen), Key or Decisive Terrain (belangrijke en essentiële gebieden), Avenues of Approach (naderingsmogelijkheden); zie ook IPB
OCOSD Opleidingscentrum voor Officieren van Speciale Diensten; destijds gevestigd in Breda
OCV Ondercommandantenvergadering; b.v. BC met CC’n; commander's update
OD Operationele Debriefing
ODB Onderhoudsdiagnose en Berging; SMOD.
Odl Onderdeel
OEF Operation Enduring Freedom
OEF TS Operation Enduring Freedom Trans-Sahara; door de Verenigde Staten aangeduid militaire deel vh TSCTP; behelst verschillende militaire activiteiten, zoals het inzetten van joint planning assistance teams, mobile training teams en civil-military support elements, het uitvoeren van international military education training en senior leader engagement, en het oefenprogramma Flintlock
Oef Oefening
OEG Op eigen gelegenheid, in het bijzonder verplaatsen
OEVER Optimalisatie en Verplaatsen Equipment Rooms
Off Officier
Off station No longer able to provide support (tactisch); niet meer in staat om steun te verlenen; zie ook 'on station'
OFGA Opening, Feitelijke situatie, Gewenste situatie, Afronding. Stappen vh evalueren.
OFSSLA Ontwapenen, Fouilleren, Scheiden, Stilte en discipline handhaven, Labelen, Afvoeren
OG Operationeel gereed. Fase in het proces van gereedstelling én status in het kader vh VGP. Organieke eenheid is in staat binnen de gestelde gereedheidstermijn de organieke taak uit te voeren. Toekenning vd status vindt plaats dzv C-LAS, gebaseerd op het oordeel vd commandant vd organieke eenheid en de actuele waarden vd personele gereedheid (PG), materiële gereedheid (MG) en geoefendheid (GO).
OGC Opdrachtgerichte commandovoering; pijlers zijn 1) duidelijke doelstellingen, oogmerk en opdrachten, 2) juiste en voldoende middelen, 3) vrijheid in uitvoering, 4) vrijheid over uitvoering binnen de richtlijnen vd commandant; randvoorwaarden voor een succesvolle toepassing van OGC zijn: denken in effecten, dynamiek en flexibiliteit in de organisatie, eenheid van opvatting, eenhoofdige leiding, evenwichtige structuur en samenwerking
OGO Opdrachtgeversorganisatie; operationeel sinds 01-07-2011; onderdeel vd staf van 13 of 43 Mechbrig of 11 Lumblbrig na de opheffing vd RMC’s, waarin alle overgebleven taken zijn ondergebracht
OGRV Object Grondverdediging
OGS Operationele Gereedheids Status; operationele gereedheidstelling
OIF Operation Iraqi Freedom
OIG Opleidings- en Inpassings Gesprek
OIV Operationele informatievoorziening
OJKL Oriëntatie Jaar Koninklijke Landmacht
OK Onderhoudskaart
OK Operatiekamer
OK Oranjekazerne
OKE Optreden Kleine Eenheden. Onderzoeksprogramma van TNO dat het technisch niveau betreft: de wijze van inzet en optreden van kleine eenheden, soms zelfs individuele militairen of (wapen)systemen.
OKP Officier van kazernepiket
OK-team Team bestaand uit chirurg, anesthesist, anesthesieverpleegkundige en tweemaal OK-assistent; niet inbegrepen IC-/SEH-verpleegkundigen
OLA Opleiding Logistiek Algemeen; 7-weekse opleiding aan het OTCLOG in Soesterberg ter voorbereiding van AMV'ers op plaatsing bij een operationele eenheid
OLB Oefenterrein voor de Luchtmobiele Brigade; ongeveer 1.000 hectare; o.a. Arnhemse Heide & Deelen en Eder- en Ginkelse Heide
OLC Onafhankelijk lastdrager concept; voorbeelden zijn flatrack en WLS
OLK Opleiding voor Leidinggevende Korporaals
OLK Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
OLM Onderwijsleermiddelen
OLM Organic Level Maintenance. Één van de drie onderhoudsniveaus, waarbij de noodzakelijke preventieve en reparatie-onderhoudstaken worden uitgevoerd door het bij de eenheden ingedeelde personeel. Staat het dichtst bij de bedienaar/chauffeur vh systeem/voertuig en de onderhoudstechnici vd gebruikende operationele eenheid. Zie ook: DLM en ILM.
OM Onward Movement; vergelijk RSOM(I)
Omb Op mijn bevel
OMF Opposing Militant Forces; opponent, tegenstander, vijand; niet per definitie militair.
Omg Omgeving.
OMLT Operational Mentoring and Liaison Team
Omtr Omtrekking
Omva Omvatting
OMW Oplegger Met Werkruimte; bureaushelter
ONDAS Onderdeelsaanvullingssysteem
Onderhoud, correctief Niet voorspelbaar en daardoor minder goed te plannen deel vh onderhoud dat is gericht op de tijdens het gebruik ontstane storingen en defecten. De noodzakelijke reservedelen en onderhoudsmiddelen zijn vooraf niet bekend. Een bijzondere vorm is BDR.
Onderhoud, modificatief Te plannen onderhoud dat gericht is op het blijvend verbeteren vd operationele bruikbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid en/of onderhoudbaarheid.
Onderhoud, preventief Voorspelbaar en te plannen deel vh onderhoud dat is gericht op defecten en het voorkomen van een onaanvaardbare teruggang in de technische toestand. Groot deel vd noodzakelijke reservedelen en onderhoudsmiddelen is voorspelbaar.
Onderhoudsniveaus Onderhoudsniveaus zijn Organic Level Maintenance (OLM), Intermediate Level Maintenance (ILM) en Depot Level Maintenance (DLM), die verschillen in de vereiste kennis, middelen en faciliteiten. Onderhoudsniveaus structureren de taken die betrekking hebben op de instandhouding vh materieel. Instandhouding is erop gericht de operationele effectiviteit vh materieel te (waar)borgen en de daarmee gepaard gaande kosten en uitgaven te beheersen.
Ongeclassificeerd Niet-staatsgeheime, niet-kwetsbare en niet-gerubriceerde informatie. Kennisneming door niet-gerechtigden brengt geen nadeel toe aan het belang van één of meer ministeries, de Staat of zijn bondgenoten. Vergelijkbaar met de NAVO-rubricering 'NATO Unclass'.
Onh Onderhoud; alle activiteiten die erop gericht zijn het (wapen)systeem in de vereiste staat van bruikbaarheid te houden of te brengen
On station In position to support (tactisch); in positie om steun te verlenen; zie ook 'off station'
Ontpl Ontplooiing
Ontplooien Overgaan van een verplaatsingsformatie naar een gevechtsformatie. Hierbij is maximale vuurkracht in front in een bepaalde richting nodig. Gebruikt bij het innemen vd verspreide formatie of het betrekken van een opstelling.
Ontsm Ontsmetting
Oo Onderofficier
OOA Overige Operationele Artikelen.
OOCD Onderofficier van Compagniesdienst
OOCL Operationeel Ondersteuningscommando Land; samenvoeging van 1 Logistieke Brigade en 101 Gevechtssteunbrigade; officiële oprichtingsceremonie 05-02-2009
OOCD Onderofficier van compagniesdienst
OODA-loop Boyd-cyclus; besluitvormingscyclus. Alle concurrentie/competitie houdt een continue cyclus in van observeren, oriënteren, beslissen en uitvoeren. Naamgegeven door de Amerikaanse USAF-piloot en strateeg John R. Boyd (1927-1997). Houd in:
Observe Actoren (opponent) en factoren (omgeving).
Orient Tactische omstandigheden.
Decide Wat te doen in de huidige omstandigheden?
Act Hoe het besluit om te zetten in daden?
Oogmerk Waarom. Korte, krachtige uitdrukking vh doel vd operatie, de gewenste effecten om een bepaalde end-state te bereiken én de manier waarop en de reden waarom de uitvoering zich dient te ontwikkelen om dit te bereiken. Gebaseerd op het door de naasthogere commandant geformuleerde oogmerk.
OOO Onderdeelsoverlegorgaan
OOR Opname- en ontslagregister; bij een geneeskundige installatie. Opvolger vd ‘groene kaart’ (lfgd 7371).
OOR Onderdeels Onderhouds Rapportage
Oorlogvoering, digitale Het uitvoeren van militaire operaties die erop zijn gericht om met digitale middelen computersystemen of netwerken van een opponent te verstoren, misleiden, veranderen of vernietigen.
OOS Onderofficiersschool; bestond van 1951 tot 1961; vanaf dan Koninklijke Militaire School
OOT Overige Operationele Taken
OOTO Omscholing/Opleiding Onderofficier Tot Officier
OOTW Operations Other Than War
OP Observation Post: observatiepost
Op Operatie; operationeel.
OPC Opvolgend pelotonscommandant.
Opcen Operatiecentrum.
OPCO Operationeel Commando. Sinds 1 januari 2004. Beleidsuitvoerend orgaan vh Ministerie van Defensie, i.c. CLAS, CLSK en CZSK.
OPCOM Operational Command. Bevelsbevoegdheid om eenheden missies op te dragen, taken toe te delen en opdrachten te verstrekken, alsook de eenheid op te delen, te ontplooien en samen te stellen. OPCON en TACOM kunnen gedelegeerd worden. Het betreft géén
verantwoordelijkheid voor personele verzorging of logistiek.
OPCON Operational Control. Bevelsbevoegdheid om de eenheid taken op te dragen en opdrachten
te verstrekken voor het realiseren van de doelstellingen binnen de door de hogere commandant vd eenheid (1UP, 2UP) gegeven missie. TACON kan worden gedelegeerd.
OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
Opdr Opdracht. Zie ook: assignment.
Opdracht Feitelijke instructie aan één of meerdere individueen of eenheden voor het uitvoeren van activiteiten voor het realiseren van doelstellingen binnen de vastgestelde taken en missie. Zie ook: assignment.
OPEVAL Operational Evaluation.
OPFOR Opposing Force
Opl Opleiden; opleiding
OpOrder Operational Order Template. Subsysteem van ISIS. Hulpmiddel voor de productie en coördinatie van Standaard Operatie Orders (SOO), gebaseerd op Microsoft Word. Hiermee kunnen commandanten snel en uniform operatieorders samenstellen en verspreiden.
OPPA Overzicht publicaties per afnemer; officiële tellijst van boekwerken binnen een bwst
Opplan Operatieplan
Ops box Vaak afgekort tot: box. Aangewezen terreindeel waarbinnen een operatie plaatsvindt.
OPSEC Operational Security; operationele veiligheid; militaire veiligheid
OPSEM Operationeel Seminar; jaarlijkse oefening van kolonels en brigadegeneraals van hun skills en drills, georganiseerd door het Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën; de doelgroep moet in syndicaatverband diverse taskers uitwerken en aan de andere deelnemers presenteren; in 2007 was het scenario binnenlandse veiligheid (nationaal optreden); in 2008 Afrika, toegespitst op Darfur; in 2009 een redeployement van een Nederlandse task force uit het buitenland
Opsroom Operations room; operatiecentrum. Eerste aanspreekpunt voor de eenheden die 'buiten de poort' een opdracht uitvoeren. In de regel bezet door de compagniestaf, maar vanwege de noodzaak voor een 24-uurs bezetting kan de duty-manager ook een PC, OPC of zelfs een gpc zijn. Heeft beschikking over informatie uit ISIS (brigadeniveau) en BMS (bataijon en lager).
Opst Opstellen; opstelling. Ingenomen of in te nemen terreindeel dat door een groep of peloton wordt verdedigd door middel vh uitbrengen van vuur. Opstelling beschikt over waarneming- en schootsvelden, vuur- en zichtdekking en zo mogelijk een stoppende of remmende hindernis in front.
OpTempo Operationeel tempo. Tempo van één of meerdere operaties. Relatieve snelheid van opeenvolgende acties.
Optimaliseren Verbeteren, maximaliseren vd prestatie. Door met minder middelen dezelfde output te realiseren of met dezelfde middelen een grotere output te realiseren.
Optr Optreden
OPZ Operationele Personeelszaken
ORBAT Order of Battle; gevechtsorganisatie; slagorde; organogram ("hark"). Tevens subsysteem van ISIS, waarmee commandanten een militaire gevechtsorganisatie of slagorde nabootsen die grafisch zichtbaar wordt gemaakt op een beeldscherm.
ORD Orde, Rust en Discipline. ORD-dienst is een onderdeelsdienst. Zie ook OBD en OCD.
Org Organiek
Organisatie Activiteiten gedaan door boys met toys. Activiteiten + personeel + middelen.
ORP Operational Ration Pack; b.v. een Meal Ready to Eat (MRE)
ORS Oral Rehydration Salts; orale rehydratiezouten
ORT Oefenrampenterrein
ORT Operational Readiness Test
ORT Outbreak Response Team; kan snel inspringen bij ziekte-explosies tijdens binnen- en buitenlandse missies; team bestaat uit arts, verpleegkundige en HPG'er; dragen zorg voor bron– en contactopsporing, epidemiologisch onderzoek, alle medische aspecten van de beheersing van de infectieziekte en verslaglegging
OS Ontwikkelingssamenwerking
OSAD Ontwikkelingssamenwerkings Adviseur; ontwikkelingsadviseur
OSC On-scene commander; commander on scene.
Oscar Mike OM, on the move; en route; onderweg; vertrokken
OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe; OVSE
OSF Operationeel Staffunctionaris; cursus voor onderofficieren vanaf sergeant-majoor en officieren tot majoor bij de KL.
OSINT Open Source Intelligence; filteren van informatie uit open bronnen die van belang is of kan zijn voor het inlichtingenproces.
OSIRIS Softwareapplicatie op BMS; geografisch informatiesysteem waarbij een digitale
stafkaart van het operatiegebied zichtbaar is; hiermee werkt de tactische gebruiker vanaf niveau II t/m V
OSKLM Oefen- en Schietkamp Lauwersmeer
OSS Office of Strategic Services; Amerikaanse tegenhanger vd Britse SOE; eerste onafhankelijk opererende buitenlandse inlichtingendienst vd VS, opgericht in 1942 door Franklin D. Roosevelt; voorloper vd in 1947 opgerichte CIA
Ostdet Ondersteuningsdetachement.
O/T Observer/trainer
OT&E Operational Test & Evaluation.
OT&R Opleiding & Training en Remedial.
OTAS Organisatie Tabel en Autorisatie Staat; operationele samenstelling van personele en materiële middelen van een eenheid; tegenwoordig TOMA
OTB Opleidings- en Trainingsbegeleider
OTC Opleidings- en Trainingscentrum
OTCGN Opleidings- en Trainingscentrum Genie (Vught)
OTCLOG Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (Soesterberg, Dumoulinkazerne)
OTCMAN Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (Amersfoort)
OTCO Opleidings- en Trainingscommando; sinds 1 juni 2003, voorheen COKL
OTCOPN Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën (Amersfoort)
OTCRIJ Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (Oirschot)
OTCSO Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties (vh Korps Commandotroepen)
OTCVUST Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun ('t Harde/Oldebroek)
OTE(’er) Observer/Trainer/Evaluator. Opvolger van O/T(‘er).
OTK Opleiding, Training & Kennisproductie
OTP Opleidings- en Trainingsplan; zie ook TSP.
OTVOEM Opdracht, Terrein & Weer, Vijand & Partijen, Overige groeperingen en aspecten, Eigen Middelen, Ontwikkelen van eigen Mogelijkheden
Out of area operatie Crisisbeheersingsoperaties buiten het grondgebied vd NAVO en de EU
Ouwe Eenheidscommandant, m.n. gebezigd op bataljonsniveau en hoger. De term drukt genegenheid en respect uit
OVD Officier van Dienst.
Overbrengingsmiddel Systeem, zoals ballistische raket, kruisvluchtwapen of onbemande vliegtuig, dat noodzakelijk is om CBRNe-wapens effectief in te zetten.
Overlay Digitaal of plastic oleaat, waarop alle tactische gegevens en tekens staan die benodigd zijn voor een operatie. Ingedeeld in actuele en plan-overlays. In het actuele overlay wordt de huidige situatie getoond, in het plan overlay worden plannen gespecificeerd. Bij het ontwikkelen van een plan kan de actuele situatie als uitgangspunt worden gebruikt, maar ook kan worden gekozen voor het 'vd grond af opbouwen van een plan. Vervolgens kunnen eenheden, gebieden, lijnen en punten worden gemanipuleerd om het plan gestalte te geven. Het overlay kan, al dan niet met geografische achtergrond, worden afgedrukt.
Overtollig materiaal Materiaal dat niet meer is benodigd voor de militaire organisatie; overtolligheid kan worden veroorzaakt door verandering van de geplande hoeveelheden (b.v. afstoting van mobilisabele eenheden) of introductie van nieuw materiaal, waardoor verouderd materiaal wordt afgestoten
Overwatch Positionering van een eenheid, op een hoger gelegen terreindeel, van waaruit de beweging van een andere eenheid kan worden waargenomen ("overwatched") en met vuursteun kan worden ondersteund (beveiliging).
OVG Optreden in Verstedelijkte Gebieden
OVIC Operationeel Verbindings- en Inlichtingen Centrum; gevestigd in Eibergen
Ovnln Overnamelijn
OVO Operationele Verbindings Order
OVR Officier Veiligheidsregio. Adviseert zowel in de voorbereidingsfase als in een crisissituatie het lokale gezag over een mogelijke rol van Defensie. Voor elke vd 25 Nederlandse veiligheidsregio’s, waarin ook gemeente, politie, brandweer en medische hulpdiensten samenwerken en oefenen, is
 binnen Defensie OVR beschikbaar. Treedt op als liaison tussen het bestuur van de veiligheidsregio en Defensie; stemt de personele en materiële aard van de gevraagde bijstand af met de veiligheidsregio. Zie ook: ICMS.
OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa; OSCE
Ow(i) Opperwachtmeester(-instructeur)
OVW Oorlogsvrijwilliger
OWG Optreden in Waterrijke Gebieden
P Terug naar Boven
P5 Permanente vijf leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: China, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
P5 Proper Preparation Produces Perfect Performance
P&O Personeel & Organisatie
Pa Pantser
PA Public Affairs. Functie ter bevordering vd militaire doelstellingen vd NAVO om het publieke bewustzijn en begrip voor militaire aspecten te verbeteren, met inbegrip van planning en uitvoering van mediarelaties, in- en externe communicatie.
Pa Mannelijke ouderejaars cadet op de KMA. De KMA creëert bewust de ‘buddy’-relatie pa-zeun. Hiermee wordt bijgedragen aan de opbouw van een netwerk tussen de verschillende jaarlagen (waardoor familienetwerken ontstaan) en het aanbieden van een informele mentor ter begeleiding en het aanleren vd fijne kneepjes. Pa’s kunnen meerdere zeuns hebben, niet altijd gebonden aan hetzelfde wapen of dienstvak. In 1949, na de heropening vd KMA na WO II, is de traditie pa-zeun in ere hersteld. Op de laatste avond vd ontgroening worden de ontgroende cadetten op de ‘stierenmarkt’ verkocht aan ouderejaars. Zie ook: deuchter, ma en zeun.
PAA Position Artillery Area; gebied van waaruit een artilleriestuk/houwitser/vuurmond vuur uitbregt
PAG Pantserafweergeschut
Pagnbat Pantsergeniebataljon
Pagncie Pantsergeniecompagnie
Painfbat Pantserinfanteriebataljon; 17 II (Oirschot), 42 II (Oirschot), 44 II (Havelte) en 45 II (Ermelo)
Palua Pantserluchtdoelartillerie.
Paluabt Pantserluchtafweerbatterij.
PAMAN Persoonlijke veiligheid, Andermans veiligheid, Markeren, Alarmeren, Noodzakelijke hulp
PAO Public Affairs Officer
PAR Post Attack Reconnaissance; Post Attack Recce. Na opdracht vd commandant grondig en systematisch uitvoeren van een verkenning vd eigen werkplek of opgedragen locatie, na een grond-, lucht-, CBRN-aanval of anderszins, met als doel het commando d.m.v. rapportage, melding en registratie een direct beeld te verschaffen vd opgelopen schade aan personeel, materieel en infrastructuur., met de bedoeling schade te herstellen, gewond of gedood personeel te verzorgen (ZHKH) of te vervangen waardoor de operationele taakuitvoering gegarandeerd blijft.
PARESTO Paarse Restaurant Organisatie; Paarse Restauratieve Organisatie.
PASGT Personal Armor Systems Ground Troops
Passenger's Manifest Lijst met naam, rang, registratienummer en eenheid van de leden van een chalk
Patr Patrouille
PATRIOT Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target. Raytheon MIM-104. Surface-to-air missile voor de middellange afstand (20 km). Zoekt met haar radar het luchtruim af over een breedte van 120 graden en tot 140 km ver en kan hiermee aanvallende vliegtuigen, helikopters en ballistische raketten opsporen, volgen en vernietigen.
Raket (PAC-3) is 5 meter 20 lang, 40 cm in doorsnede, weegt 320 kg, heeft een bereik van 60 km, vliegt met een snelheid van 5.000 km per uur (Mach 4,7) en heeft een niet-nucleaire lading.
Verving binnen de NAVO vanaf 1984 HAWK. Verwierf bekendheid tijdens operatie DESERT STORM (1990-’91). In Nederland in gebruik sinds 1987. Nederland zette in 1991 haar Patriots in Israël en Turkije in ter verdediging tegen Iraakse SCUD’s en in 2003 ter bescherming vd Turkse steden Dyarbakir en Batman.
Patrol search Vorm van basic search die wordt uitgevoerd gedurende openlijke (sociale) patrouilles; controles worden uitgevoerd in het terrein, op kwetsbare locaties, op routes en tijdens stilstand (konvooi) om vast te stellen dat geen gevaar aanwezig is
Pau Personenauto
PAX Personnel Assigned to Exercise; één pax = één persoon
PB Patrouillebasis. In of tegen een oord gelegen uitvalsbasis t.b.v. een sectie of peloton, verstevigd met veldversterkingsmiddelen. Van hieruit voert de eenheid gedurende een periode patrouillegang in het gebied uit.
PBC Plaatsvervangend bataljonscommandant.
PBLS Plaatsvervangend Bevelhebber der Landstrijdkrachten.
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen; PPE. Volgens Arbowet (artikel 5; verplichting tot RI&E).
PC Pelotonscommandant.
PCC Prague Capabilities Commitment; op de NATO-topconferentie in Praag op 21 en 22 november 2002 hebben de NAVO-lidstaten zich gecommitteerd om de operationele capaciteit vd krijgsmachten op ruim 400 gebieden individueel en collectief te verbeteren; o.a. op het gebied van CBRN, ISTAR, air-to-ground surveillance; combat effectiveness, strategic air- and sealift, air-to-air refuelling en het ontplooien van gevechts(verzorgings)steuneenheden
PDCA Plan, Do, Check, Act; 4-stappencyclus voor het ononderbroken uitvoeren van verbeteringen
PECC Patient Evacuation Coordination Cell; 24/7 bemenste module van een MTF die voorziet in capaciteit voor de uitvoering van een calamiteitenplan (‘blue light’), coördinatie van grondgebonden patiëntenevacuatie en (forward, tactische en strategische) medevac, coördinatie met andere functionarissen (genie, marechaussee e.a.) en patient tracking and tracing
Pel Peloton
Pelconet Pelotonscommandonet
Peloton Grootte varieert, 20 tot 50 militairen. Tankpeloton (cavalerie) bestaat uit vier tanks, bij artillerie telt peloton een aantal vuurmonden (M-109, M114 of Panzerhaubitze, bij de pantserinfanterie telt peloton 30 met in de regel vier pantservoertuigen. Pelotons van gevechts(verzorgings)steuneenheden hebben vaak afwijkende grootten. Commandant in de regel een luitenant of kapitein. Grootteteken: •••.
PENIS Practical Exercise Not Involving Soldiers; zie ook TOZT en TEWT
PeopleSoft Personeelsinformatie- en registratiesysteem Defensie.
PEPA Personal Equipment Preparation Area
PERBA Positie- en Richting Bepalende Apparatuur
Permissive Tijdelijk en plaatselijk bepaalde mate van veiligheid. Begrip komt uit de Three Block Warfare, in de praktijk doorgaans gelijktijdig voor met semi-permissive en non-permissive (hostile). Cold. Waar zonder veel problemen een taak kan worden uitgevoerd. De dreiging is hier gering.
Persco Personeelscommando
Per undas adversas Devies vd AIVD: "Levende vissen zwemmen tegen de stroom in, alleen de dode drijven mee". Bedacht door mr. Louis Einthoven, het eerste hoofd vd BVD (vanaf 1946), voorloper vd AIVD.
PF Pathfinder
PfP Partnership for Peace
PG Personele gereedheid. Mate waarin het personeel bij een (niet-)organieke eenheid beschikbaar én geschikt is voor de taak van die eenheid.
PGM Precision Guided Munition.
PGU Persoonsgebonden uitrusting; Persoonlijke gevechtsuitrusting
P-Hour Tijdstip waarop de eerste parachutisten landen in de drop zone ihkv air manoevre optreden.
PHPD Pijntje hier, pijntje daar
PHTLS Pre-Hospital Trauma Life Support
PI Point of Impact
PIAT Projector, Infantry, Anti Tank; Brits semi-automatisch antitankwapen uit WO II; kan vanuit de hand worden afgevuurd; in 1943 in gebruik genomen; bereik max.vd brisantgranaat tegen pantser 315 meter volgens Ontwerp-Voorschrift 808 uit 1944.
PIB Pantserinfanteriebataljon.
PICTURE Werkbelevingsonderzoek vh Ministerie van Defensie (Dienstencentrum Gedragswetenschappen).
PID Positive Identification; met zekerheid vastgesteld-zijn van een bewapende opponent/tegenstander/vijand.
PIFWC Person Indicted For War Crimes; persoon die is aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden.
PIGS-landen Portugal, Italië, Griekenland en Spanje; Europese landen met een relatief hoge staatsschuld.
PIO Press Information Officer; perswoordvoerder, voorlichter. Public Information Office.
PIOFAH Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Aanschaf en Huisvesting; ondersteunende in plaats van primaire bedrijfsvoeringsprocessen
PIOLO Personeel, Inlichtingen, Operatiën/Opleidingen/Ondersteuningen, Logistiek, Overigen. Loopt voor wat betreft de eerste vier onderwerpen synchroon aan sectie-indeling staven.
PIR Priority Intelligence Requirements. Essentiële inlichtingenbehoefte. Deel vd inlichtingenbehoefte, waarvan de commandant heeft aangegeven dat de beantwoording van doorslaggevend belang is voor de planning. Met name op de deelgebieden andere actoren, weer en terrein.
PIROC Pantserinfanterierijopleidingscentrum
PJK Prinses Juliana Kazerne (Den Haag)
PKM Pulemyot Kalashnikova. Russisch machinegeweer kaliber 7,62 mm, sinds 1961 in gebruik, o.a. door de Taliban.
PKSO PeaceKeeping & Stability Operations. Amerikaanse term.
PLANELM Planning Element; brigadekernstaf
PLC Personeels Logistiek Commando; opvolger van Persco
Plein 4 Locatie vd Bestuursstaf vh Ministerie van Defensie; Plein 4, 2511 CR Den Haag. In 1746 gebouwde aristocratische patriciërswoning, sinds 1820 het onderkomen van het toenmalige Departement van Oorlog; tegenwoordig het hoofdgebouw van het ministeriële complex dat is gevestigd tussen het Plein en de Kalvermarkt.
Plg Ploeg
Plgc Ploegcommandant
PLGR +96 Precision Lightweight GPS Receiver; uitgegesproken als "Plugger"; GPS
Ploeg Grootte varieert. Bij Korps Commandotroepen (KCT) telt een ploeg 8 commando’s, bij de Explosievenopruimingsdienst (EOD) 3. Commandant in de regel een korporaal of sergeant. Grootteteken: ø.
Pluba Plunjebaal
Plv Plaatsvervangend commandant; plaatsvervanger.
Plvgpc Plaatsvervangend groepscommandant; "plava".Plaatsvervanger vd groepscommandant, in de regel een korporaal (der eerste klasse).
PMCM Private Military Company (huurling)
PMK Prinses Margrietkazerne
PMR Patient Movement Request. Formulier gebruikt om het vervoer van een patiënt naar een geschikte MTF te initiëren.
PMT Police Mentoring Team
PMT Protestants Militair Tehuis
POC Point of Contact; Person of Contact; contactpersoon
POD Point of Disembarkation; Point of Debarkation. Generieke bevoorradingsschakel in de bevoorradingsketen. Locatie waar de vanuit de POE opgevoerde goederen worden gelost/ontscheept/ontvangen, tijdelijk opgeslagen en voor transport naar de centrale voorraadlocatie worden gereedgemaakt. Air, Rail of Sea POD (APOD, RPOD, SPOD), resp. voor lucht-, spoor- of zeevervoer. Laatste overslagpunt i.h.k.v. strategische mobiliteit. Zie ook: AC, GE, GP, POE en VC.
POE Point of Embarkation. Generieke bevoorradingsschakel in de bevoorradingsketen. Locatie waar de op te voeren, te beladen, in te schepen goederen op het transportmiddel worden geplaatst waarmee de verplaatsing naar het operatiegebied wordt uitgevoerd.  Air, Rail of Sea POE (APOE, RPOE, SPOE), resp. voor lucht-, spoor- of zeevervoer. Eerste overslagpunt i.h.k.v. strategische mobiliteit. Zie ook AC, GE, GP, POD en VC.
POI Point of impact; plaats van inslag, i.c. van een raket, artillerie- of mortiergranaat.
POI Point of injury; plaats van ongeval; ongevalslocatie
Point of no return PNR. Punt vanaf waar omkering niet meer mogelijk is. Stadium waarin het niet meer mogelijk is te stoppen met wat men doet en wanneer de effecten ervan niet (meer) kunnen worden vermeden of voorkomen.
POL Petrol, Oil & Lubricants; Brandstoffen, Oliën, Smeermiddelen; klasse III. Class III.volgens MC 55/4 (NATO Classes of Supply).
POLAD Political Advisor; politiek adviseur; beleidsadviseur; afkomstig vh Ministerie van Buitenlandse Zaken.
POMLT Police Observing Mentoring Liaison Team
POMS Prepositioned Organizational Material Sets; laatste locaties waren Brunssum, Coevorden, Eygelshoven (HQ), Ter Apel en Vriezenveen
POO Point of origin. Aanvangs- of vertrekpunt, i.c. van een raket, artillerie- of mortiergranaat.
Pooling Bundeling van gelijksoortige militaire capaciteiten van twee of meer landen om het gebruik daarvan te optimaliseren
POON Polyvalente Onderkomens; tenten e.d.
POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan
POR Personeelsontspanningsruimte
POS Positiebepalend Ondersteunend Systeem; systeem dat innovatief en slim de beschikbare informatie van GPS, INS en onderlinge afstandsmetingen combineert tot een continuee positieaanduiding
POTA Pelotonsorder van tijdelijke aard; zie ook COTA, BOTA en BROTA
POTLOOD Pijn bestrijden, Onrust bestrijden, Temperatuur reguleren, Ligging, Onder ongunstige omstandigheden, Drinkbeleid toepassen
POTOM Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers.
POW Prisoner of war; krijgsgevangene
Power projection Machtsprojectie. Vermogen van een natie om haar (politieke, economische, informatieve en/of militaire) middelen snel en effectief in te zetten in reactie op crises, om regionale stabiliteit te versterken en bij te dragen aan afschrikking. Bij uitbreiding ook om expeditionair oorlog te voeren (ver vh eigen grondgebied andere naties te intimideren, te dreigen met geweld of geweld aan te wenden).
PPE Personal protective equipment; PBM. Volgens Arbowet (artikel 5; verplichting tot RI&E).
PPP Presence, Posture and Profile; aanwezigheid, uitstraling en profilering. Elk (nalaten van) handelen kan en zal (in)directe gevolgen hebben op de houding van anderen en daarmee op hun (toekomstige) gedrag.
PRAT Pantser Rups Anti-Tank
PRB Pantser Rups Berging
Prestatiegericht De militair zet zich volledig in om het in de opdracht gestelde doel te halen met de hem ter beschikking gestelde middelen en mogelijkheden.
PRGWT Pantser Rups Gewondentransport
PRI Pantser Rups Infanterie
Principle-based Werken en het gewenste gedrag bevorderen vanuit relevante principes, waarbij het gaat om het denken en handelen naar de geest van wet- en regelgeving; is daarmee meer gekoppeld aan de praktijk; zie ook rule based
PRISMA Periodieke Rapportage Imago, Satisfactie en Maatschappelijke Acceptatie; onderzoek van de afdeling Gedragswetenschappen.
PRISMO Prospectie in stressgerelateerd militair onderzoek.
PRM Personeelsrisicomanagement; cfm. VS 2-1998.
Projo Projectofficier
Proliferatie Verspreiding van massavernietigingswapens
(chemische, biologische, radiologische en nucleaire
wapens) en van middelen voor het inzetten daarvan
(overbrengingsmiddelen).
PrOMT Project Ontwikkeling Militaire Terreinen.
PROTO Projectgroep terugdringen opkomst- en opleidingsverloop
PRR Personal Role Radio; H4855 van Selex Communications; radiotool waarbij alle militairen van een team, groep of peloton op korte afstand via een headset met elkaar kunnen communiceren, b.v. tijdens een patrouille.
PRT Provincial Reconstruction Team; militaire eenheid die zich bezighoudt met opbouwprojecten in het inzetgebied cq. de AOR. De projecten worden i.h.k.v. hearts and minds gekozen in nauw overleg met de lokale autoriteiten en bevolking.
PRTL Pantser Rups Tegen Luchtdoelen
PS Chloorpicrine (militaire code)
PSE Psychological Support Element; Psyops Support Element; eenheid die verantwoordelijk is voor aspecten op het gebied van psychologische oorlogvoering.
PSO Peace Support Operations
Psyops Psychological Operations
PT Physical Training; fysieke training
PTA Primary Training Audience. Te oefenen/trainen functionaris of eenheid.
PTE Programma van Taken en Eindeisen; per functionaris/eenheid worden hierin alle door die functionaris/eenheid uit te voeren taken weergegeven. Bevat voor alle CLAS-eenheden de operationele taken voor de niveaus II t/m VI, waaraan per taak en omstandigheid (klimaat, omgeving) de eisen (fysiek, mentaal, technisch) zijn gekoppeld. Vormt het uitgangspunt van O&T. Zie ook MSFA.
PTG Police Training Group. Missie in Kunduz, Afghanistan.
Ptl Pistool
PTLS Primary Trauma Life Support; geneeskundige behandelingsmethodiek volgens <c>-ABCD; militair met deze opleiding kan de eerste noodzakelijke geneeskundige hulp verlenen aan één of meerdere gewonden.
PTOW Plan, Taak, Organisatie, Werkwijze. Document waarin respectievelijk de het plan, de taak, de organisatie en de werkwijze voor een (sub)eenheid wordt beschreven. In een herkenbare structuur wordt hierin toelichting gegeven op hoe zaken zijn belegd binnen (sub)eenheden.
PTSD Post Traumatic Stress Disorder. Posttraumatisch stresssyndroom.
PTSS Posttraumatisch stresssyndroom.
PTW Praktische tewerkstelling. Vergelijkbaar met een stage. Zie ook TTW.
PTW Parttime werver.
PUC Person Under Control
Pull Load Principe volgens FD; herbevoorrading van goedern vindt plaats op grond van logistieke aanvraag n.a.v. daadwerkelijk gebruik van de vragende ehd
PUP Pick-Up Point
Pursuit Achtervolging
Push load Principe volgens FD; herbevoorrading van goederen vindt plaats op grond van planningsgetallen die zijn gegenereerd uit het gemiddeld verbruik van een ehd
PV Primaire Vorming; loopbaancursus voor sergeanten en wachtmeesters der eerste klasse
PVA Plan van aanpak
PVE Programma van eisen
PVO Proces-verbaal van ongeval; zie ook Dfe100
PWO Paklijst waarde-opgaven
PX Post Exchange
PX-10 Wapenreiningingsmiddel dat van de jaren '70 tot 1989 in gebruik was bij MinDef; bevatte de organische oplosmiddelen benzeen, tolueen en xyleen en, als hoofdbestanddeel, terpentine. Frequent gebruik zou kunnen leiden tot het Organisch Psychosyndroom (OPS).
PXR Post Exercise Report. Doel vd rapportage na een oefening is het herzien van alle aspecten vd oefeneing, inclusief planning, uitvoering, lessons learned en aanbevelingen voor verbeteringen. Vergelijkbaar met de FER.
PZH 2000 Panzerhaubitze 2000; pantserhouwitser 2000.
Q Terug naar Boven
QCB Quick Change Barrel (.50 M2HB)
QIP Quick Impact Project
QM Quartermaster; sergeant distributie
QPO Qua Patet Orbis; devies én lijfblad Korps Mariniers
QPQ Quid Pro Quo; principe "voor wat, hoort wat"
QRA Quick Reaction Alert; inzet van twee bewapende F16´s onder verantwoordelijkheid vd Minister van Justitie wanneer een civiel vliegtuig is aangemerkt als een terroristische dreiging vanuit de lucht; vorm van militaire bijstandsverlening
QRF Quick Reaction Force.Tactische reserve-eenheid die zeer snel, zo niet onmiddellijk, inzetbaar is na een vraag om ondersteuning. Idealiter twee beschikbaar: één op NTM van 10 minuten, een tweede op NTM van 1 uur. Inschakelen QRF loopt via de 2IC, wanneer een eenheid de steun van een QRF aanvraagt bij de Ops-room. Tussenstap is ingebouwd om te voorkomen dat de QRF te snel wordt ingeschakeld. In een complexe situatie gaat de 2IC mee als commander-on-scene om leiding te geven aan zowel QRF als eenheden ter plaatse.
QVP Quick Visability Project
R Terug naar Boven
R Romeo; commandant.
R&D Research & Development
R&R Rest & Relaxation
R&R Reports & Returns; formats en rapportages.
R&S Reconnaissance & Surveillance
R/M Rigger/Marshaller
RA Regimentsadjudant
RA Reparatieaanvraag
Radar Radio Detection And Ranging; systeem waarmee de aanwezigheid van een object kan worden vastgesteld door meting van een uitgezonden radiogolf die weerkaatst tegen dat object
Radiologische rekenschijf NSN 6665-17-055-1115.
RADUSA Richting, Afstand, Doel, Uitrusting, Sterkte, Actie
RAF Royal Air Force; luchtstrijdkrachten van Groot-Brittannië
Raid Actie waarbij een eenheid, vaak bij nacht, snel wordt ingezet, teneinde een actie op de grond uit te voeren en zich terug te trekken
RAKA Regiments- en Korps Adjudanten
RAMC Royal Army Medical Corps; Geneeskundige Dienst van de Britse krijgsmacht
Ran Rantsoen
RAO Risico Analyse Operationele Opdracht
RAPPICC Regional Anti-Piracy Prosecutions Intelligence Co-ordination Centre; geloceerd op de Seychellen; anti-piraterij initiatief vd internationale gemeenschap
Ratlines Aanvoer-, ontsnappings- of vluchtroute (vd Taliban); over deze routes transporteert de OMF drugs en wapens.
Raven Short Range Tactical UAV; bereik 10 km, vlieghoogte maximaal 5.000 voet (1.500 meter), vliegt met een elektromotor
Rbli Rookbuslanceerinrichting
RBT Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.
RC Regimentscommandant
RCC Route Clearance Concept
RCH Red Card Holder
RCIED Radio Controlled IED; IED die via een radioverbinding tot detonatie wordt gebracht
RCP Reserve commandopost (Alternate).
RC(S) Regional Command (South); zuidelijk commando van ISAF over de provincies Helmand, Kandahar, Uruzgan en Zabul in het zuiden van Afghanistan
RCWS Remote Controlled Weapons System; onbemand wapenstation
RCZ Rear Combat Zone; operatie-achtergebied; achtergebiedsoperatie
Rd Radio
RD&E Research, Development & Engineering.
Rdl Radiologisch
RDO Rapid Decisive Operation. Amerikaans operationeel concept voor toekomstige operaties. Een snelle en beslissende operatie is integratie van kennis, command & control en denken in effecten om de gewenste militaire doelstelling (objective) en politieke eindsituatie (end-state) te bereiken.
Rdr Radar
RDTF Redeployment Task Force; eenheid die januari 2010 is geformeerd en in juli 2010 naar Afghanistan vertrok om de uitvoering van de redeployment vd Task Force Uruzgan mogelijk te maken; bestond uit twee opeenvolgende lichtingen, respectievelijk onder leiding van brigadegeneraal Jan Broeks en luitenant-kolonel Robin Schoonen; hoofdtaak was het opbreken dan wel overdragen vd vooruitgeschoven posten en de Nederlandse bases in Uruzgan; neventaken waren  inpakken en vervoersgereed maken vh materieel (containers en voertuigen), in konvooien vervoeren van materieel over de weg en beveiligen vd konvooien en van andere werkzaamheden; eindpunt was het degroupagepunt in Coevorden (Complex Coevorden, 320 Materieellogistiek peloton, OOCL)
REA Rapid Environmental Assessment; term van KM; proces tijdens welk tijdig tactisch relevante omgevingsinformatie wordt verworven en geanalyseerd om een totaalbeeld (REP) van de omgeving te krijgen; REA is een belangrijk onderdeel van Battle Space Preparation, waarbij niet alleen de omgeving maar ook de tegenstander in kaart wordt gebracht en de koppeling met de eigen eenheden wordt gemaakt; KM onderscheidt 4 fases in het REA-proces: 1) inventariseren vd gegevensbehoefte en verzamelen van zoveel mogelijk gegevens uit databases, verkenningen en met satellietsensoren, 2) openlijk verzamelen van gegevens ter plaatse (overt), 3) ongezien verzamelen van gegevens ter plaatse (covert) en 4) verzamelen van gegevens tijdens de uitvoering vd operatie (vooral van belang voor snel veranderende data)
Reachback Fysiek op afstand ontplooien vd stafcapaciteit (commandovoeringscapaciteit) vd CP naar één of meerderee locaties buiten het operatiegebied. Hierbij wordt door middel van moderne communicatiemiddelen (o.a. collaborative tools en videoconferentie) de resterende staf en het personeel in het inzetgebied ondersteunt. Hiermee wordt het terugdringen van grote staven nagestreefd en nemen effectiviteit en efficiëntie toe.
REACT Reactie Aanhouding en Controle Technieken.
Realisatiememorandum Document waarin een reorganisatie wordt beschreven.
Real time Actueel; instant; analoog aan het moment zelf; op het ogenblik zelf; zie ook NEAR REAL TIME
Rear Achtergebiedsoperatie. Binnen het geografisch operationeel raamwerk. Zie ook: close en deep.
Rear echelon Deel van de eenheden die niet actief deelnemen aan het gevecht, m.n. geneeskundige, inlichtingen-, logistieke en opleidingseenheden
Recce Reconnaissance. Verkenning.
Recup Recuperatie. Weer op krachten komen van een eenheid na internationale inzet. In deze periode is een eenheid niet beschikbaar voor internationale inzet. Personee, materieel en geoefendheid vd eenheid worden weer op niveau gebracht.
Red Vijandelijke troepen.
Red card holder Rodekaarthouder; systeem waarbij deelnemende landen aan een gezamenlijke pool de mogelijkheid hebben om bij hoge uitzondering militaire capaciteiten op te eisen voor nationale operaties
REDCON Readiness condition; NTM; graad van gereedheid.
Redostdet Redeploymentondersteuningsdetachment
Refugee Vluchteling. Iemand die zich vestigt buiten zijn land van herkomst vanwege vervolging op grond van etniciteit, nationaliteit, politieke overtuiging, ras, religie of omdat hij deel uitmaakt van een sociale groep. Zie ook: IDP.
Reg Regiment.
Regiment Op twee uitzonderingen na niet-generieke eenheid binnen KL: alleen Korps Commandotroepen en Korps Nationale Reserve gelden nog als een officieel regiment met bijbehorend grootteteken. Vroeger bestond een regiment uit één of meer (in de regel drie of vier) manoeuvrebataljons. Tegenwoordig is regiment een traditieaanduiding voor een wapen of dienstvak. Grootteteken:  I I I.
Relief in place Aflossing door andere eenheden.
Rem Remedial
REME Royal Electrical and Mechanical Engineersl Technische Dienst vd Britse krijgsmacht.
REMF Rear Echelon Mother Fucker. Spotterm. Militair zonder gevechtservaring dan wel ervaring aan de frontlijn, die daarom grote fouten maakt welke mensenlevens eisen. Pejoratieve term drukt m.n. een gevoel van ongenoegen uit vd frontmilitair zelf. Synoniem: pogue, batallion stallion, hangar pilot. Zie ook: rear echelon.
Remote Verwijderd vh bevelvoerende centrum vd organisatie; vergelijk COMBINED en JOINT
Rempel Remedial peloton
REP Recognised Environmental Picture; dynamisch (niet-statisch) beeld vd actuele en tactisch relevante omgevingsfactoren waarin de operatie plaatsvindt; binnen KM bestaat de omgeving uit de domeinen meteorologie, oceanografie, hydrografische diensten en geografie; wordt gebruikt door planners en uitvoerders van een militaire operatie of oefening, om ter voorbereiding en ondersteuning de operationele effectiviteit te vergroten
Repat Repatriëring
Repres Representatie(gelden)
Res Reserve.
Resdln Reservedelen.
RESEVAC Évacuation des ressortissants; Franse afkorting voor NEO
Restraints Opgelegde beperkingen. Zie ook: constraints (opgelegde verplichtingen).
Retreat Terugtrekken
Reversed-RSOM Omgekeerde RSOM. Redeployment. Grootschalige logistieke operatie waarbij personeel en materieel synchroon wordt verplaatst van een eindbestemming naar een vredeslocatie.
REX Radio Exercise; oefening voor de verbindingen
RFI Request For Information.
RFID Radio Frequency Identification; technologie om m.b.v. radiofrequenties wereldwijd lading te kunnen volgen; leidt tot grotere, real-time informatiestromen en dus een grotere situational awareness
RFL Restricted Fire Line; vuurcoördinatielijn; vuursteuncoördinatiemaatregel (die in de voorbereidingsfase voor het gehele gevecht wordt gepland en tijdens de uitvoering waar nodig wordt geactiveerd en zo nodig bijgesteld en/of vernieuwd); lijn waarvan aan de eigen zijde geen vuur mag worden uitgebracht; volgens STANAG 2934 (Artillery Procedures).
RFV Standaardprocedure voor het aankondigen van een incidenteel bezoek aan een bedrijf of overheidsinstelling in het buitenland. Het verzoek gaat naar de MIVD. Duits: Besuchsantrag. Frans: Demande de visite.
Rg Richting.
RGKT Regiment Geneeskundige Troepen.
RGT Regiment Genietroepen.
RHB Regiment Huzaren van Boreel.
RHIB Rigid Hull Inflatable Boat; opblaasbare motorboot
RHPA Regiment Huzaren Prins Alexander.
RHPO Regiment Huzaren Prins van Oranje.
RHS Regiment Huzaren van Sytzama.
RI Regiment Infanterie.
RI&E Inventarisatie en evaluatie van risico’s (risico = kans x effect) die de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt (Arbowet, artikel 5). Sinds 01-01-1994 is iedere werkgever verplicht deze te laten uitvoeren. Bevat een beschrijving vd gevaren, risicobeperkende maatregelen en risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Stappenplan: 1. Inventarisatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen, 2. Evaluatie vd risico’s (veiligheidsbeleid en veiligheidsbeheerssysteem), 3. Plan van aanpak (risicovermindering) en 4. Actueel houden.
RIA Rapportage(formulier) Internationale Activiteiten.
RIB Rigid Inflatable Boat; opblaasbare boot met een vaste bodem en dikke, met lucht gevulde randen
RICE Rest (rust), Ice (koelen), Compression (drukverband) en Elevation (hoogleggen)
RICh Regiment Infanterie Chassé.
RICKL Regionaal Informatie Centrum Koninklijke Landmacht
RIDKL Reglement Inwendige Dienst Koninklijke Landmacht; VS 2-1500
RIF Registratie- en informatieformulier voor röntgenapparatuur; t.b.v. het röntgentoestel dat bij een eenheid in gebruik is, in afschrift aan Stralingsbeschermingsdienst en MGLC.
RIJWF Regiment Infanterie Johan Willem Friso.
RIM Regeling Immunisatie Militairen.
RIM Regeling Inkomsten Militairen.
RIMI Reparatie-inrichting en materieelinspectie; o.a. de werkplaats bij Hembrug.
RIMvC Regiment Infanterie Menno van Coehoorn.
RIOG Regiment Infanterie Oranje Gelderland.
RIP Replace In Progress; Relieve In Place; wisselen van personeel op een buitenpost; overname van taken en bevoegdheden, soms ook vh materieel.
Ritm Ritmeester.
Rkg Rookhandgranaat
RLJ Regiment Limburgse Jagers.
RLS Real Life Support. Niet-oefenbeperkte maar reële logistieke ondersteuning, o.a. in de vorm van legering, bad- en wasfaciliteiten, voedsel- en drinkwatervoorziening en wellfare voorzieningen.
RM Royal Marines; mariniers van de Britse krijgsmacht
RM Rekening Man; beslissing dat een defect of vermist artikel door betrokkene zelf moet worden vergoed
RMA Rapportage van Medische Aangelegenheden; rapportage vh effect van een dienstongeval waarbij geen sprake is van een ongeval maar waarbij toch letsel is opgetreden; hierbij kan ook dienstverband aan de orde komen
RMC Regionaal Militair Commandant; na de opheffing vd RMC's in 2011 een brigadestaffunctionaris met een brugfunctie naar de maatschappij
RMC Regionaal Militair Commando
RMC Noord Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland
RMC West Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
RMC Zuid Noord-Brabant, Zeeland en Limburg
RMT Reservist Militaire Taken; specialist die binnen NatOps zijn bekwaamheid doet gelden. Reserve(onder)officieren waarop, bij calamiteiten, een beroep kan worden gedaan door civiele hulpdiensten. Kan worden ingeschakeld via een MAC. Officieren (kap t/m lkol) zijn Officier Veiligheidsregio, Officier Beleidsteam, liaisonofficieren of officieren dienstploeg in het MAC, waar ook reserveonderofficieren werken. Zie ook MAC.
RNLAF Royal Netherlands Air Force; Koninklijke Luchtmacht
RNLMC Royal Netherlands Marine Corps; Korps Mariniers
ROA Risico Analyse Operatie
Roadmap Route van IST naar SOLL
ROAG Reserve-Officier Academisch Gevormd; via een verkorte opleiding dienstplichtig vaandrig geworden; in de wandelgangen ‘couveuse-vaandrigs’ genoemd.
ROE Rules of Engagement; brondocument i.h.k.v. geweldtoepassing
ROLAD Rule of Law-advisor/adviseur
Role 2E Role 2 Enhanced; role 2 geneeskundige inrichting die geldt als statisch en capaciteit heeft op het gebied van Primary Surgery (algemene chirurgie)
Role 2LM Role 2 Light Manoeuvre; role 2 geneeskundige inrichting die geldt als mobiel en capaciteit heeft op het gebied van DCS
Rolspecialisatie Afspraken tussen twee of meer landen over het gebruik van elkaars capaciteiten voor specifieke militaire taken
ROM Rapport Ondeugdelijk Materieel.
ROM Restrictions of Movement; beperkte bewegingsvrijheid.
RON Rest Over Night; Remain Over Night; locatie waar in het terrein een overnachting wordt ingericht.
ROND Reorganisatieondersteuningsteam
Rood Tactische kleur om onderscheid te maken tussen (eenheden, installaties en uitrustingen van) partijen. Vijand. Hostile. Zie ook: geel, blauw en groen.
ROOT Rotatie Ondersteuningsteam; team van extra logistieke functionarissen dat tijdelijk, in Uruzgan vanaf 2006, een ordelijke overdracht van materieel ondersteunt bij de rotatie van eenheden, in het bijzonder de materieeladministratie
ROR Regeling overlegprocedure bij reorganisaties.
Roro Roll on, roll off-schip
ROSWOZ Reveille, Ochtendsport, Scheren, Wassen, Ontbijten, Ziekenrapport
ROTA Release Other Than Attack; vrijkomen van nucleaire, biologische en chemische stoffen op een andere manier dan door een traditionele CBRN-aanval; zo kunnen industriële stoffen, al dan niet opzettelijk, in de atmosfeer terechtkomen.
Rotary Wing Helikopter(s), i.t.t. vliegtuig(en) (Fixed Wing).
Rotota Ronnie Tober-tasje
Rowili Rood-wit lint (om dixi of wawa)
RPD Regionale Personeels Dienst
RPG Ruchnoy Protivotankoviy Granatomet; draagbare antitankgranaatwerper; raketwerper; Rocket-Propelled Grenade
Rpsvtg Rupsvoertuig
RPV Remotely Piloted Vehicle; bijvoorbeeld Sperwer
RR Rekening Rijk; beslissing dat een defect of vermist artikel door het Rijk wordt vergoed
RRF Rapid Reaction Forces (van de NAVO)
Rsb Richtinggevende Stafbespreking. Zie ook BSB. Zie verder OBP.
RSD Reservisten Specifieke Deskundigheid; functioneel specialisten, zoals CMP; wordt vnl. ingezet bij Cbops
RSDL Reactive Skin Decontamination Lotion
RSM Regimental Sergeant-Major; WO1; Warrant Officer 1st Class. regimentssergeant-majoor; in Nederland Korps- of Regimentsadjudant.
RSOM(I) Reception, Staging, Onward Movement, Deployment (and Integration).; ontvangst, tijdelijk verblijf, voorwaartse verplaatsing (en integratie). Grootschalige logistieke operatie waarbij personeel en materieel synchroon wordt verplaatst van vredeslocatie naar eindbestemming.
RSP Render Safe Procedure; procedure van EOD'ers om een onaanvaardbare detonatie van ongeëxplodeerde munitie te voorkomen, waarbij indien mogelijk manueel de ontsteking wordt verwijderd
RSPB Regiment Stoottroepen Prins Bernhard
RT Receiver-Transmitter; radio
RT9100 Handheld radio FM9000
RT9200 Manpack radio FM9000
RT9500 Voertuigradio FM9000
RTA Road Traffic Accident; verkeersongeval
RTB Return(ed) To Base
Rtf Radiotelefonie(procedure); vaste procedures in radioverkeer bij alle soorten operaties.
RTFM Read The Fucking Manual
RTM Ready to move
RTO Radio Telephone Operator
RTOA Reverse Transfer of Authority.
RTT Routetijdtabel
RUD Regeling Uitrusting Defensie; regelt dat per 01-01-2009 kleding en persoonsgebonden uitrusting overwegend in bruikleen wordt gegeven; alles is hiermee te ruilen, niets is nog eigendom
Rule-based Werken en het gewenste gedrag bevorderen vanuit wet- en regelgeving; is daarmee meer gekoppeld aan de theorie; zie ook principle-based
Rummage Grondige (gebieds)doorzoeking, m.n. door gespecialiseerd personeel met bijzonder materieel, b.v. een zeeschip, bij verdenking op drugs- en/of wapensmokkel of illegale migratie
Running estimate Continue functionele beoordeling vd toestand (bvt) om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken of voor dat functiegebied de operatie volgens plan gaat; betreft een overzicht van feiten, aannames, eigen toestand, invloeden vd omgeving, conclusies en aanbevelingen; elke staffunctionaris houdt deze voor zijn functiegebied bij.
Ruza Rugzak
RV Rendez-vous; verzamelpunt. Zie ook: DAR en rally point.
RVD Rijksvoorlichtingsdienst.
RVE Resultaatverantwoordelijke Eenheid.
RVH Regiment Van Heutsz.
RVS Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne; in Oirschot
RVT Regiment Verbindingstroepen.
RW Rotary Wing; helikopters.
RWRM Regeling Werk- en Rusttijden Militairen; ministeriële beschikking die op 1-1-1981 in werking is getreden
RX Radiostilte; zelfde als de stand op de CNR FM9000; organieke radio- en telegrafieafkorting voor ontvanger of ontvangst.
S Terug naar Boven
S Staff; General Staff System-indeling voor een hoofdkwartier dat/staf die vanaf het niveau van een brigade of lager wordt gerund; in NLD bij een brigade o.l.v. een kolonel (chef-staf); zie secties
S5 Shape (vorm), Shine (glans & schittering), Shadow (schaduw), Silhouette (aftekening tegen de achtergrond), Spacing (tussenruimte) m.b.t. camouflage
S5 Size (afmeting), Surface (bodemgesteldheid), Slope (hellingshoek), Shoot (invlieghoek), Security (veiligheid) m.b.t. landing point
S/A Selective Availability (van GPS)
SA Situational Awareness; beleving van de werkelijkheid; kennis vd omgeving. Begrip hebben vd toestand van dát deel vh gevechtsveld dat van invloed is op het eigen optreden. Omvat niet alleen een Common Operational Picture (COP), ook zaken als:
► stafinformatie
► kennis van eigen en vijandelijke doctrine
► inzicht in huidige en toekomstige operaties
Zie ook: SU.
SA Staging Area; gebied waarin troepen worden ondergebracht om zich voor te bereiden
op een komende operatie
SAA Small Arms Ammunition; munitie voor kleinkaliberwapens.
Sab Sabotage
SABA Self Aid Buddy Aid; Zelfhulp en Kameradenhulp
SAC Strategic Airlift Capability
SAC C-17 Strategic Airlift Capability (van de NAVO); op 27 juli 2009 werd de eerste van drie Boeing C-17 Globemaster-III's gestationeerd op Pápa Airbase in Hongarije. De deelnemende landen aan SAC zijn de NAVO-lidstaten Bulgarije, Estland, Hongarije, Litouwen, Nederland Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië en de Verenigde Staten en de Partnership for Peace-landen Finland en Zweden
SACEUR Supreme Allied Commander Europe. Één van de twee strategische commandanten vd NAVO. Hoofd vh Allied Command Operations (ACO). Traditioneel een Amerikaanse generaal, dual-hatted als C-EUCOM (US European Command, HQ in Stuttgart).
SAF Small Arms Fire; vuur van kleinkaliberwapens
Safe Veilig. Zie ook: secure (beveiligd).
SALT Strategic Arms Limitation Talks
SALTA Amerikaanse vijandmelding: Size of Enemy, Activity, Location, Time and Action.
SALTUR Size, Activity, Location, Time, Unit, Response; vergelijk SALTA en SALUTE
SALUTE Size, Activity, Location, Unit, Time, Equipment
SAM Surface to Air Missile; luchtdoelraket; van de grond afgevuurde raket om helikopters en vliegtuigen uit de lucht te schieten
SAMSON Structurele Afbouw Matrixorganisatie Staven Op Nieuwe Leest; projectorganisatie sinds 2003
SANDF South African National Defence Force; krijgsmacht vd republiek Zuid-Afrika.
Sangin / Musa Qala / Kajaki Driehoek van gevaarlijke oorden in het noorden van de Zuid-Afghaanse provincie Helmand
SAP Schematisch activiteitenplan. Tijdsbalk.
SAR Search And Rescue; dienstverlening ihkv hulpverlening en redding
SARBE Search And Rescue Beacon; radiobaken dat behoort tot de nooduitrusting van helikopter- en vliegtuigbemanningen
SARS Small Arms Registration System
SAS Special Air Service
SASE Safe and Secure Environment. Veilige omgeving, al dan niet afgedwongen door een strijdmacht, waarbinnen een vredesproces zich ontwikkelt en de bevolking dagelijkse activiteiten kan ontplooien, zonder angst voor politiek gemotiveerd, persistent of grootschalig geweld. Voorbeeld: vergroten vd inktvlek, zoals in de Afghaanse provincie Uruzgan werd gedaan door de Nederlandse ISAF-militairen.
SASO Support and Sustainment Operations
Satcom Satellite Communication; satellietcommunicatie.
Sau Struikeldraadalarmuitrusting; struikeldraadlichtsein
SB Schuilbivak. Gedekte locatie waar de groep zich schuilhoudt om ontdekking door de vijand te voorkomen, deze locatie heeft zichtdekking en is gedekt tegen waarneming vanuit de lucht. Vaak contact met een WLP.
Sbat Schoolbataljon
SBD Stralingsbeschermingsdienst Defensie; gevestigd in Maartensdijk.
SBK Sociaal Beleid Kader
Sbn Schout-bij-nacht
SBOT Specifiek Beleid Opleiding en Trainen
SBT Scenario Based Training; methodiek waarbij op basis van vooraf gedefinieerde trainingsdoelen scenario's en omstandigheden worden gekozen die het beste bijdragen aan het bereiken van die doelstellingen
SCAME Ezelsbruggetje van PsyOps:
source bron
content inhoud
audience publiek
media media
effects effecten
Hulpmiddel om verzamelde propaganda te analyseren dzv de Information Operations-officier.
SCC Sociale Coördinatie Commissie.
Sch Schutter
Sch/min Schoten per minuut
Schip van de wacht Schip waarmee, bij verhoogde dreiging, taken ihkv ICMS kunnen worden uitgevoerd, t.w. detecteren en ruimen van zeemijnen, onderscheppen en boarden van zeeschepen en onderscheppen van kleine vaartuigen
Scoop and run Gewondenbehandeling onder ideale omstandigheden
Screen Beveiligen en inlichtingen inwinnen; “een screen leggen”; taak voor BVE en JISTARC-eenheden; primair bedoeld om vroegtijdig te waarschuwen.
Script Draaiboek van een oefening, met inbegrip van events, incidents en injections
Sct Sector.
SDA Soldier Digital Assistant. Handheld en ruggedized computer die bestaat uit een gps-ontvanger, radio, accu’s, oogstuk en verwerkingseenheid. Toont o.a. de aanwijzingen die de commandant via de CDA ingeeft.
SDDC Military Surface Deployment and Distribution Command; Amerikaanse eenheid die verantwoordelijk is voor transport en havenoverslag van Amerikaans materieel en goederen in Europa, Afrika en Zuidwest Azië; van 1983 tot 2011 gevestigd in Capelle aan den IJssel
SDI Strategic Defense Initiative
SDL Struikeldraad-lichtsein.
SE Security Element; beveiligende eenheid i.h.k.v. voertuigoperaties; escorte
SEAD Suppression of Enemy Air Defence
Search Detectie van IED’s. Basic Search, Intermediate Search en Advanced Search.
Search aware Basisniveau van search t.b.v. elke individuele militair, zoals 4 C’s, 5/20, person search en vehicle search
Second Plaatsvervangend commandant; plaatsvervanger; in de regel benaming voor plaatsvervangend compagniescommandant.
Sectie Grootte 10 à 20. Niet-generieke eenheid binnen KL. Secties op staven worden hiertoe niet gerekend. Grootteteken: ••.
Secure Beveiligd. Zie ook: safe (veilig).
SEL Security Element Leader; commandant beveiligende eenheid i.h.k.v. voertuigoperaties
Semi-permissive Tijdelijk en plaatselijk bepaalde mate van veiligheid. Omgeving waarin op relatief veilige afstand wordt gevochten en geschoten, maar waarin géén sprake meer is van effectief vijandelijk vuur; warm. Begrip komt uit de Three Block Warfare, in de praktijk doorgaans gelijktijdig voor met permissive en non-permissive (hostile). Regeringsinvloed is gering of in het geheel niet aanwezig.
SERE Survival, Evasion, Resistance and Escape; Amerikaanse opleiding in (omgaan met) martelingen, achter de vijandelijke linies aan de vijand ontkomen, achtervolgd worden, met weinig middelen overleven in de wildernis en ondervragingen onder alle mogelijke omstandigheden; aanvankelijk bedoeld voor Amerikaanse troepen om de slechte behandeling in communistische Goelag-strafkampen te kunnen weerstaan
Serious gaming SG. Computerspel dat bij het opleiden én inzetgereed maken van militairen wordt gebruikt om tactische aspecten van militaire operaties te beoefenen in een voldoende realistische omgeving. Hiermee wordt de militair voorbereidt om in een (inter)nationale operationele omgeving te kunnen bijdragen aan vrede en veiligheid, het Nederlands grondgebied te beschermen en de civiele autoriteiten te ondersteunen. Simulatie maakt het mogelijk om in een veilige omgeving geconfronteerd te worden met gevaarlijke situaties in de operationele omgeving, zoals hinderlagen, IED’s, opstanden, overstromingen, rellen, suïcide bombers en TIC’s. De huidige spellen, Virtual Battle Space-2 en Steel Beasts Pro,
zijn te gebruiken voor onderricht in tactiek tot teamniveau (BGT’n, drills, grondbeginselen).
SEXI State, Explain, Illustrate. Acroniem; ezelsbruggetje om de techniek vh debaten/argumenteren te vergemakkelijken.
SF Special Forces
SFIR Stabilization Force Iraq
SFO Special Forces Operator
SFOR Stabilization Force. NAVO-troepenmacht in Bosnië-Hercegovina na 1995.
SG Serious gaming; serious game.
SGLS School Grond-Luchtsamenwerking (Schaarsbergen); voortgekomen uit de Leger Luchtwaarnemings School (1954)
SGN Standing Group NATO.
SGN-rates Stgegs vd SGN voor de planning van operaties en de logistieke ondersteuning daarvan.
Sgt(1) Sergeant (der eerste klasse)
SHAEF Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force; HQ vd opperbevelhebber vd geallieerde troepen in Noordwest-Europa; bestond van eind 1943 tot aan het einde van WOII; enige bevelhebber was generaal Dwight D. Eisenhower
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe; HQ geallieerde strijdkrachten Europa in Casteau bij Bergen (Mons) in België
Shaping operation Operatie waarin de voorwaarden voor succes worden gecreëerd; extern gericht; gehanteerd in asymmetrische oorlogvoering en irregulier optreden; vergelijkbaar met deep (diepe) operation; zie ook DECISIVE en SUSTAINING OPERATION
Sharing Gezamenlijke verwerving en gebruik van militaire capaciteiten door twee of meer landen
Shg Shotgun. Mossberg shotgun M-590, (hagel)geweer, bedoeld voor situaties, waarbij grote vuurkracht op (relatief) korte afstand nodig is.
SHIRBRIG Multinational Stand-By High Readiness Brigade for United Nations Operations
SHORAD Short Range Air Defence
Showstopper Wat niet, beperkt of zeer beperkt aanwezig is, waardoor de aanvang of voortgang van een oefening of ernstinzet in ieder geval tijdelijk moet worden stopgezet of uitgesteld.
SHURATEX Shura; Radio; Test; Execute; model waarin de werkwijze van psychologische operaties in vier fasen wordt beschreven
SI Schietinstructeur (geweer).
SICT Schiet Instructie en Controle Team (Nieuw-Milligen)
Sie Sectie
Sie 1 Sectie Personeel, inbegrepen personeelszaken en personeelszorg (tot en met brigadeniveau)
Sie 2 Sectie Inlichtingen & Veiligheid (tot en met brigadeniveau)
Sie 3 Sectie Opleidingen & Operatiën (tot en met brigadeniveau)
Sie 4 Sectie Logistiek (tot en met brigadeniveau)
Sie 5 Sectie Plannen (vanaf divisie- en legerkorpsniveau); wordt op lagere niveaus beheerd door Sie 3
Sie 6 Sectie C4I (tot en met brigadeniveau)
Sie 7 Sectie Opleiding en Training (vanaf divisie- en legerkorpsniveau); wordt op lagere niveaus beheerd door Sie 3
Sie 8 Sectie Financiën & Control (vanaf divisie- en legerkorpsniveau)
Sie 9 Sectie CIMIC
Sierra Gijzelaar
SIGINT Signals Intelligence. Vergaren en nader verwerken van inlichtingen uit satelliet- en radiocommunicatie. Hierbij worden elektronische signalen die via de ether (door de lucht) worden verzonden onderschept en gelokaliseerd. Bestaat uit de interceptie en technische analyse van telecommunicatie. Geldt niet alleen hoogfrequent radioverkeer en satellietsignalen, ook radio, telefoon, computers en andere elektronische apparatuur.
SIH Sectie Individuele Hulpverlening
SimCas Simulation Casualty; oefengewonde
SimCen Land Simulatiecentrum Landoptreden; onderdeel van het OTCOPN
SIM-KKW Simulator kleinkaliberwapens
SimMan Geavanceerde patiëntsimulator van fabrikant Laerdal ($ 27.000), waarop ziektebeelden in allerlei natuurgetrouwe scenario’s kunnen worden behandeld; hiermee kunnen artsen en verpleegkundigen klinische en besluitvormingsvaardigheden testen
SIMS Smart Incident Command System
Sit Situatie
Sitcen Situatiecentrum; vd Koninklijke Landmacht. Staat 24/7 gereed voor de uitgezonden militairen en zijn relaties om te assisteren bij problemen of vragen in de thuissituatie of in het uitzendgebied.
Site inspection Aangekondigd dan wel onaangekondigd inspecteren van gebieden en gebouwen, b.v. het controleren van wapen- en munitievoorraden.
Sitrep Situation Report; situatierapport; rapport met de laatste stand van zaken.
SIVO School Initiële Vorming Onderofficieren; samenvoeging Bcie en Cie van de Koninklijke Militaire School per 01-03-2011. Leidt aspirant-onderofficieren op. Zie ook: SVVO.
SJP Specifiek Jaarplan
SK Smeerkaart
SKL Snelle kraterlading
SLA Schutter lange afstand
Slagkracht Functie van militair optreden. Ook genaamd: vuurkracht. Firepower. Mogelijkheid om het militair vermogen van één of meerdere actoren te beïnvloeden.
Slaza Slaapzak
Sld Soldaat
Sld2 Soldaat der tweede klasse
Sld3 Soldaat der derde klasse
Slijten Attritie; verzwakken vd vijand; (doen) verminderen vd gevechtskracht vd opponent.
Slimme Streupers/Stubborn Gecombineerde oefening vh KCT; voor het eerst in 1978; speelt zich af in het Duitse Hürtgenwald (Eifel); in de regel twee weken; oefening in overleven op het gevechtsveld, die traditiegetrouw eindigt met een oefening in escape and evasion
Slo Slagorde
SLO School voor Leidinggeven en Opleidingskunde (Budel)
SLP Standard Language Profile; STANAG 6001 m.b.t. taalniveau, uitgedrukt in de vaardigheden Listening (luisteren), Speaking (spreken), Reading (lezen) and Writing (schrijven)
SLS Stinger Launching System; lanceersysteem vd Stinger op de luchtverdedigingsversie vd Fennek
Sm Sergeant-majoor
SM Synchro(nisatie)matrix.
SMA Sergeant-majoor der administratie
SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar (Realistisch), Tijdgebonden (In tijd begrensd); eisen die kunnen worden gesteld aan een opdracht of taak
SMART Acroniem dat de eisen weergeeft die kunnen worden gesteld aan een opdracht of taak:
S specifiek
M meetbaar
A acceptabel
R realistisch (realiseerbaar)
T tijdgebonden (in tijd begrensd)
SMAT Sport-Medisch Advies Team
SMCP Sportmedische Conditieproef. Na verwijzing door bedrijfsarts op medische indicatie af te leggen conditieproef bij TGTF. Door de LO/Sport-instructeur te gebruiken als sturingsinstrument voor een individueel op te starten trainingsprogramma; door de fysiotherapeut te gebruiken als evaluatiemiddel in een revalidatietraject.
SMEV Sport, Marsen, Exercitie, Velddienst (Vrij van…)
SMI Sergeant-majoor instructie
SMIKL Systeem Milieuzorg Koninklijke Landmacht
Smile & Wave Soft knock-variant van “Kill & Capture”.
SMK Smoke. Rookmunitie
SMO Sergeant-majoor opleidingen; functionaris in een compagniesstaf; zie ook STOO.
SMO Senior Medical Officer; taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vd SMO worden beschreven in DMG-aanwijzing 055
SMOD Sergeant-majoor Onderhouds Diagnostiek
SMOO Sergeant-majoor Operatiën & Opleidingen
SMP Soldier Modernisation Programme. Sinds 1997.
SMPL School Materiële en Personele Logistiek; opgericht op 12-4-2007; gevestigd in Soesterberg (Du Moulinkazerne); voortgekomen uit School Bevoorrading & Transport en School Personeel & Financiën; verzorgt logistieke opleidingen voor alle krijgsmachtdelen; logo is een achtspakig wiel, doorkruist door een sleutel en een ganzenveer, op een paarse ondergrond
SMR Schademeldingsrapport (DF 11/1)
SMR Sport Medische Revalidatie; per 2010 opvolger van SMAT
SMT Sociaal Medisch Team.
SMT Structuurschema Militaire Terreinen.
Snedder Ezel, tevens mascotte van het KCT, sinds haar oprichting in 1942. Sinds 1 oktober 1953 (lichting 1953-III) aanwezig bij baretuitreikingen. Achter de naamgever van Snedder gaat de Nederlandse commando Hendrikse schuil, die zich in 1942, als 41-jarige, als oorlogsvrijwilliger aanmeldde voor de commando-opleiding. Als Hendrikse een heildronk uitbracht, proostte hij met “Hi, boys, stow it awav in your snedder-bay!”
SNIC Snow and Ice Clearance; indien aanwezig zijn deze middelen ingedeeld bij de genie
SNO Senior National Officer; hoogste Nederlandse officier
SNO Senior Nursing Officer; officier stafverpleegkundige
SNR Senior National Representative; hoogste vertegenwoordiger van de Nederlandse krijgsmacht bij internationale staven en organisaties
SNS Stinger Night Sight; warmtebeeldkijker die op de Stinger kan worden bevestigd teneinde 24 uur per dag en onder alle weersomstandigheden te kunnen optreden met de Stinger
Snuffelproef Instructeurstest met de geurstof amylacetaat (pentylethanoaat), een kleurloze vloeistof met de kenmerkende geur van appels, bananen en peren. Bij de afwezigheid van een zenuwblokkerend strijdmiddel, moet op locatie onder leiding vd gpc gedurende 5 minuten zonder het CBRN-masker in beschermstelling de snuffelproef worden uitgevoerd; als deze proef na 10 minuten geen detectie van chemische strijdmiddelen oplevert (d.w.z. geen verschijnselen van een CBRN-besmetting oplevert), geeft de CBRN-kern aan de commandant het advies om einde CBRN-alarm te geven. Zie ook: DEZI.
SO Special Operations; speciale operaties
SOB/SOMS Schiet Oefeningen Bergen/Schiet Oefeningen Munster-Süd
SOCAFRICA Special Operations Command Africa
SOCCE Special Operations Command and Control Element
Social engineering Aanvalstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke eigenschappen als nieuwsgierigheid, vertrouwen en hebzucht met als doel vertrouwelijke informatie te verkrijgen of bepaalde handelingen te
laten verrichten.
SOD Sector Overleg Defensie; geïnstitutionaliseerd overleg met de sectorcommissie Defensie.
SOE Special Operations Executive; Britse tegenhanger vd Amerikaanse OSS; opgericht tijdens WOII
Soemba voormalig Rijksvaartuig 50; gebruikt door duikers van genie-eenheden
SOF Special Operations Forces; speciale eenheden die geen SF zijn. In Nederland: 11 Luchtmobiele Brigade
SOFA Status Of Forces Agreement
Soft knock Met tevoren verkregen toestemming een huis doorzoeken, i.t.t. hard knock.
SOI Standing Operating Instruction. Set van gedetailleerde instructies ontwikkeld op basis van de SOP’s; geeft praktische, vaak zeer dwingende richtlijnen voor specifieke situaties of de specifieke uitvoering van stafprocessen; uitsluitend intern gericht.
SOP Standing Operational Procedure; vaste order; set van procedures, waarin dwingende aanwijzingen worden gegeven over de planning en uitvoering van militair optreden, met het oogmerk de noodzakelijke eenduidigheid en standaardisatie te handhaven; geeft informatie voor en aan functionarissen van buiten de eenheid (dus extern gericht); instrument om gast(eenhed)en te informeren over de manier van werken binnen een eenheid; bruikbaar onderwijsleermiddel voor opleiding en training van eenheden
SOR Statement of Requirement. benodigde minimale militaire vereisten om militaire taken te kunnen uitvoeren, die voor elke operatie worden aangegeven. Zie ook: CJSOR.
SORT Strategic Offensive Reductions Treaty; op 24-05-2002 door de Amerikaanse president George W. Bush en de Russische president Vladimir Poetin gesloten verdrag waarin beide landen toezeggen de voorraad ICBM's te reduceren; ook Verdrag van Moskou genoemd
SOR/T Persoonlijke (tactische) dosismeter. Registreert de aanwezige gamma- en neutronenstraling in de omgeving. De SOR/T meet zowel pieken als doses. In geval van CBRN-dreiging wordt de SOR/T verstrekt aan
een representatief deel van uw eenheid. De SOR/T wordt gedragen in de zak op de linkerbovenarm vd CBRN-parka. Een specialist binnen de eenheid activeert de SOR/T en leest deze na afloop uit.
SOS Save Our Souls; internationale noodkreet, vaak in morse
SOSRA Suppress, Obscure, Secure, Reduce, Attack; model vd te bereiken effecten bij het organiseren van een doorbraak met voldoende voorbereidingstijd, inbegrepen verkenningen. Betreft de grondbeginselen onderdrukken (suppress), maskeren (obscure), beveiligen (secure), slijten (reduce) en aanvallen (attack).
SOSTAR Stand-Off Surveillance Target Acquisition Radar (Equipment)
SOTG Special Operations Task Group; ad hoc verband van samengestelde eenheden van SF, ondersteund door specialistische reguliere eenheden; i.c. samenwerkingsverband tussen KCT (Cotrcie) en 11 LMB (infanteriepeloton).
SOUT Special Operations in Urban Terrain
SOXMIS Soviet Exercise Mission; Soviet Military Mission; militaire missie van de Sovjet-Unie in de Bondsrepubliek Duitsland ten tijde van Koude Oorlog
SPA Systematische Probleem Aanpak; gebaseerd op het 4C/ID model van J.J.G. van Merriënboer en P.A. Kirschner, 'Ten steps to complex learning' (2007).
Spandau M.25 Duits machinegeweer met kaliber 7.92 mm en bandaanvoer voor 250 patronen; Maschinengewehr 08;  MG.08; tijdens WOI ingezet; in meidagen 1940 waren ± 900 Spandau mitrailleurs in de Nederlandse bewapening t.b.v. luchtafweer
SPEAR Small arms, Personel, Equipment, Ammunition, Radios
Spec Specialist
Specifiek Gereedheidsplan Meer actuele en gedetailleerde weergave vh gereedstellingsplan die bijdraagt aan de deconflictie en synchronisatie van alle aan de eenheden gegeven opdrachten. Evenals de synchro(nisatie)matrix een hulpmiddel ter ondersteuning van de planning en coördinatie.
SPEER Strategic Process and ERP (Enterprise Resource Planning) Enabled Reengineering
SPIE Special Patrol Insertion/Extraction; SPIE-riggen
SPOD Sea Point of Debarkation
SPOE Sea Point of Embarkation
SPOK Sharing the Power of Knowledge; kracht van het delen van gezamenlijke kennis; evenement voor leergierige opleiders
SPOT Standaardiseren van Processen rond Opleiden en Trainen.
Sqn Squadron
SRAT Short Range Anti-Tank(weapon); bijvoorbeeld de Panzerfaust-3, inzetbaar tot 600 meter.
SRI Senior Instructeur
Srim Snelrichtmiddel.
Srol Rol concertina
SRWS (Electro Optic Systems) Stabilised Remote Weapon Station; systeem dat het mogelijk maakt voor de schutter om veilig onder pantser vanuit een voertuig te vuren m.b.v. een beeldscherm.
SSA / Shared SA Shared Situational Awareness. Meerdere personen in een organisatie hebben eenzelfde beeld én begrip vd situatie. Gedeelde SA door krijgsmachtbrede interoperabiliteit in (inter)nationaal verband. Zie ook: Common Operational Picture (COP).
SSM Single Service Management
SSM Surface-to-Surface Missile
SSO Speciale Stafofficier. Officier die deel uitmaakt van een stafsectie dan wel hier, bij bepaalde opdrachten en taken, deel van kan uitmaken.
SSR Security Sector Reform; hervorming van de veiligheidssector
SSS Single Source of Service (i.h.k.v. FD); gedeelte in de operationele FD-keten van voorraadcentrum, aanvulcentrum en klant.
SSST Spionage, sabotage, subversie en terrorisme.
SSU Staff Support Unit; stafondersteuningseenheid.
Ssv Staf- en Stafverzorging; m.n. in compagniesverband.
Ssvcie Staf- en Stafverzorgingscompagnie.
Ssvost Staf- en Stafverzorging- en -ondersteuning.
Ssvostcie Staf- en Stafverzorging- en -ondersteuningcompagnie.
St Staf.
STA Secondary Training Audience. Niet primair te oefenen/trainen functionaris of eenheid.
Staand leger Permanent leger, i.t.t. een leger dat ad hoc is samengesteld uit huurlingen.
Stab Ops Stability Operations. Stabiliserende activiteiten. Stabilization, Security, Transition and Reconstruction (SSTR) operations; Peacekeeping and Stability Operations (PKSO).
STANAG Standardization Agreement; standaardisatie-overeenkomst. NAVO-afspraak die standaardeisen voor materieel bevat.
Standaard Ruitervaan; vaandel van de ruiterij; vaandel van de cavalerie en overige bereden wapens. In tegenstelling tot het vaandel bij de infanterie.
Standaardgroep Indien meer standaards dan vaandels; bij een gelijk aantal vaandels en standaards bepaalt het ‘oudste’ vaandel / standaard hoe de groep wordt genoemd / gecommandeerd.
Standaardisatie Het afstemmen vd behoeften aan militaire capaciteiten om te komen tot gezamenlijke verwerving van (wapen)
systemen, waarbij gelijktijdig nationale configuraties worden uitgeband
Startex Start van de oefening
STAS(DEF) Staatssecretaris van Defensie.
Stau Steenauto (genie)
Stay and play Gewondenbehandeling onder ongunstige of primitieve omstandigheden
Steel Beast Pro Serious game die in gebruik is bij KL. Hiermee kan op niveau I t/m VI worden opgeleid en getraind.
Steunpunt 1. Voorbereide en versterkte opstelling, gericht op het behoud van terrein, van waaruit naar alle zijden waarneming bestaat en zo nodig vuur kan worden uitgebracht met behulp van verwisselopstellingen.
2. Logistiek ondersteuningspunt langs een route waarover wordt verplaatst. Op locatie zijn mogelijkheden gecoloceerd i.h.k.v. berging, bevoorrading van voeding en brandstof, geneeskundige verzorging, legering, onderhoud e.d. Zie ook: POD, POE en RON.
Steunrelatie Bij een steunrelatie wordt de bestaande bevelsverhouding niet verbroken, waardoor de hogere
commandant vd eenheid (1UP, 2UP) de zeggenschap over de eenheid behoudt. De gesteunde organisatie
en/of eenheid kan wel beschikken over het geleverde product en hierover afstemmen.
Stg Staatsgeheim. Informatie waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat of zijn bondgenoten wordt geboden. Kennisname door niet-gerechtigden kan leiden tot schade aan de Nederlandse Staat of zijn bondgenoten. Gerubriceerd (van laag naar hoog): STG CONFIDENTIEEL, STG GEHEIM en STG ZEER GEHEIM.
Stg Stelling
STG CONFIDENTIEEL Nationale rubricering. Staatsgeheime informatie, gerubriceerd als zeer geheim: kennisneming door niet-gerechtigden kan gewone schade toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten en schadelijke gevolgen hebben voor de slagkracht vd strijdkrachten. De kring van personen die gerechtigd is om van STG-informatie kennis te nemen is groot. Vergelijkbaar met NAVO-rubricering 'NATO Confidential'.
Stgegs Stafgegevens.
STG GEHEIM Nationale rubricering. Staatsgeheime informatie, gerubriceerd als zeer geheim: kennisneming door niet-gerechtigden kan ernstige schade toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten en de slagkracht vd strijdkrachten ernstig aantasten. De kring van personen die gerechtigd is om van STG-informatie kennis te nemen is klein. Vergelijkbaar met NAVO-rubricering 'NATO Secret'.
STG ZEER GEHEIM Nationale rubricering. Staatsgeheime informatie, gerubriceerd als zeer geheim: kennisneming door niet-gerechtigden kan zeer ernstige schade toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten en de slagkracht of de veiligheid vd strijdkrachten buitengewoon ernstig aantasten. De kring van personen die gerechtigd is om van STG-informatie kennis te nemen is zeer klein. Vergelijkbaar met NAVO-rubricering 'Cosmis Top Secret'.
Stick Deel van een chalk dat aan één zijde van een helikopter wordt vervoerd; zie ook chalk
Stier Noticol. Nog niet geïnaugureerde eerstejaars cadet; nuldejaars cadet. Stieren worden gefeut door derde- en vierdejaars, niet door tweedejaars (om excessen te voorkomen).
STO Survive To Operate; force protection; organisatie die verantwoordelijk is voor wat binnen de NAVO wordt gedefinieerd als force protection
STOL Short take-off and landing
STOM Ship To Objective Manoeuvre; operatie waarbij geëmbarkeerde gevechtseenheden (mariniers of landstrijdkrachten), met behulp van snelle amfibische landingsvoertuigen en, vooral, helikopters, vanaf de sea-base (schip) naar het verder landinwaarts gelegen doel worden verplaats; hiermee is het belang van landingsstranden verminderd
STOO Stafonderofficier; functionaris in een compagnies-, bataljons- of brigadestaf, bijvoorbeeld de SMO.
STOP STandaardisatie OPleidingsprocessen
STOVL Short take-off and vertical landing
Strafe Vuurstoot van een laagvliegende gevechtshelikopter of -vliegtuig met kanon of machinegeweer, b.v. van een Apache.
Strat Strategie; strategisch
STRATCOM Strategic Communications. Coördinatiemechanisme dat de consistentie en coherentie tussen Public Diplomacy, Public Affairs en Information Operations kan realiseren en behouden. In engere zin: proces vh orkestreren van woord en daad, met als doel beïnvloeding en informatievoorziening; consistentie in strategie, activiteiten, thema’s en berichtgevingen, met als doel het verkrijgen en waarborgen van legitimiteit en steun.
STRATEVAC Strategic Evacuation.
Stressbestendig Ondanks angsten, onzekerheden, schuldgevoelens, zorgen en de voortdurende eisen die in wisselende operationele omstandigheden aan lichaam en geest worden gesteld, steeds weer een manier vinden om doelmatig te blijven functioneren bij het volbrengen van zijn opdracht.
Strike Slaan. Kerntaak van het gevecht binnen het tactische framework.
Strkrn Strijdkrachten
Strongpoint Steunpunt; punt dat in eigen handen dient te blijven en daarom extra personele en/of materiële middelen toegewezen heeft gekregen
Stützpunkt Steunpunt; strongpoint
Stvl Steunverlening
SU Situational Understanding; resultaat vh toepassen van analyse en beoordeling vd Common Operational Picture (COP), gericht is op het begrijpen van een (nieuwe) operationele omgeving. Het aantal én de betekenis (positie en rol) van (f)actoren in de analyse vd omgeving is toegenomen en bestaat tegenwoordig niet enkel meer uit de factoren ‘weer en terrein’ en de actor ‘vijand’ maar minimaal METT-TC, met inbegrip van diepte- en thematische analyses. Gebrek aan SA leidt tot gebrek aan SU. Zie ook: COP en SA.
SUA Smallest Unit of Action; Smallest Unit of Arms; peloton+; peloton met toegevoegde eenheden, zoals EOD en genie; peloton aangevuld met enablers; Combined Arms Team (CAT).
SUPINTREP Supplementary Intelligence Report.
Sure fire Schieten m.b.v. tactische verlichting die op een vuurwapen is gemonteerd
Sustaining operation Operatie waarin ervoor wordt gezorgd dat de gegenereerde gevechtskracht kan worden voortgezet; intern gericht; gehanteerd in asymmetrische oorlogvoering en irregulier optreden; vergelijkbaar met rear (achtergebied) operation; zie ook DECISIVE en SHAPING OPERATION
Sustainment Instandhouding. Fase van een operatie.
SV Secundaire Vorming; loopbaancursus voor sergeanten-majoors en opperwachtmeesters
SVBIED Suicide Vehicle-Borne Improvised Explosive Device; bom of IED in (vracht)auto
Svbdd School Verbindingsdienst.
SVG 2 RadiacMeter Draagbaar, op batterijen werkend apparaat voor het meten van  gamma- en neutronenstraling.
Svr Storingsvoorraad; operational stock
SVV School Voor Vredesoperaties; voorheen School voor Vredesmissies (Amersfoort)
SVVO School Verdere Vorming Onderofficieren; onderdeel vd KMS; leidt onderofficieren op voor PV, SV, CBO en TVKL. Zie ook: SIVO.
SWAG Servicemen's Wifes and Girlfriends.
Swarming Letterlijk: zwermen. Theorie dat een zwerm van kleine, zelfstandige, relatief onafhankelijke en kriskras opererende eenheden die in een hoog operationeel tempo voortdurend, snel en zelfs simultaan reageren op een de opponent. In Afghanistan en Irak waren het de Special Forces, die van oudsher werken met swarming-tactiek, die het werk klaarden: een groep individuen bleek minder kwetsbaar dan een groot collectief. Voorwaarden zijn beweeglijkheid, snelheid en zelfstandigheid. Uit dierenwereld, waar o.a. bij bijen, mieren, spreeuwen en wolven groepsgedrag tot stand komt omdat het handelen van het individu wordt beïnvloed door het waarnemen van elkaar. De grootte en samenstelling van een swarm(ing) zijn afhankelijk vd omstandigheden: CAT, peloton, SUA.
Swarovski Kijker Swarovski AT(S)80
SWERM Systematische Waarneming en Registratie Materieelgebruik
Sword-to-shield ratio Slagkracht versus bescherming; hoeveel gevechtskracht wenst een strijdmacht te reserveren voor bescherming, o.a. vd logistiek
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
SWPL Stinger Weapon Lanceer Platform Light; lanceerplatform voor Stinger op MB of gebouw
Sync Synchroniseren van radio's (o.a. FM9000); ook figuurlijk gebruikt
Synchro(nisatie)matrix Tijd/activiteitenschema; visuele representatie in de tijd van alle gesynchroniseerde opdrachten en taken van de eenheden gedurende de operatie cq. het operationele proces. Helpt om doublures en omissies te voorkomen. Samen met Beslissings Ondersteunend Oleaat (BOO) de basis voor de informatiebehoefte vd hogere commandant.
SYOTOS See You On The Other Side.
Systeem Functioneel samenstel van personele en materiële middelen waarmee een bepaald effect moet worden behaald.
SZVK Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht; sinds 1 januari 1995; maakt deel uit van Univé maar werkt onder ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie. www.szvk.nl.
T Terug naar Boven
TA Training Audience. Onderverdeeld in PTA en STA.
TA Territorial Army; Nationale Reserve van de landstrijdkrachten van Groot-Brittannië; bijgenaamd "Weekend Warriors"
TAA Tactical Assembly Area. Verzamelgebied. Vooruitgeschoven afwachtinggebied, waar eenheden hun laatste controles en inspecties uitvoeren vóór het vertrek naar de startlijn. In de regel buiten het bereik vd artillerie. Zie verder: afwachtingsgebied.
TAA Tactical Audience Analyst; Target Audience Analyst; militair die intell(igence) analyseert en omzet naar gevalideerde inlichtingen.
Taak Wat een functionaris (niveau I) moet uitvoeren of systeem (niveau II of hoger) moet bereiken. Geheel van activiteiten om een specifiek effect te behalen. Zie ook: taken.
Taakspecialisatie Uitruil van militaire taken en capaciteiten tussen twee of meer landen die zich in onderling overleg specialiseren en volledig kunnen terugvallen op elkaars specialisaties
TAB Tactical Advance to Battle
Tac Tactiek; tactisch
TACBE Tactical Beacon
TACCP Tactical Command Post. Tactische commandopost. Gevechtsstaf.
TACEVAL Tactical evaluation
TACOM Tactical Command. Bevelsbevoegdheid om een eenheid opdrachten te verstrekken voor het realiseren vd door de hogere commandant van deze eenheid (1UP, 2UP) vastgestelde taken binnen de gegeven missie vd eenheid. TACON kan worden gedelegeerd.
TACON Tactical Control. Bevelsbevoegdheid om de activiteiten van een eenheid in tijd en ruimte af te stemmen en maatregelen voor beveiliging op te dragen voor het realiseren van een aan deze eenheid door haar hogere commandant (1UP, 2UP) gegeven opdracht binnen de gegeven taken en missie van deze eenheid.
TACP Tactical Air Control Party; team voor aanvraag en coördinatie van luchtsteun (CAS) op de grond; bestaat bij een mechbrig uit een FAC, LO en ch/radiotelefonist
Tacsat Tactical Satellite; portable satellietradio die cryptobeveiligd is
Tactical Airlift Luchttransportmiddelen die kunnen worden gebruikt in het inzetgebied (theatre of operations), m.n. tactische transportvliegtuigen en transporthelikopters
TACTIS Tactische Indoor Simulatie
TAF Tijdstip Aanvang Fall-out.
TAI Target Area of Interest; tactisch essentieel gebied. Geografisch gebied (corridor, crossing e.d.) waar high value targets (HVT) kunnen worden aangegrepen door eigen troepen. Niet alle TAI maken deel uit van de eigen COA; alleen TAI die in verband kunnen worden gebracht met HVT zijn voor een staf belangwekkend. Zie ook: NAI.
Tail Materieellogistiek vd landmacht. Zie ook: teeth en teeth-to-tail-ratio.
Taken Nadere specificatie en concretisering van werkzaamheden binnen de missie die moeten worden uitgevoerd om een doelstelling te realiseren. Taken zijn vastgelegend in het operatieconcept (ConOps). Zie ook: taak en task.
TALO Tactical Air Landing Operation; stormlanding
TAOR Tactical Area of Responsibility.
TAP Tijdactiviteitenplan; tijdsbalk.
TARC Tactical Air Reconnaissance Centre. Onderdeel vh CLSK, o.l.v. CLAS-commandant. Analyseert bi-dimensionale grafische formaten (beeldmateriaal) van door vliegtuigen gemaakte beelden.
Targeted killing Bewapende inzet; o.a. van UAV’s
Task Taak. "An action that can be performed by an actor is called a task.” Actie die kan worden uitgevoerd door een actor. Bron: TNO-rapport 'Analysing operational effects’ (2007, p. 10).
TB Taliban
TBB Te Beschermen Belangen; o.a. computers, instrumenten en wapens. Volgens het DBB en verschillende UB’n in de categorieën Algemeen & Organisatie, Personele beveiliging, Fysieke beveiliging, Informatiebeveiliging en Industrieveiligheid. Elke ambtenaar is verantwoordelijk voor de beveiliging vd TBB.
TBC To Be Confirmed; nog te bevestigen.
TBD To Be Determined; nog te bepalen.
TBM Te Beëdigen Militairen.
TBMD Theater Ballistic Missile Defence (System)
TBPC Ter beschikking van de pelotonscommandant
TC Thin Client. Gestripte (“thin”) computer die het grootste deel vd benodigde software(applicaties) van een centrale computer (server) betrekt. Hierbij fungeert de computer als “client” vd server. De TC beschikt niet over een eigen hard disc (opslagcapaciteit). Zie ook: VDI.
TCBU Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen; Commissie-Bakker.
TCCC Tactical Combat Casualty Care
TCKL Traditiecommissie Koninklijke Landmacht; houdt zich samen met wapentraditieraden artillerie, cavalerie en infanterie, korpsen en regimenten bezig met zaken in het kader van traditiehandhaving
TCN Troop Contributing Nation
TCOA Threat Course of Action. Most Likely Enemy Course of Action (MLECOA) + Most Dangerous Enemy Course of Action (MDECOA).
TCP Traffic Control Point; punt waar het verkeer wordt gecontroleerd door een een beveiligende eenheid
TCTS TITAAN Converged Telephony Service; TITAAN Converged Telecommunication System; biedt telefonie en videoconferentie door gebruikmaking van een Internet Protocol (IP)-netwerk. Synoniem: VOIP.
TD Technische Dienst
Tda Tandarts
TDP Touch Down Point
TDT Tactical Data Terminal
TDT Train de trainer
TE-33 Tool Equipment 33; lijnwerkerstang
TEAM Together Everyone Achieves More
Teeth Gevechtskracht vd landmacht. Zie ook: tail en teeth-to-tail-ratio.
Tegenverkenningsmaatregelen Maatregelen te nemen tegen verkenners vd opponent, zoals camouflage, patrouillegang, radiostilte, spreiding en WLP
TEMPEST Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions.
Terdoc Terreindocumentatiecentrum; voorheen gevestigd in Wezep
Terrein Aspecten van het terrein zijn o.a. afwatering, begroeiing, bodemsamenstelling, infrastructuur en reliëf.
Terrorisme Uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden
of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan
wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
TESSOC Terrorism Espionage Subversion Sabotage Organised Crime. Amerikaanse variant van SSST.
TEWT Tactical Exercise Without Troops; Tactische oefening zonder troepen; zie ook: TOZT en PENIS.
TF Task Force; taakgroep; formatie van eenheden, inclusief staf- en logistieke elementen, die is samengesteld om aan een eenduidig gedefinieerde taak te werken.
TFA Thuis Front Afdeling
TFA Toxic Free Area; onderdeel CCA (GOS); derde deel
TFC Tactical Field Care; fase in eerstehulpverlening die begintwanneer geen sprake meer is van effectief vijandelijk vuur en duurt tot het moment van evacuatie van het slachtoffer
TFE Task Force Eenheden
Tfn Telefoon.
TFU Task Force Uruzgan
TGB Tweedelijns Gezondheidszorg Bedrijf.
TGT Target; doel
TGTF Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie (Utrecht); kenniscentrum op het gebied van (militaire) sportgeneeskunde en trainingsfysiologie.
TH Technische Handleiding
Themis Militair berichtensysteem dat vergelijkbaar is met e-mail (Outlook); applicatie van TITAAN; binnen de KL in gebruik op bataljons- en brigadeniveau
THG Tactische Helicopter Groep; opgegaan in DHC
Threat to the force Persoon die of element dat de veiligheid vd Nederlandse troepen in gevaar kan brengen en dus een bedreiging vormt.
Threat to the mission Persoon die of element dat een gevaar vormt voor het behalen vd doelstellingen vd missie en dus de uitvoering vd missie.
Thufla Thunderflash; simulatiegranaat
Thuisfrontcomité Overkoepelende organisatie van vrijwilligers die, ondersteund door KL personeel, die verantwoordelijk is voor het beleid en de afstemming van thuisfrontactiviteiten in het kader van de thuisfrontzorg
Thuraya Merk satelliettelefoon
TIC Team Intell(igence) Cell.
TIC Toxic Industrial Chemicals; conform o.a. IGVU; zie ook TIM.
TIC Troops in contact. Gevechtscontact. Contact met de vijand, in de regel vuurcontact (vuurgevecht).
TICCS Target Information Command and Control System; wordt ingezet t.b.v. de KL-luchtverdediging.
TIM Toxic Industrial Materials; giftige industriële stoffend die al dan niet opzettelijk vrijkomen; ROTA: TIM's komen bijvoorbeeld vrij door lekkage van opslagtanks, slechte behandeling van radiologisch afval en brand in een fabriek of opslagplaats; zie ook TIC; de militair neemt , conform de persoonlijke reactiedrill, beschermende maatregelen tegen de gevolgen van TIM of preventieve maatregelen bij de dreiging van TIM
Time-driven Factor tijd in een oefenscenario laten prevaleren boven de zich almaar ontwikkelende omstandigheden in een oefenscenario (die afhankelijk zijn van doen en laten van de oefenende troepen); tegenovergestelde is event-driven
Time-space Tijd- en ruimtefactoren.
TITAAN Theatre Independent Tactical Army and
Airforce Network; Titaan Rood is de gerubriceerde variant (beveiligd tot en met de rubricering Stg SECRET), Titaan Zwart de ongerubriceerde
TK Tarin Kowt; één van de hoofdlocaties in de Afghaanse provincie Uruzgan tijdens de missie ISAF-Stage III; provinciehoofdstad
Tk Tank
Tkbat Tankbataljon
Tlnt Tweede luitenant
TLV Terugstootloze Vuurmond
TMD Terreinmeetdienst
TMD Theatre Missile Defense; verdediging tegen de dreiging van ballistische raketten; expeditionaire raketverdediging
TMED Telemedicine
TMK Technisch middenkader; nieuwe personeelscategorie sinds 1986, bestaande uit wapensysteemtechnici en elektronisch monteurs verbindingsdienst (elektronisch technicus)
TMO Terreinmeetofficier; verantwoordelijk voor het exact bepalen van plaats en richting die nodig zijn voor de artillerie om accuraat te kunnen vuren.
TMPT Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht
TMS Tactical Messaging System. Volledig geautomatiseerd systeem voor formeel gerubriceerd militair berichtenverkeer. Hiermee kunnen gestructureerde berichten worden opgesteld, verzonden en ontvangen.
Voor de distribute wordt gebruik gemaakt van de ISIS infrastructuur.
TMT Toestand, Melden, Triage; begrip dat medio 2011 PAMAN in ZHKH heeft vervangen, omdat is onderkend dat in bepaalde situaties één hulpverlener voor meerdere gewonden moet zorgen; er dient dan een handvat (triage) te zijn om een behandelvolgorde te bepalen
Tno Tot nader order.
Tno Terug naar onderdeel; return to unit.
TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek; werkt veel mee aan Defensieonderzoek.
TNT Trinitrotolueen; zwaar explosief met een detonatiesnelheid van 6.900 meter per seconde
TOA Transfer of Authority.
TOD Toelage Onregelmatige Dienst. Sinds 1 maart 2012 uitgebreid met een verschuivingstoelage en een toelage voor onregelmatige onregelmatigheid; toelagen worden bruto uitbetaald.
Toeg Toegevoegd
TOJ Training on the job
TOMA Tijdelijke Oplossing Materieel Autorisatie.
TOMT Tactische Oefening Met Troepen; logisch vervolg op TOOK en TOZT.
TOOK Tactische oefening op de kaart. Eenvoudig te organiseren oefening die een brug vormt tussen theoretische discussies en meer grootschalige staftrainingen. Gericht op tactische aspecten, zowel op kazerne als te velde. Vorm van wargaming zonder computer. Zie ook: MAPEX.
Total Kill Volgens het MCTC van de O/T van de GTS: zowel voertuig als personeel zijn uitgeschakeld, waarbij het wapen(systeem) op zes uur wordt gedraaid en omhoog gericht
TOW Tube launched, Optically tracked, Wire guided missile
Tox Toxines; (i.t.t. bacteriën en virussen) levenloze materialen die zich niet vermenigvuldigen maar wel vaak worden geproduceerd door bacteriën en planten; extreem giftig
Toxinen Voorbeelden zijn agent orange en yellow rain.
TOZT Tactische oefening zonder troepen. Middel voor een staftraining op niveau III (pel) t/m V (bat), waarbij een staf, zoveel mogelijk in organiek verband, oefent op basis van een gemeenschappelijk scenario. Dit is gericht op procedures en tactische aspecten m.b.t. analyses (opdracht, operatiegebied), toepassing tactische principes, positioneren van (wapen)systemen en beoefenen specifieke drills (niv I en II). Evt. in combinatie met een krijgshistorische analyse. Volgtijdelijk na TOOK bij operationele training commandanten en staven. Vroeger: stafoefeningsreis. Vorm van wargaming zonder computer. Zie ook: TEWT en PENIS.
TPT Tactical Psyops Team
TPT Target Practice Tracer; oefenmunitie; oefenbrisantgranaatpatroon-lichtspoor die de ballistiek simuleert van scherpe munitie
TPU Time Power Unit; geheel van elektrische ontstekers/slagpijpjes, batterijen en schakelaars voor een IED
TQ Tactical Questioning. Ondervraging van detainnees (gedetineerden), EPW’s (krijgsgevangenen) en – bij uitbreiding – non-combattanten om tijdgevoelige, tactische informatie te onttrekken t.b.v. HUMINT.
Traditiecommissie Krijgsmacht Commissie, ingesteld per 23 augustus 2000, die de Minister van Defensie adviseert in alle aangelegenheden die verband hebben met militaire tradities bij de krijgsmacht.
TRANSEC Transmission Security
TRIAD Triple Air Defence. In Nederland, ten tijde vd GGW, voorheen Patriot, Hawk en Stinger.
TRIBAD Tribal Advisor; adviseur inzake stammenaangelegenheden tijdens de missie in Uruzgan
Triggerman Persoon die (op afstand) een (VB)IED bedient
TRiM Trauma Risico Management; methodiek ontwikkeld door de Britse Royal Marines en in gebruik bij het Korps Mariniers; bedoeld om, na een traumatisch incident, personeel te identificeren dat stressreacties ontwikkelt, op basis van  ‘gevoel van onmacht ervaren’, ‘gevoel van controleverlies’, ‘schaamte over eigen rol tijdens incident’ e.d., en psychologische hulp in te schatten en te organiseren
TRIS Troepenmacht in Suriname
TRMC Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie.
TRML Telefunken Radar Mobil Luftraumuberwachung; radarsysteem vd GBADS
Trn Troepen
Tropco Trekker-opleggercombinatie
TROST Trainingsondersteuning.
TROSTELEM Trainingsondersteuningselement.
Trots Zich bevoorrecht voelen deel uit te maken van de eenheid en dit overal en altijd uitdragen door geloofwaardig handelen en optreden.
Trutta Voluit: Trutta Base Scenario Package; in 2009 aangekocht van het Canadese Pearson Peacekeeping Centre (PPC); generiek trainingsscenario dat van origine deel uitmaakt van het Salmo Base Scenario Package; Trutta behelst het scenario van een PSO in de host nation Trutta (Poplar Republik Trutani); in werkelijkheid de Canadese provincie New Brunswick; in Trutta is een compleet scenario beschreven met een scala aan actoren, met inbegrip van NGO's en lokale bevolking
TS Taakspecialisatie
TS Target Spotting; doelobservatie, vnl. achter de linies.
TSCTP Trans-Sahara Counter Terrorism Partnership; beoogt terrorisme in de Trans-Saharalanden tegen te gaan; betreft partnerschap van Algerije, Burkina Faso, Marokko, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Tunesië, Tsjaad en de Verenigde Staten
TSP Training Support Package. Beschrijft de trainingsaspecten van één (kern)taak, d.w.z. alle individuele kennis en vaardigheden. Zie ook OTP.
Tsto Tegenstoot
TTM Technische toestand materieel
TTP's Techniques, Tacticts & Procedures; Technieken, Tactieken & Procedures; zie ook BGT.
TTW Tijdelijke tewerkstelling. Vergelijkbaar met een detachering. Zie ook PTW.
TUAV Tactical Unmanned Aerial Vehicles; soort Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
Tuien Antenne, kromgebogen, fixeren met een tuidraad. Hierdoor staat de antenne niet rechtop, waardoor het zendbereik kleiner is, het voertuigsilhouet lager is en het voertuig kan verplaatsbaar is zonder over de weg hangende of gespannen zaken te raken.
Tunnelen Contactdrill waarbij een groep het gevecht afbreekt (extractie) door zich snel, achterwaarts gericht, te verplaatsen. Hierbij weekt de groep zich met onderdrukkingsvuur los van de vijand. Bij tunnelen vindt het afbreken van het gevecht plaats door het afwikkelen van de groep (peel-off, afpeelen), vanaf de voorste man van de groep tot en met de laatste man, van buiten naar binnen. In het geval van een dubbelcolonne te voet, krijgt de afbrekende militair aan de ene zijde dekkingsvuur van de militair aan de andere zijde.
TVAL Tarif Vertrag Allierte Streitkräfte; met name Nederlands personeel dat indertijd was aangenomen met een Duits arbeidscontract en werkzaam was bij de DAS, Gemeentezaken en NSU Seedorf op de voormalige legerplaats Seedorf; had niet de rechtspositie vd Nederlandse Defensieambtenaar
TVKL Tertiaire Vorming KL; loopbaancursus t.b.v. adjudanten die stafadjudant worden. Zie ook: JTV.
Tvo Tijd van ontvangst (bericht).
Tvz Tijd van verzending (bericht).
TW Toestemming weggebruik.
TWAG Terrein Winnen en Achterwaarts Gaan.
TX Transmission; Transmitter. Zender, zowel ihkv van zowel verbindingen als onbemande vliegtuigen (Raven, ScanEagle). TX Raven, TX ScanEagle.
U Terug naar Boven
U/S Unserviceable; defect
UAS Unmanned Aerial vehicle System; onbemand vliegtuig. Zie ook: UAV.
UAV Unmanned Aerial Vehicle. Zie ook: UAS.
UB Uitvoeringsbepaling.
UB nr. D/201 Uitvoeringsbepaling Defensie Beveiligingsbeleid, Deelgebied Informatiebeveiliging, ‘Rubriceringen en Merkingen’.
UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle. Zie ook: URAV.
UE & OO Unit Expertise & Operationele Ondersteuning vd DSI; hierin zijn de scherpschutters ondergebracht
UGL 40 mm Underslung Grenade Launcher; underslung granaatwerper HK-AG36 t.b.v. een 40 mm-granaat, o.a. voor onder het geweer Diemaco
UGM Uitkeringswet Gewezen Militairen; overbruggingsuitkering tussen FLO en de pensioengerechtigde leeftijd.
UGR Uitgebreide Gereedheids Rapportage; vindt tweemaal per jaar plaats
UGV Uiterste Grens van Verkenning
UH Utility Helicopter
UI Unit Interventie
UI Uruzgan Integration; eindoefening voor missie in de Afghaanse provincie Uruzgan, 2006-2010; laatste, grote en integrale oefening voor het begin vd ernstinzet.
UIM Unit Interventie Mariniers; bijzondere bijstandseenheid van het Korps Mariniers die o.a. is gespecialiseerd in grootschalige, offensieve of complexe acties; inzet is geregeld in artikel 60 van de Politiewet 1993; bij inzet wordt de UIM aangestuurd door de DSI
Uitg Uitgestegen
Uitv Uitvoeren; uitvoering
UK/NL Amphibious Force UKNLAF; GBR-NLD amfibische eenheid; de NLD bijdrage (infanteriebataljon) is ondergebracht bij GBR 3 Commando Brigade; NLD 1ste Bootcompagnie vh Amfibisch Gevechtssteunbataljon is geïntegreerd binnen het Britse 539 Assault Squadron Royal Marines
UKW Uitkeringswet gewezen militairen; formeel UGM; overbruggingsuitkering tussen FLO en de pensioengerechtigde leeftijd
UN United Nations; Verenigde Naties; Handvest ondertekend op 26 juni 1945 in San Francisco, officiële oprichtingsdatum 24 oktober 1945
UNAMA United Nations Assistance Mission Afghanistan
UNAMID African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur. In Darfur, omstreden regio in Sudan, sinds 2007.
UNCIVPOL United Nations Civil Police.
Unclass Unclassified; ongeclassificeerd
UNDOF United Nations Disengagement Observer Force. In Syrië sinds 1974.
UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. Op Cyprus sinds 1964. Houdt toezicht op bestand tussen Griekse en Turkse militairen op het Middellandse Zee-eiland.
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees.
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees. VN-organisatie die verantwoordelijk is voor het geven van hulp en ondersteuning aan vluchtelingen.
UNIFIL United Nations Interim Force In Lebanon. In Libanon sinds 1978.
UNISFA United Nations Interim Security Force for Abyei. In omstreden, olierijke Sudanese regio Abyei sinds 2011.
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. In Kosovo sinds 1999.
UNMIL United Nations Mission in Liberia. In Liberia sinds 2003.
UNMISS United Nations Mission in the Republic of South Sudan. In het zuiden van Sudan sinds 2005; NLD leverde sinds 2006 een bijdrage.
UNMIT United Nations Integrated Mission in Timor-Leste. In de Democratische Republiek Oost-Timor (Timor-Leste) sinds 2006.
UNMO United Nations Military Observer; ogen en oren vd Veiligheidsraad vd Verenigde Naties
UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. Militaire waarnemingsmissie in Kasjmir, het grensgebied het grensgebied van India en Pakistan, sinds 1949.
UNOCI United Nations Operation in Côte d'Ivoire. In Ivoorkust sinds 2004.
UNPROFOR United Nations Protection Force; troepenmacht van de VN in Bosnië-Hercegovina waarvan de taken later zijn overgenomen door achtereenvolgens IFOR, SFOR en EUFOR
UNSCR United Nations Security Council Resolution; resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia; van maart 1992 tot november 1993 hebben hieraan drie achtereenvolgende bataljons van het Korps Mariniers deelgenomen (Cambo I, II en III) o.l.v. resp. De mariniersbataljons Cambo-I, -II en –III stonden respectievelijk de oversten Herman Dukers, Patrick Cammaert en Frederik Hoogeland
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization. Militaire waarnemingsmissie die sinds 1948 toezicht houdt op het bestand in Palestina. VN-personeel is tegenwoordig gedetacheerd bij UNDOF op de Golan Hoogvlakte en UNIFIL in Libanon.
UP Uitrustingspakket.
UPH Uit pure hufterigheid.
URAV Unmanned Reconnaissance Aerial Vehicle. Zie ook: UCAV.
URD Uitvoering Reorganisaties Defensie; cfm. SG Aanwijzing 965, d.d. 28 september 2009.
US Uitrustingsstuk.
USAID United States Agency for International Development
USAR Urban Search and Rescue; ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken; wordt ingezet bij (inter)nationale rampen en bestaat uit militairen, ambulancepersoneel, brandweerlieden en politieagenten
USASOC United States Army Special Operations Command; gevestigd in Fort Bragg, North Carolina, VS; U.S. Army component van USSOCOM
USASMA United States Army Sergeants Major Academy; gevestigd in Fort Bliss, El Paso, Texas, VS; in juli 1991 slaagde Class #37 met hierin de eerste Nederlander ooit, sergeant-majoor Willem M. Tanis; Tanis was van 8 mei 1998 tot 2001 de eerste Landmachtadjudant en van 2001 tot 2005 krijgsmachtsadjudant
USJFCOM United States Joint Forces Command, gevestigd in Suffolk, Virginia, VS.
USL UnderSlung Load; externe lading; lading onder een helikopter
USLC UnderSlung Load Clearance; formulier met foto's en/of tekeningen waarop afgebeeld en omschreven staat op welke manier een USL moet worden gerigged (geprepareerd).
USSOCOM United States Special Operations Command, gevestigd op MacDill Air Force Base in Florida, VS.
UT2000 Rescue litter; stretcher met lengte 180 cm, breedte 44 cm, gewicht 7 kg, laadgewicht 140 kg (NSN 6530-17-114-5818)
UTM Universele Transversale Mercatorprojectie; coördinatensysteem voor plaatsbepaling
UVIED Under Vehicle IED; IED dat onder het koetswerk van een voertuig wordt geplaatst en in de regel detoneert door een beweging van het voertuig; plakbom
UXB Unexploded Bomb
UXO Unexploded Ordnance; explosieven die bij ingebruikname niet zijn geëxplodeerd en dus nog steeds kunnen detoneren.
V Terug naar Boven
V2 Vergeltungswaffe 2; ballistische raket die door de Duitsers in WO II onder andere massaal op Antwerpen en Londen werd afgevuurd
V&V Vrede & Veiligheid
Vaandel Veldteken van de infanterie, bestaande uit een aan een stok gedragen dundoek met de kleuren en emblemen van een regiment. In tegenstelling tot de standaard bij de cavalerie.
Vaandelgroep Indien meer vaandels dan standaarden; bij een gelijk aantal vaandels en standaards bepaalt het ‘oudste’ vaandel / standaard hoe de groep wordt genoemd / gecommandeerd.
Vafamil Vakantiefaciliteiten voor militairen
VAKOL Voortgezette Algemene Kader Opleiding Luchtmobiel
Van der Meerkamp Tentenkam vh KCT op de Rucphense Heide, opgericht in 1951; in 1985 uit waardering voor de inspanningen van vml. C-KCT, lkol J.P.H. van der Meer (op 90-jarige leeftijd overleden op 30-12-2007), omgedoopt tot Van der Meerkamp
Van Geel- en Bos-gelden Van 2008 t/m 2011 aan de Defensiebegroting toegevoegde bijdrage van jaarlijks € 50 miljoen om de slijtage van materieel als gevolg vd inzet in Afghanistan (Uruzgan) te compenseren (noodzakelijke extra vervangingsinvesteringen); in totaal € 200 miljoen voorkwam dat de krijgsmacht zich kannibaliseerde om de missie in Uruzgan draaiend te houden, maar door een te groot verbruik van reservedelen werden de voorraden alsnog kleiner en de onderhoudstermijnen verlengd; genaamd naar Pieter van Geel (CDA, Tweede Kamerlid) en Wouter Bos (PvdA, vice-premier)
Vau Vrachtauto.
Vbd Verbindingen.
Vbdd Verbindingsdienst.
VBIED Vehicle Bourne Improvised Explosive Device; IED in voertuig
Vbpl Verbandplaats
Terug naar Boven
VBS-2 Virtual Battle Space-2. Serious game die in gebruik is bij KL. Hiermee kan op niveau I t/m VI worden opgeleid en getraind, m.n. in covo en tactiek. In 2006 (VBS-1) verworven, initieel voor OTCMAN en OTCVUST; na pilot vanaf februari 2007 experimenteel ingezet in de VTO KMA (inf, painf) op Infanterieschool. Hierna verwierven 11, 13 en 43X faciliteiten om m.b.v. VBS-2 en Steal Beast Pro tot maximaal niveau 3+
(Peloton/Combined Arms Teams) operationele situaties voor te bereiden.
VBTB Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording; vindt plaats a.d.h.v. WWW- en HHH-vragen die centraal staan
VC Voorraadcentrum. Supply Centre. Generieke bevoorradingsschakel in de bevoorradingsketen.
Centrale voorraadlocatie waar alle goederen die de gebruikende eenheden in de toekomst (niet meer) nodig hebben tijdelijk worden opgeslagen, beheerd en geconditioneerd. Van hieruit kunnen gebruikende eenheden worden beleverd en kan definitieve afvoer of afstoting van onbruikbare en overtollige goederen plaatshebben. Zie ook: AC, GE, GP, POD en POE.
VCO Voortgezette Commando Opleiding.
VCP Vehicle Check Point; Vehicle Collection Point.
VCP Vooruitgeschoven commandopost. TACCP.
Vdg Vaandrig
VDI Virtual Desktop Infrastructure. Computeromgeving waarbij meerdere besturingssystemen tegelijkertijd vanaf een externe server kunnen draaien. Vanaf een centraal punt gerealiseerd. Decentraal (eindgebruiker) is geen lokale opslagcapaciteit, kunnen meerdere eindgebruikers gebruik maken van zelfde werkplek en maakt lokaal werken geen verschil meer met op afstand werken (HNW). Centraal (datacenter) vindt beheer, processing en software(applicaties) plaats. VDI genereert een ander besturingssysteem en Open Office (i.p.v. Microsoft Office).
Vdpl Verdeelplaats; inrichting waar geneeskundigege- en verbruiksartikelen (klasse VIII) worden ontvangen en  gedistribueerd aan gebruikende eenheden
Vdv Verwachte dagverbruik. Zie verder: Day of Supply.
VEB Vergoeding voor Extra Beslaglegging
Veiligheidsmededeling Mededeling gericht op de veiligheid van personeel en materieel, in de breedste zin vh woord. Betreft o.a. wapens en munitie, verbindings- en computerveiligheid, reactiedrills bij ongevallen en calamiteiten, milieu & PRM, grond- en luchtalarmeringen, film- en fotografieverbod, CBRN, brandveiligheid, bezoekersregelingen.
Veiligheidsonderzoek Onderzoek naar een persoon, gericht op feiten en
omstandigheden die uit het oogpunt van de nationale
veiligheid van belang zijn voor de vervulling van een
specifieke vertrouwensfunctie.
VEITONO Vijand, Eigen troepen, Terreinsector, Opstelling, Nevenopstellingen, Opstelling van de wacht
Verantwoordelijkheid Mate waarin iemand (bereid is) de formele en morele verantwoordelijk draagt (te dragen) die hoort bij de rol van commandant. Onderscheid tussen:
Extrinsieke verantwoordelijkheid Mate waarin iemand
openlijk verantwoordelijkheid draagt voor zijn beslissingen, vooral naar zijn superieuren
toe.
Persoonlijke verantwoordelijkheid Mate waarin iemand verantwoordelijkheid
neemt voor de verwachtingen die samenhangen met de persoonlijke autoriteit die hem wordt gegeven, vaak door gelijken of onderhebbenden.
Verd Verdediging; onderverdeeld in mobiele en gebiedsverdediging.
Verk Verkenning
Verkenningsplan Afhankelijk vd situatie en de toestemming en de trap van voorbereiding (2,3 of 4):
►Wat en in welke volgorde wordt verkend (situatie ter plaatse verifiëren met kaart; bevestigen van routes; klokken van kritieke tijden).
►Hoeveel tijd is er om te verkennen (tussen ETD en ETA)
►Welke routes gebruiken om te verkennen (heen- en terugverplaatsing).
►Vaststellen met wie en waarmee wordt verkend.
►Coördineer met hogere, neven- of steunende eenheden.
►Informeren van de medeverkenners over te treffen voorbereidingen.
Verkesk Verkenningseskadron
Verkpel Verkenningspeloton
Vern Vernieling
Verpl Verplaatsing
Verplaatsing, strategische Verplaatsing naar het operatiegebied dan wel verplaatsing terug vanuit het operatiegebied.
Verplaatsing, tactische Verplaatsing binnen het operatiegebied.
Vertical Envelopment Gebruik van vliegtuigen, in de regel helikopters, om troepen naar het posities aan de zijkant van het gevechtsveld te verplaatsen
Vertr Vertragend.
Vertrouwensfunctie Functie waarin het mogelijk is misbruik te maken van
kennis of bevoegdheden waardoor de nationale veiligheid of andere gewichtige belangen vd staat ernstig bedreigd worden, m.n. functies waarin men omgang heeft of kan hebben met staatsgeheimen, waarin door integriteitsaantasting(en) de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn en specifieke functies in vitale sectoren.
Verst Versterken; versterking.
Verstr Verstrekken; verstrekking.
Vervoersmodaliteiten Transport- of vervoermiddelen, zoals schepen, treinen, vrachtauto's en vliegtuigen.
VETCAP Veterinarian Civil Affairs Programme; vergelijk met MEDCAP
VeVa Veiligheid & Vakmanschap. MBO-opleiding op niveau 2 of 3 die voorbereidt op een baan bij Defensie. Instroomtraject.
VF Vertrouwensfunctie
VFB Vaststellen Fysieke Belastbaarheid; Voorspelbaarheid Fysieke Belastbaarheid
VGB Verklaring van Geen Bezwaar
VGP Verbeterd Gereedstellings Proces. Beschrijft het generieke proces gereedstelling, een ritmiek om te komen tot tijdig beschikbare, operationeel inzetbare eenheden. Hierin spelen de deelprocessen Opleiden & Trainen (O&T) en formeren een hoofdrol. Het deelproces O&T is  erop  gericht  eenheden  tot  en  met brigadeniveau (niveau VI) operationeel gereed te maken.
VGS Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
VHA Vapor Hazard Area; onderdeel CCA (GOS); tweede deel
VI Veteraneninstituut
VI Verzorgings Instructie
Vierhoek Compagniescommandant, plaatsvervangend compagniescommandant, compagnies sergeant-majoor en sergeant-majoor opleidingen
Vigilans et paratus "Waakzaam en paraat"; devies van 13 Gemechaniseerde Brigade.
Vij Vijand
Vijctc Vijandcontact
VIK (Bureau) Vorderingen, inhoudingen en verrekeningen
VIO Vereniging van Infanterie Officieren
Vk Verkeer
VKAM Veiligheid, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu.
VK-KNIL Vrouwenkorps KNIL; vml. onderdeel vh Koninklijk Nederlands-Indisch Leger; opgericht in 1944
V / L / I Vakman, Leider en Instructeur. Domein vd onderofficier
VLAGES Very Low Altitude Gravity Extraction System
VLAST Video-based Live-Aircraft Stinger Trainer
Vlb Vliegbasis
VLC Vuurleidingcentrum
VLET Voorste lijn eigen troepen
Vln Veiligheidslijn; No Fire Line (NFL).
VM Vijandelijke Mogelijkheid; Vijandelijke Mogelijkheden.
VMADS Vehicle Mounted Active Denial System; Vehicle Mounted Area Denial System; HPM bedoeld om personen toegang tot een gebied te ontzeggen of uit te verdrijven
VMO Voortgezette Militaire Opleiding
VMO Village Medical Outreach; burgerbevolking in (afgelegen) dorpen van medicijnen en medisch advies voorzien
VNVR VN-Veiligheidsraad; Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
VOAO Voortgezette Opleiding Actief Optreden; drie maanden durende vervolgopleiding op de ECO; in 1995 vervangen door de VCO.
VOIB Verplaatsing op interval-basis; snelmars
VOIP Voice Over Internet Protocol; spraakverkeer (telefonie) via internet. Zie ook: TCTS.
VOKS Vereniging Oud-Korea Strijders
VOLD Vereniging van Officieren Logistieke Diensten.
Voorb Voorbereid
Voorb besch Voorbereidende beschieting; inleidende beschieting; fase vóór de feitelijke aanval
Vooruitgeschoven Naar voren geloceerd, naar de VLET geloceerd, in tactisch gebied gelegen.
Vooruitgeschoven opstelling Opstelling voor het weerstandsgebied, van waaruit de brigadecommandant zijn gevecht beveiligt door een tijdelijke verdediging te voeren.
VOPS Vredesoperaties.
Vorming Verdere ontwikkeling van instelling, houding en gedrag die noodzakelijk is  voor de taakuitvoering in de Koninklijke Landmacht, die wordt verkregen uit militaire opvoeding en scholing
VOSS Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem; onderdeel van het SMP; project van DMO, gestart in 2007
VOV Vaste Order Vredestijd
VPD Vessel Protection Detachement; voor het eerst samengesteld ihkv de piraterijbestrijding in de wateren bij de Hoorn van Afrika
Vplk Verpleegkundige
VPTL Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger
VR 44-120 Voorlopige richtlijn 44-120: Weermeetdienst luchtdoelartillerie.
VRA Legerformulier (lf) 15333, waarmee onder opgaaf van redenen aan de commandant of arts een verzoek, rapport of aanvraag kan worden gedaan
VRC Vuurregelingscentrum
Vrd Voorraad
VROB Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid; volgens MP-bundel 31-107
VROT Voorlopige Richtlijn Opleiden en Trainen.
VRP Voorlopig Reorganisatie Plan.
VRS Veteranen Registratie Systeem.
Vrv Vervoer
VRW Voorste rand weerstandsgebied
VS Voorschrift
VS 10-250 Voorschrift 10-250: Beschrijving en gebruik van het gasmasker C3. OBSOLEET EN VERVALLEN!
VS 2-1100 Regeling Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen.
VS 2-1115 Voorschrift 2-1115: Beveiliging van NATO gegevens.
VS 2-1125 Voorschrift 2-1125: Gevechtsopleiding enkele man. OBSOLEET EN VERVALLEN!
VS 2-1350 Voorschrift 2-1350: Handboek voor de soldaat. OBSOLEET EN VERVALLEN!
VS 2-1351 Voorschrift 2-1351: Handboek voor het kader. OBSOLEET EN VERVALLEN!
VS 2-1360 Voorschrift 2-1360: Handboek voor de chauffeur.
VS 2-1363 Voorschrift 2-1363: Behandel uw wagen met zachtheid. Spaar het geld van de belastingbetaler. OBSOLEET EN VERVALLEN!
VS 2-1392 Voorschrift 2-1392: Veldzakboek voor officieren. OBSOLEET EN VERVALLEN
VS 2-1393 Voorschrift 2-1393: Handboek voor de diensten bij vredesmachten in internationaal verband.
VS 2-1500 Voorschrift 2-1500: Reglement inwendige dienst Koninklijke Landmacht.
VS 2-1578 Voorschrift 2-1578: Brandweer, bedrijfshulpverlening en rampenbestrijding Koninklijke Landmacht.
VS 2-1593 Voorschrift 2-1593: Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht.
VS 2-1998 Voorschrift Arbozorgsysteem KL
VS 2-4000 Instructie Materieelbeheer CLAS; van kracht sinds 01-07-2009; vervangt o.a. VS 2-4100/1 (Werkinstructie klasse I t/m V goederen voor de gebruikende eenheid)
VS 3-250 Voorschrift 3-250: NBC-masker (Veldmasker, beschermend, C3).
VS-17/GVX Marker panel; gronddoek
VSAT Very Small Aperture Terminal; zie KL-VSAT
VSCC Vuursteuncoördinator
VSO Vuursteunofficier; fire support officer
Vspt Verspreidingspunt
VSRAT Very Short Range Anti Tank.AT-4.
VTE Voltijds equivalent; fulltime equivalent (FTE); rekeneenheid waarin de kwantiteit van functies of personeelssterkte wordt uitgedrukt; 1 VTE is een volledige werkweek
Vtg Voertuig.
VTO Vaktechnische opleiding; DTO of WTO.
VTV Verplaatsing te voet
Vubasis Vuurbasis
VUIST Vuursteun Informatie Systeem
Vupo Vuurpositie
Vust Vuursteun
Vustvbdn Vuursteunverbindingen
Vuurcontroleorder Actieve maatregel in het kader van luchtnabijbeveiliging, evenals luchtwaarneming. Passieve maatregelen zijn bovendekking/camouflage en alle maatregelen van grondnabijbeveiliging.
Vuurcoördinatielijn Restricted Fire Line (RFL).
Vuurkracht Zie verder: slagkracht (functie van militair optreden).
VVCC Verkeers- en Vervoers Coördinatiecentrum; organisatiedeel vd DVVO
Vvdet Verkeers- en vervoersdetachement
VVDM Vereniging van Dienstplichtige Militairen; vakbond voor dienstplichtigen, opgericht in 1966 en ter ziele gegaan in 1996
VVHO Regeling Voorzieningen bij Vredes- en Humanitaire Operaties; regeling die van toepassing is op een militair die is ingezet in het kader van een operatie
VVNOV Vakantieverlof niet op verzoek
VVOV Vakantieverlof op verzoek
Vz Verzamelen; verzameling
Vzg Verzorgende
Vzgco Verzorgingscommando
Vzgeb Verzamelgebied
Vzl Verzendlijst
Vzpl Verzamelplaats.
Vzpt Verzamelpunt.
W Terug naar Boven
W5H Bevel zoals dat op groepsniveau wordt gegeven, bestaande uit de antwoorden op de vragen: Wie & Waarmee, Wat, Waarom, Waar, Wanneer en Hoe.
W/D Wheels down; aircraft has landed; helicopter of vliegtuig geland
W/U Wheels up; aircraft has taken off; helicopter of vliegtuig opgestegen
Wabev Waarschuwingsbevel; wordt door een commandant in de vorm van een K.V.P.O.R. uitgegeven na de analyse van een opdracht
WAMIL Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen; wet van 7 juni 1972 die voorzieningen regelt ten behoeve van dienstplichtige militairen en daarmede gelijkgestelden tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid
WAN Wide Area Network; zie ook LAN
Wapen Bij de Koninklijke Landmacht één van de hoofdgroepen: artillerie, cavalerie, genie, infanterie en verbindingsdienst. Toen de Koninklijke Marechaussee nog een onderdeel vormde van de Koninklijke Landmacht gold zij ook als wapen.
Warning order Waarschuwingsbevel.
Watervallen Leerling uit de initiële opleiding die tussentijds een opleiding beëindigt en daardoor op een andere functieplaats binnen de krijgsmacht aan het werk gaat. Vorm van doorstroom die leidt tot een hoger rendement van de werving. Overbrengen van sollicitanten van het ene krijgsmachtdeel, waar een overschot kan zijn, naar het andere, waarin dezelfde categorie een tekort is.
Wavasti Watervaste stift
Wawa Waterwagen
Way ahead Wijze waarop dingen in de toekomst gebeuren of gedaan worden.
Wb Warmtebeeld(apparatuur)
WBGT Wet Bulb Global Temperature; index van temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en zonnestralingskracht; bepaald door HPG' er
WCP Weapon Collection Point; verzamelpunt voor wapens van strijdende partijen en/of burgers.
WD-1/TT Wired Double, 1st version, Telephone/Telegraphy; kabel voor veldtelefonie
Weapon Kill Volgens het MCTC van de O/T van de GTS: het wapen(systeem) is niet meer inzetbaar en kan dus niet meer vuren
Weather abort criteria Afgelastingscriteria van meteorologische aard; in de regel het grondzicht (ground visibility) en de wolkenbasis (cloud base)
Weer Aspecten van het weer zijn o.a. bewolking, licht, luchtvochtigheid, neerslag, temperatuur, wind en zicht.
Welfare Welzijnsaspecten binnen Defensie, zoals kranten, kerkdienst, veldpost e.v.a.
WEN-vakken Wiskunde, Engels en Nederlands
Werkgever (bij Defensie) Minister van Defensie en (decentrale) commandanten in de zin van het AMAR, hoofden van een diensteenheid in de zin van het BARD en directeuren die een eigen medezeggenschapscommissie (kunnen) hebben.
WGS84 World Geodetic System 1984; referentie(coördinaten)systeem voor plaatsbepaling dat is bepaald door het Amerikaanse Defense Maping Agency (DMA) en overgenomen door de NAVO; standaard gebruikt door o.a.GPS
WHAM Winning hearts and minds.
White Fleet Niet-militaire voertuigen in een konvooi die voorzien kunnen zijn van beschermingsmiddelen (pantser, wapenopstellingen); veelal in gebruik om VIP's te verplaatsen.
White out Sneeuw opgeblazen door een landende of opstijgende helikopter
WI Weapons Intelligence; informatie omtrent vijandelijke bewapening, het gebruik en de beschikbaarheid ervan.
WIA Wounded in action.
WILCO Will Comply. Opdracht begrepen, wordt opgevolgd.
WIT Weapon Intelligence Team.
Withdrawal Afbreken
WIV Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
WLP Waarnemings- en luisterpost. Post met zicht op een belangrijk punt, vaak in de richting waar de vijand gedacht vandaan komt.
WLR Wapenlocatieradar; ook genaamd mortieropsporingsradar. NLD: KL/TPQ-6098. USA: AN/TPQ-37. In staat om ballistische baan van een door een opponent verschoten projectiel te lokaliseren en te herleiden van POO naar POI, waardoor tegenmaatregelen kunnen worden getroffen.
WLS Wissellaadsysteem; voertuig dat geschikt is voor het vervoer van flatracks en/of containers en is voorzien van een eigen laad- en losinrichting.
WMD Weapons of Mass Destruction; massavernietigingswapens
Wmk Waarmerking.
Wmr(1) Wachtmeester (der eerste klasse).
WMT Wet Militair Tuchtrecht.
WOL-cyclus Cyclus van klasse I gedurende één etmaal, bestaande uit achtereenvolgens warme maaltijd, ontbijt en lunch.
WOPS Bureau Woordvoering Operaties vd Directie Voorlichting en Communicatie (DVC) vh Ministerie van Defensie; stelt de lijn van woordvoering over een grote verscheidenheid aan onderwerpen vast.
WOUCS Water Onderzoeks Uitrusting Chemische Strijdmiddelen. Voorheen in de uitrusting vd BHP (arts), nu centraal opgeslagen (cenmat) te Soesterberg.
WP White Phosphorus; witte fosfor; brandstichtend chemisch middel waarbij de rookontwikkeling kan worden gebruikt voor maskering; bijgenaamd 'Willy Pete'.
WP Waarnemingspost. Statische post vóór een eenheid van waaruit wordt waargenomen.
WP Wandplaat
WPC War Pensions Committee.
Wrn Waarnemen; waarneming; waarnemer.
WRZO Wet Rampen en Zware Ongevallen.
WSO Wapen Systeem Officier.
WSO Wapen- en schietopleiding.
WTF Whiskey Tango Foxtrot; What The Fuck.
WTO Wapentechnische opleiding; vorm van VTO.
WTRI Wapen Traditie Raad Infanterie; hierin zijn alle Regimentscommandanten vd infanterie vertegenwoordigd.
WUP Waarnemingsuitputting; wuppen
WvMS Wetboek van Militair Strafrecht.
WVO Wet Veiligheidsonderzoeken.
Wvtg Wielvoertuig.
WWW-vragen Wat willen we bereiken; Wat moeten we daarvoor doen; Wat mag dat kosten (vragen die centraal staan bij VBTB)
X Crossing; kruising, m.n. van (spoor- en water-)wegen.
X Terug naar Boven
X-FLOT Cross-FLOT Operatie
XM84 Flashbanggranaat; Amerikaanse non-lethale granaat bedoeld om vijandelijk personeel tijdelijk te desoriënteren
XO Exchange Officer; uitwisselingsofficier
XOM/T Uitlees- en registratieapparaat voor de tactische dosismeter SOR/T
Y Terug naar Boven
Y-Hour Vertrek vd eerste helikopter in een operatie.
YAD Vrachtwagen Algemene Dienst (4-tonner)
YAP YAP-4442; vrachtwagen toegerust voor personenvervoer; bijgenaamd Walibi
YPR(-765) Pantserrupsvoertuig dat vanaf 1977 dienst deed in de KL. Standaard gevechtsvoertuig vd pantserinfanterie tot en met de invoering vd Boxer en CV-90. Y staat voor Nederland, PR voor pantserrups.
Z Terug naar Boven
Z Zulu. 26ste letter vh NAVO-spelalfabet. Zulu-tijd is Greenwich Mean Time.
ZACV(EM) Zelfstandig, Actief, Creatief, Verantwoordelijkheidsbewust; soms aangevuld met Ethisch verantwoord en/of Milieubewust
Zau Ziekenauto.
Zelfstandig Onder verschillende omstandigheden en in onverwachte situaties de opgedragen taken uitvoeren; dit binnen de grenzen vd opdracht, zonder directe hulp of aanwijzingen van anderen, doen.
Zero Dark Thirty ("0 Dark 30") Engelstalige schrijfwijze voor 00.30 uur. Overdrachtelijk: “zeer vroeg in de ochtend”, “ergens na middernacht”. Tijdstip waarop de raid tegen Al Qaida-leider Osama Bin Laden plaatshad. Ook Amerikaanse speelfilm (2012), geregisseerd door Kathryn Bigelow, met in de hoofdrollen Chris Pratt, Jessica Chastain en Joel Edgerton.
Zeun Mannelijke jongerejaars cadet op de KMA. Zie ook: deuchter, ma en pa.
ZHKH Zelfhulp en Kameradenhulp
Zkw Zwaarkaliberwapen.
ZMV Zware Militaire Vaardigheidsproeven; sinds 2005 Militaire Vijfkamp; onderdelen zijn schieten, hindernisbaan, handgranaatwerpen, zwemmen met hindernissen en cross
ZODIAC Zone Digitaal Automatisch Cryptografisch beveiligd netwerk. Tactische communicatienetwerk vd KL.
Zw Zwaar.
Zwaartepunt Zwaartepunt Duits: Schwerpunkt. Engels: centre of gravity; focus of energy.
ZZF Zaterdag, zon- en feestdagen.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief die we ongeveer 1 x per kwartaal versturen met handige weetjes en extra's die niet op de site te vinden zullen zijn.

We beloven je dat we je nooit spam sturen.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

– Advertisement –
nope